İcra Davası Davaları

GECİKMİŞ İTİRAZ TALEBİNDE BULUNABİLMENİN ŞARTLARI

İcra takibine gecikmiş itiraz talebinde bulunmak için gecikmiş itiraz şartları bulunmaktadır.  BU ŞARTLAR İSE  Borçlunun Kusursuz Olması yani ödeme emrinin tebliğinden itibaren  itiraz süresini kaçıran borçluya kusuru olmaksızın bir engel nedeniyle yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edememiş olması gerekir.  KISACA borçlunun süresinde itiraz etmesine engel olan husus, borçlunun kusuruna dayanmamalı  ve onun iradesi dışında ortaya çıkan bir sebep olmalıdır.

Borçlunun Geçerli Bir Mazereti olması gerekmektedir.  Yapmış olduğu bu mazeret icra hakimine sunulmalıdır. Mazeretin  geçerliliği  ise, icra Hakiminin takdirine bırakılmıştır.

GECİKMİŞ İTİRAZ NASIL YAPILIR

Gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine sunulur.  İtiraz borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilene kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır.  İtirazda hem gecikmeye neden olan hal belgeleriyle hem de itiraz nedenleri ortaya konulmalıdır.  Gecikmiş itirazla takip kendiliğinden durmaz. Borçlunun itirazı üzerine takibin durdurulup durdurulmayacağına hakim tarafından öncelikle karar verilir. Takibin durdurulmasına karar verilmese dahi itirazın kabulüyle takip durur.  Borçlunun daha önce mallarının haczedilmiş olması halinde mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde alacaklı tarafından itirazın kaldırılması veya iptali istenmez ise haciz kalkar.  Alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi yollarından itirazın kaldırılması yoluna gitmeyi tercih ederse bu talebini mazeretin kabulüne karar verilen duruşmada icra mahkemesine bildirir ve talebi hakkında mahkemece karar verilir.

İCRA TAKİBİNE YETKİ İTİRAZI NEDİR NASIL YAPILIR

İcra Takiplerinde Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara bağlanır. İki tetkik mercii arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 25. maddesi hükmü tatbik olunur.  Kamu düzeni ile ilgili bulunmayan hallerde taraflar yetkili mahkemeyi (icra dairesini) belirleyebilirler. Taraflar koşulun oluşması durumunda yetki sözleşmesi düzenleyebilirler. Bu düzenleme adı geçenlerin iradesini, bono metnine yazmak sureti ile gerçekleşebilir.  İpotekle ilgili ilamsız icra takibinin genel olarak ilamsız icra için yetkili olan  icra dairelerinde yapılabileceği gibi taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesinde de yapılabilir.  Eser sözleşmesinden kaynaklanan ilamsız takiplerde genel yetki kuralına göre borçlunun yerleşim yeri icra dairesi yetkili olduğu gibi, akdin ifa edileceği yer icra dairesi de yetkilidir. İhtiyati haciz kararına dayanılarak yapılan takiplerde ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra daireleri de yetkilidir.  İcra takibinde borçlunun hem borca ve hem de icra dairesinin yetkisine itiraz etmiş olması halinde, itirazın iptali davasına bakan mahkeme, öncelikle icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelemelidir. İcra dairesinin yetkisiz olduğu anlaşılırsa, ortada geçerli bir icra takibi bulunmadığı için, o takibe dayalı itirazın iptali davasının reddi gerekir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ)

İcra Davalarında Ticaret Kanununda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir .  Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır. Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder. Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. Müdeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.  Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir . İtirazın iptali davasında, borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir. İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.

İtirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır. İcra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas . Gecikmiş itirazda ve ihtiyati hacizde itirazın iptali davası yedi gün içerisinde açılmazsa haciz veya ihtiyati haciz kalkar

İTFA NEDENİYLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI

İcra takibinin iptali, borçlu tarafından, icra dairesinin bulunduğu yer icra hukuk mahkemesinden istenir. İstem, basit yargılama usulüne göre incelenir.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir. Paraların paylaştırılması ile icra takibi son bulduğundan, icra takibinin iptali, paraların paylaştırılmasına kadar istenebilir.

Takibin iptali için icra hukuk mahkemesine başvurulması, icra takibini durdurmaz. İcra hukuk mahkemesi, takibin durdurulması hakkında bir ihtiyati tedbir kararı veremez.  Borçlunun icra hukuk mahkemesine ibraz ettiği belge altındaki imza, tasdikli olmayıp, alacaklı tarafından inkar edilirse, icra hukuk mahkemesince imza incelemesi yapılamaz.

Takibin iptali kararı, maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Takibin iptali talebi ret edilen borçlu, alacaklıya karşı genel mahkemede menfi tespit davası açabilir. İlama bağlı alacaklar ile ilgili olarak başlatılan takiplerde, borçlu ancak hüküm tarihinden sonraki dönemde gerçekleşen itfa nedenine dayalı olarak icra emrine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Karar tarihinden önceki döneme ilişkin iddialarını ilamın yargılaması sırasında mahkemede ileri sürmelidir veya temyiz nedeni yapılmalıdır. İcra emrinin tebliğinden önceki döneme ilişkin itfa itirazı yedi günlük süreye tabidir.

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki tetkik merciinde şikayette bulunabilirler. Sulh hukuk mahkemesince verilen ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılacak satışa ilişkin olarak yapılan kıymet takdirine itiraz ve şikayetler ortaklığın giderilmesi kararını veren sulh hukuk mahkemesine yapılmalıdır. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir. Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.  Kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz tetkik merciine yapılırsa, tetkik mercii evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir. İcra tetkik merciinin verdiği kararlar kesindir.  Kıymet takdirine itiraz üzerine verilen kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığından bu kararın ihalenin feshi aşamasında değerlendirilmesi gerekir. Kıymet takdirine itirazın incelenmeksizin reddedilmesi ihalenin feshi nedenidir. Kıymet takdiri ile satış tarihi arasında iki yıllık sürenin geçirilmiş olması halinde borçlu talep etmese dahi İcra Dairesince yöntemince bir kıymet takdiri yapılarak, bu değer esas alınıp, satışa gidilmesi gerekir. Borçlunun evvelki kıymet takdirine itiraz etmemiş olması bu sonuca etkili değildir.

MEHİL VESİKASI (TEHİRİ İCRA KARARI İÇİN SÜRE VERİLMESİ İSTEMİ)

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez. İlama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmi bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.

İCRA TAKİBİNİN GERİ BIRAKILMASI (TEHİRİ İCRA)

İlamlı takipte icra emrine itiraz (icranın geri bırakılması talebi) ilamlı icra takibini (kendiliğinden) durdurmaz. İlamlı icra takibi ancak İcra Mahkemesinin vereceği icranın geri bırakılması kararı ile durur. İcranın geri bırakılması istemi, icra takibinin bağlı olduğu icra mahkemesinde görülür.

İlamlı takiplerde borçlu üç nedene dayanarak “icranın geri bırakılması” nı isteyebilir. Borçlu itiraz sebeplerini borcun sona erdiğini (itfa edildiğini), borcun imhal edildiğini (süre,müddet, mehil verildiğini)  veya zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir.

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir.

Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması isteminde, Borçlunun başvurusu süreye bağlı değildir. Zamanaşımı itirazı yanlış merciie bildirilirse sonuç doğurmaz.

İcra mahkemesi geri bırakılma talebini reddettiği takdirde borçlu ancak istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi  içinde alacağı karşılayacak nakit veya merciice kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilat veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyla istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise veya borçlunun talebi üzerine istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde yeter malı haczedilmişse söz konusu teminatı göstermeye lüzum yoktur.  Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun istirdat davası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır.  Borçlu hüküm tarihinden sonraki dönemde gerçekleşen itfa nedenine dayalı olarak icra emrine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Karar tarihinden önceki döneme ilişkin iddialarını ilamın yargılaması sırasında mahkemede ileri sürmelidir veya temyiz nedeni yapmalıdır. Bu döneme ilişkin itfa itirazları icra mahkemesinde dinlenmez.

İSTİHKAK DAVASI (İSTİHKAK İDDASI)

İstihkak Davası Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir. İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükutları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar. Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. İstihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak davası 97 nci maddenin 9 uncu fıkrası gereğince açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla kesbetmiş sayılırlarİstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir. İcra mahkemesi, dosya üzerinde veya lüzum görürse ilgilileri davet ederek mürafaa ile yapacağı inceleme neticesinde varacağı kanaate göre takibin devamına veya talikine karar verir. İstihkak davasının sırf satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi sebepler bulunduğu takdirde merci takibin taliki talebini reddeder. Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan 36 ncı maddede gösterilen teminat alınır. İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır.

İSTİRDAT DAVASI

İstirdat Davası Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, genel hükümler çerçevesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir. Görevli mahkeme genel hükümler çerçevesinde belirlenir.  İstirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Bu yetki kuralı kamu düzenine ilişkin değildir ve re’sen yetkisizlik kararı verilemez.   Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur.

SENET NASIL NE ZAMAN İCRAYA KONUR

Senet öncelikle ödeme gününden önce bankaya verilerek senetteki miktarın ödenmesi için yazı gönderirlir. Üçgün içerisinde ödenmediği takdirde bankaca senet protesto edilir. Bankaca yapılan protesto masrafları senet icraya konulduğunda talep edilir.

Senet bankaya verilmemeiş ve protesto edilmemiş ise ödeme gününden üçgün sonra icra takibi yapılır. Açılan icra takibine istinaden borçlu borca karşı herhangi bir itirazı olacaksa, 5 iş günü içerisinde borca itiraz etmesi gerekir. İtiraz edilmemişse, borçlu, borcunu 10 gün içerisinde ödemesi gerekir.  Ödenmeyen senetlerin zaman aşımına uğrama süresi 3 yıldır Açılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine borçlulu taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konur. Ücret karşılığı çalışıyorsa maaş hacizi yollanır.

SENETLERDE ZAMANAŞIM SÜRESİ NE KADARDIR

İcra takibi açılmamış Senette zaman aşımı süresi vade tarihinden itibaren üç  yıldır. Hamilin cirantaya karşı olan zaman aşımı süresi ise  bir yıldır. Eğer borçlu itiraz ettiği taktirde 5 iş günü içerisinde herhangi bir icra takibi olursa ve bu borcunun olmadığını yada imzanın sahte olduğunun yada senet üzerinde oynama yapıldığını düşünüyorsa  5 iş günü içerisinde İcra Dairesine giderek itiraz edebilir.

İcra : Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır.

Haciz Nedir? :  Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. Halk arasında icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de haciz icra takibi işlemlerinin bir aşamasından ibarettir.

Eve İcradan Kâğıt Geldi:  İcra müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatlar genellikle icra takibi üzerine düzenlenen ödeme veya icra emridir. Üzerini dikkatle okuyunuz. İcra Davası Davaları

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Borçlu, “Ödeme Emrinin” kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde, “ödeme Emri’ ne” itiraz edebilir. İtiraz; İmzaya itiraz veya Borca itiraz, şeklinde olur. İcra dairesi yerine, Tetkik Merciine yapılan itiraz geçersizdir. Borcun bir kısmına itiraz etmek istiyorsa; bu kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi halde, “Ödeme Emri’ ne” hiç itiraz etmemiş sayılır. İtiraz, İcra Dairesi’ne verilecek dilekçe ile veya sözlü olarak yapılır.

MENFİ TESPİT DAVASI

Borçlu, alacaklıya borçlu bulunmadığını ispat için İİK. m:72’ye göre dava açabilir. Bu tür davalara” Menfi Tespit Davası” denir.

İSTİRDAT DAVASI

Bir kimse, aleyhine yapılan icra takibine süresinde itiraz etmediği veya itirazının ret olunması sebebiyle, gerçekte borçlu olmadığı paraya ödemek sorunda kalmışsa, ödediği parayı geri almak için “İstirdat Davası” açabilir.

MAL BEYANINDA BULUNMAMAK

Mal beyanında bulunmayan borçlu; alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar İcra Tetkik Mercii Hâkimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis 3 ayı geçemez.