Haksız İcra Takibi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Haksız İcra Takibi

Haksız İcra Takibi

Haksız İcra Takibi

Haksız İcra Tazminatı, Haksız İcra Takibi Nedir?, Haksız İcra Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Davacı vekili, müvekkili şirket tarafından dava dışı … … Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırılan ve vakum değerlerinin kontrol edilmesi için emaneten anılan şirketin fabrikasına bırakılan oksijen depolama tankının, davalı tarafından dava dışı şirketin borcu nedeniyle haczedilerek muhafaza altına alındığını,

icra mahkemesi tarafından istihkak iddialarının kabulüne karar verildiğini, davalı tarafından muhafaza altına alındığında tam ve kusursuz olan tankın 4 sene sonraki teslimi anında eksik ve hasarlı olduğunu, müvekkilinin tankı teslim alamadığından zarara uğradığını, tamir ve kira kaybından oluşan zararın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava dışı borçlu aleyhine haciz ve ek haciz işlemi uygulandığını, bu hacizler sırasında dava konusu tankın da haczedildiğini, daha önce haczedilen menkul mallar kaçırıldığı için 09/09/2008 tarihinde haczedilen malların da kaçırılmaması amacıyla muhafaza altına alınarak yediemine teslim edildiğini, haciz yapılan adres borçluya ait olmakla, adreste bulunan malların da borçluya ait olacağının karine olduğunu, bu kapsamda müvekkili şirketten söz konusu haciz ve muhafaza işlemi nedeniyle tazminat talep edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece haciz tarihi ve dava konusu tankın özellikleri de belirtilerek o tarihlerde aylık kira bedelinin Ticaret Odası, akaryakıt şirketleri gibi ilgili yerlerden sorularak sonucuna göre kira kaybının belirlenmesi gerekirken, yetersiz ve denetime elverişli olmayan bilirkişi raporu ile karar verilmiş olması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Somut olayda, açıklanan yönler ve dava konusu tankın dava dışı borçlunun elinde haczedilmiş olması, borçlu tarafından tankın davacının siparişi üzerine imal edildiği ve mülkiyetinin davacıya geçtiği yönünde haciz sırasında herhangi bir beyanının olmaması gözetildiğinde tahsiline karar verilen zarar miktarından BK 43-44 maddeleri (TBK. Madde 51-52) gereğince uygun bir miktarda hakkaniyet indirimi yapılmalıdır.” şeklindeki gerekçe ile bozulmuştur. (Haksız İcra Takibi)

Yargıtay Kararı: Haksız İcra Takibi

Borçlu,dava aleyhine sonuçlanıp hüküm verildikten sonra,borcun sona ermesini sağlamış veya dava sonucuna göre yerine getirmesi gereken ifayı alacaklı ile erteletmiş yada ondan bu konuda süre almış olabilir.Ayrıca alacaklı,takip yoluna başvurduğunda,arada geçen sürede ilam zamanaşımına uğramış olabilir.

Bunlara rağmen,alacaklı ilamlı icra takibi yaparsa;yani,ilamın verilmesinden sonra,fakat ilamlı takipten önce bu durumlar ortaya çıkarsa,bu haksız bir takip olacaktır.Davadan sonra gerçekleşen sebeplerle ilama dayanan borcun talep edilebilmesi mümkün olmamasına rağmen,alacaklı,bu yola başvurursa icranın geri bırakılması prosedürü işletilebilecektir. (Haksız İcra Takibi)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Haksız İcra Takibi | Sıkça Sorulan Sorular

Accordion Title

Davalı …vekili; yapılan haczin haksız olduğu kabul edilse dahi vekil sıfatıyla hareket eden davalının hacizden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, haksız olduğu iddia edilen hacizden dolayı ancak alacaklının kendisinden tazminat talep edilebileceğini belirterek , davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Davalı …İnşaat Yedieminlik Limited Şirketi vekili; mahcuzların yediemine teslim edildiği gibi aynı şekilde noksansız ve tam olarak borçlu vekiline teslim edildiğini, malların teslimine ilişkin tutanak düzenlendiğini ve taraflarca imzalandığını, davacı tarafın bugüne kadar davalıya herhangi bir ayıp ihbarında bulunmadığını, mahcuz malların getirildiği şekilde muhafaza edildiğini, sağlam ve eksiksiz olarak teslim edildiğini belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

ÖZET KARAR : Şu halde; davacılar tarafından açılan asıl ve birleşen davalarda; taraflar hakkında verilen hükmün her bir dava yönünden ayrı ayrı ve açıkça belirtilerek yazılması gerekirken infazda tereddüt oluşturacak şekilde hüküm kurulması doğru olmamış bu durum kararın usul yönünden bozulmasını gerektirmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ HACİZ - FAİZE HAKSIZ EYLEMİN OLUŞTUĞU TARİHTEN İTİBAREN HÜKMEDİLMESİ LÜZUMU - MADDİ HATA SONUCU OLUŞTURULAN BOZMA KARARININ SONUÇ KISMININ DÜZELTİLMESİ GEREĞİ

KARAR ÖZET: Faize haksız eylemin oluştuğu tarihten itibaren hükmedilmesi gerekir. Mahkemece faize dava tarihinden itibaren hükmedilmiştir.

Davacının da talebi dikkate alınarak davaya konu zararın belirlendiği ve teslim tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi gerekir. Bu nedenle maddi hata sonucu oluşturulan bozma kararının sonuç kısmının düzeltilmesi gerekir.

Davacı, dava dilekçesinde hükmedilecek tazminata, davaya konu ve haczedilen malların yediemine teslim tarihinden itibaren faiz isteminde bulunmuştur. Dava, haksız eylem nedeni ile davalının İcra ve İflas Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında sorumluluğuna ilişkin olup, faize haksız eylemin oluştuğu tarihten itibaren hükmedilmesi gerekir. Mahkemece faize dava tarihinden itibaren hükmedilmiştir.

[Toplam:2    Ortalama:5/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor