İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır? Sonuçlanır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır? Sonuçlanır?

İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır? Sonuçlanır?

İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır? Sonuçlanır?

İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır – Sonuçlanır

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yolu ile ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun usulsüz tebligat şikayetiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

ÖZET: Borçlu tarafından icra mahkemesine sunulan 11.05.2016 tarihli şikayet dilekçesinde, takipten haberdar olma tarihi olarak 03.05.2016 tarihi bildirildiği gibi, borçlu vekilinin 03.05.2016 havale tarihli dilekçesi ile icra müdürlüğüne başvurarak takip dosyasının fotokopisini talep ettiği gözetildiğinde,

Borçlunun 11.05.2016 tarihinde icra mahkemesine yaptığı şikayetin yasal yedi günlük süreden sonra olduğu anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, usulsüz tebligat şikayetinin süre aşımından reddi gerekirken, şikayetin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

İcra Dosya Takibi – İstinaf Kararı

ÖZET: Mahkemenin el çektiği kararı resen ele alıp değiştiremeyeceğinden mahkeme kararı hukuki değerden yoksun ve yok hükmündedir. Yok hükmünde olan mahkeme kararının kesinleşmesi ve alacaklının kabulünün hukuki değeri yoktur.

Bu durumda icra müdürlüğü dosyasından yapılan tüm işlemlerin iptali ve ödeme emrinin gönderilmesi işleminin iptaline yönelik mahkeme kararı doğrudur.

O halde, mahkemece şikayetin kabulüne dair verilen kararın onanması gerekirken maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak