İcra Davası Davaları

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/9439 Karar: 2016/14807 Karar Tarihi: 14.12.2016 – İcra Davası Davaları

İCRA DAVALARI İSTİRDAT DAVASI – ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN MADDELERİNİN SOMUT OLAYA ETKİSİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ YEREL MAHKEMECE TARTIŞILMASI – DEĞERLENDİRME SONUCUNA UYGUN BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Karar tarihinden sonra yürürlüğe girmiş bulunan bu yasa değişikliklerinin, yürürlük tarihi öncesi dönemde geçerli olan EPDK kararlarına dayanılarak alınmış olan ve dava konusu yapılan kayıp-kaçak, dağıtım, sayaç okuma, perakende satış hizmeti ve iletim bedelleri ile ilgili olarak açılan ve halen devam eden davalarda da geçmişe etkili olacak şekilde uygulanması gereken hükümler içerdiğinden Elektrik Piyasası Kanunu’nun maddelerinin, somut olaya etkisinin bulunup bulunmadığının yerel mahkemece tartışılıp değerlendirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekmektedir.

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2016/9334 Karar: 2016/14097 Karar Tarihi: 01.06.2016 – İcra Davası Davaları

İCRA DAVALARI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – UYUŞMAZLIĞIN ESASINA GİRİLMEKSİZİN DAVA DİLEKÇESİNİN DAVA ŞARTI NOKSANLIĞI NEDENİYLE USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – DAVANIN ESASINA GİRİLEREK HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece, uyuşmazlığın esasına girilmeksizin dava dilekçesinin dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece; uyuşmazlığın tüketici mahkemesince çözümlenmesi gerektiği kabul edilerek ve davanın esasına girilerek hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3990 Karar: 2016/4305 Karar Tarihi: 19.10.2016 – İcra Davası Davaları

İCRA DAVALARI MENFİ TESPİT DAVASI – BONO – YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİĞİ – DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLDİĞİ – VEKALET ÜCRETİNİN DE YARGILAMA GİDERLERİ GİBİ ESAS MAHKEMESİNDE HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece yetkisizlik kararı verilmiş, ancak davalı yararına vekâlet ücretine hükmedilmiştir. Oysa görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararı verilmesi halinde vekalet ücretinin de yargılama giderleri gibi esas mahkemesinde hüküm altına alınması gerekir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2016/22764 Karar: 2016/20439 Karar Tarihi: 04.10.2016 – İcra Davası Davaları

İCRA DAVALARI ŞİKAYET DAVASI – ALACAKLININ KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİRDİĞİ – ALACAKLI VEKİLİNİN CEVAP DİLEKÇESİ VERDİĞİ VE DURUŞMAYA DA KATILDIĞI – ALACAKLI YARARINA MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Borca itiraza yönelik olarak yapılan yargılama sırasında, alacaklının kendisini vekille temsil ettirdiği, alacaklı vekilinin cevap dilekçesi verdiği ve duruşmaya da katıldığı görülmektedir. Bu durumda, mahkemece, kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca alacaklı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.