Hesapların Zamanaşım Nedeniyle Merkez Bankasına Aktarılması

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/15381
Karar: 2016/4949
Karar Tarihi: 02.05.2016

ALACAK DAVASI – DAVALI TARAFINDAN HESABIN ZAMAN AŞIMINA UĞRADIĞINDAN KAPATILMASI VE MEBLAĞIN MERKEZ BANKASINA AKTARILMASINA YÖNELİK İŞLEMİNİN ÖNCELİKLE BU HUSUSUN DAVACIYA BİLDİRİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Davalı tarafından hesabın zaman aşımına uğradığından kapatılması ve meblağın merkez bankasına aktarılmasına yönelik işleminin öncelikle bu hususun davacıya bildirilmesi gerektiği ve usulüne uygun tebligat yapılmasının zorunlu olduğu, bu koşulun yerine getirilmemesi halinde bankadaki mevduatın zaman aşımına uğramasının söz konusu olamayacağı ve davalı bankanın sunmuş olduğu belgelerden bu işlemin yerine getirilmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiğinden hükmün onanması gerekmiştir. (5411 S. K. m. 62)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada … Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 01.12.2014 tarih ve 2014/1031-2014/211 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili tarafından 1992 yılında davalı Banka’nın … Şubesi’nde vadeli hesap açıldığını, müvekkilinin yurtdışında yaşadığı ve tatillerde dönünce cüzdanını işleterek miktarın ne kadar olduğunu takip ettiğini, cüzdanını işletmek istediğinde banka görevlileri tarafından zamanaşımı nedeniyle hesabın kapatıldığının bildirildiğini ve paranın Merkez Bankası’na devredildiğini söylediklerini, hesabın kapatılacağına dair müvekkiline hiçbir bildirimin yapılmadığını, hesabın kapatılarak paranın devrinin usulsüz bir işlem olduğunu, müvekkilinin en son 21.05.2008 tarihinde cüzdanını işlettiğini ve hesaptaki bedelin 3.500,57 TL olduğunu, müvekkili tarafından paranın kendisine ödenmesi hususunda bankaya başvuru yaptığını ancak herhangi bir sonuç alamadığını belirterek 3.500,57 TL’nin 21.05.2008 tarihinden itibaren banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereğince son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde aranmamış paraların zaman aşımına uğrayacağının belirtildiğini, 10 yıllık zaman aşımı süresinin en son talep, işlem ve mudinin herhangi bir şekilde yazılı talimatı tarihinde başlayacağını, ayrıca mudinin açıkça yazılı ve fiilen talebi olmaksızın davaya konu işlemlerde bankanın tek taraflı olarak davacının mevduatına faiz yürütmesinin ve hesap kartonuna işlemesinin mudinin katkısını gerektirmediğinden bu işlemlerin mudinin işlemi sayılmasının mümkün olmayacağını ve bu işlemlerin zaman aşımının işlemesine engel olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacı tarafından 14.08.1992 tarihinde davalı bankanın … Şubesi’nde 4.000 TL bedelli 3 ay vadeli mevduat hesabının açıldığının tespit edildiğini, en son 21.05.2008 tarihinde hesap cüzdanının işletildiği ve hesabın faiziyle birlikte toplam 3.500,57 TL olduğu, davalı tarafından hesabın zaman aşımına uğradığından kapatılması ve meblağın merkez bankasına aktarılmasına yönelik işleminin öncelikle bu hususun davacıya bildirilmesi gerektiği ve usulüne uygun tebligat yapılmasının zorunlu olduğu, bu koşulun yerine getirilmemesi halinde bankadaki mevduatın zaman aşımına uğramasının söz konusu olamayacağı ve davalı bankanın sunmuş olduğu belgelerden bu işlemin yerine getirilmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 179,12 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi

 Ankara Avukat