Zaman Aşım Merkez Bankasına | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Zaman Aşım Merkez Bankasına

Hesapların Zamanaşım Nedeniyle Merkez Bankasına Aktarılması

Zaman Aşım Merkez Bankasına Hesapların Zamanaşım Nedeniyle Merkez Bankasına Aktarılması | Merkez bankası tarafından 10 yıldır unutulmuş ve hesaplarda kalmış paraları devlet bütçesine aktarılmaktadır.

Zaman Aşım Merkez Bankasına

Bu işlemin yapılması için aşağıdaki kararda da belirtildiği gibi, hesap sahibine bu hesap ve unutulan miktar hakkında yazılı tebliğ yapılması gerekmektedir. Bu şartların uygulanması durumunda 10 yılı geçmesi halinde bu işlem uygulanmaktadır.

Bu konuda açılan alacak davalarında zamanaşım sebebiyle Merkez Bankasına Aktarılan hesapların belirli usullerin yapılmadan aktarılmasını anayasaya aykırı görülmüştür.

Mevduatların Merkez Bankasına Aktarılması Şartları

ALACAK DAVASI – DAVALI TARAFINDAN HESABIN ZAMAN AŞIMINA UĞRADIĞINDAN KAPATILMASI VE MEBLAĞIN MERKEZ BANKASINA AKTARILMASINA YÖNELİK İŞLEMİNİN ÖNCELİKLE BU HUSUSUN DAVACIYA BİLDİRİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Davalı tarafından hesabın zaman aşımına uğradığından kapatılması ve meblağın merkez bankasına aktarılmasına yönelik işleminin öncelikle bu hususun davacıya bildirilmesi gerektiği ve usulüne uygun tebligat yapılmasının zorunlu olduğu, bu koşulun yerine getirilmemesi halinde bankadaki mevduatın zaman aşımına uğramasının söz konusu olamayacağı ve davalı bankanın sunmuş olduğu belgelerden bu işlemin yerine getirilmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiğinden hükmün onanması gerekmiştir. (5411 S. K. m. 62)     Ankara Avukat

Somut uyuşmazlıkta, davacı 09/12/2011 tarihli fesih ihtarnamesinde fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının 7 gün içinde ödenmesini isteyerek, diğer alacaklarla birlikte bu iki alacak açısından da işvereni ihtarnamedeki 7 günlük süre nedeni ile 24.12.2011 tarihi itibarı ile temerrüde düşürdüğünden bu iki alacağın tamamına temerrüt tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken, dava ıslah ayırımı yapılarak ıslahla artırılan kısımlara ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK.nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK.nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

Tespit edilen bedelin hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesi ile bu hususta bankaya müzekkere yazılmasına dair karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

2-İade edilecek miktara depo edildiği günden çekildiği tarihe kadar varsa işlemiş mevduat faizi (nemaları) ile davacı idareye iadesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru değil ise de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri