İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi
İcra Takibine İtiraz Dilekçesi | İcra Takiplerine diğer bir deyişle tebliğ edilmiş Ödeme emirlerine yapılacak itirazlar, borca konu olan İcra Takibi türüne göre değişkenlik gösterir. Her icra Takibi türü için farklı olarak yapılması gereken itirazlar, aşağıda açıklanmıştır. İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? İlamsız İcra Takiplerinde Ödeme Emri’...
İcra Takibine İtiraz Dilekçesi. İcra Takiplerine diğer bir deyişle tebliğ edilmiş Ödeme emirlerine yapılacak itirazlar, borca konu olan İcra Takibi türüne göre değişkenlik gösterir. Her icra Takibi türü için farklı olarak yapılması gereken itirazlar, aşağıda açıklanmıştır.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız İcra Takiplerinde Ödeme Emri’ nin ulaşmasından sonra, borcun ödenmesi gereken süre 7 gündür. Bu süre içerisinde borçlunun borcun tamamına veya bir kısmına itiraz etme hakkı bulunur. Bu süre aynı zamanda hak düşüren bir süredir ve bu süre içerisinde itiraz edilmemesi, icra takibinin kesinleşmesine neden olur. Yapılacak itirazlar İcra Müdürlüklerine yapılır ve borcun hangi kısmına itiraz edildiği açıkça belirtilmelidir. Borçlunun gerekçeleriyle birlikte borcun tamamına, ödediği bir miktarın olması durumunda bir kısmına, faiz oranlarına, işlemiş olan faiz oranlarına, yetkiye veya borcun diğer fer’ ilerine itiraz edebilmesi mümkündür. Ancak itirazın hangi kısma olduğu açıkça belirtilmelidir. Aynı zamanda borcun bir kısmına itiraz ediliyorsa, itiraz edilen bölümün açıkça belirtilmesi gereklidir. Bu sayede borcun o bölümü ile ilgili İcra takibi duracaktır. İlamsız takiplerde borca yapılan itiraz aynı zamanda takibinde durmasını sağlar. Alacaklı kişinin borca yapılan itirazın haksız veya yanlış olduğunu 1 yıl içerisinde icra veya genel mahkemelere başvurmak suretiyle açtığı dava da kanıtlaması sonucu takip yeniden başlayabilir.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneğiİlamlı İcra Takibinde İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamlı İcra takiplerine itiraz usul yönünden farklar içerir ve ayrıca sonuçları bakımından da farklıdır. İlamlı İcra Takibi mahkeme kararına dayalı icra takibi olduğu için itiraz konusunda da son derece kısıtlıdır. İlamlı İcra takibinde süre 5 gündür ve bu süre içerisinde ancak yargılama masrafları, faizin yanlış ve yüksek hesaplanması, ilamda gösterilen bedellerin hatalı olması ve benzeri konularda itiraz gerçekleştirilebilir. İlamlı icra takiplerine itiraz doğrudan icra mahkemelerinde dava açılması şeklinde yapılabilir ve ayrıca takibin durması için de ayrıca tedbir kararı çıkarılmalıdır. | İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Kambiyo İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Çek, senet, bono, poliçe gibi Kambiyo senedi sayılan belgelere dayalı olarak başlatılan İcra takibi olan Kambiyo İcra takibi, alacaklıyı en fazla koruma sağlayan İcra Takibidir. Borçluya gönderilen 10 ödeme emrinin tebliğinden itibaren itiraz süresi 5 gündür. Borcun kapatılması, zamanaşımına uğrayan sözleşmeli senetler, zamanaşımına uğramış çek, yüksek faiz oranı, sahte imza gibi nedenlerle itiraz edilebilir. Kambiyo icra takiplerinde takibe yapılacak itirazın, doğrudan İcra mahkemelerine dava açmak şeklinde olması gerekir ve ayrıca yapılan itiraz sonucunda icra takibi durmaz. İcra takibinin durması için, itiraz için açılacak davanın akabinde mahkemeden İcra Takibinin durması için tedbir talebinde bulunulması gerekir. Bu talep sonrasında mahkeme tedbiren İcra takibinin durdurulması kararını verebilir. Mahkeme sonucunda borçlu taraf haklı çıkmışsa alacaklı %20, alacaklı taraf haklı çıkmışsa borçlu %20 nispetinde İcra İnkar Tazminatını talepleri doğrultusunda almaya hak kazanır. İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuku Avukatı Ve Danışma

İcra hukuku alanı içerisin de bulunan bir çok uyuşmazlık icra hukuku danışmanlık konularıdır. Önemlileri sıralayacak olursa, icra takibi, icra takiplerine itiraz, menfi tespit davası, icra iflas ve konkordato davalarıdır.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İcra takibine itiraz dilekçesi hazırlanması yapılacak itiraza göre değişmektedir. Genel ve örnek olarak ana başlıklarını hatırlatmak amacıyla İcra takibine itiraz dilekçesi aşağıda veriyoruz. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO                                                         :  …/… E. İTİRAZ EDEN BORÇLU                                  : ADRESİ                                                              : VEKİLİ                                                                : Av. İlkay UYAR KABA ALACAKLI                                                           : VEKİLİ                                                                : KONU                                                                  : …… ilamsız  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır. AÇIKLAMALAR                                               : HUKUKİ NEDENLER                                       : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat. SONUÇ VE İSTEM                                           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/… İtiraz Eden Borçlu Vekili Av. İlkay UYAR KABA

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi. Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - TARAFLARI AYNI OLAN VE AYNI İLAMDAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR İÇİN İLK TAKİP DOSYASI ÜZERİNDEN HARCI YATIRILARAK ALACAĞIN TAHSİLİNİN MÜMKÜN OLDUĞU - USUL EKONOMİSİ - İKİNCİ TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Tarafları aynı olan ve aynı ilamdan kaynaklanan alacaklar için ilk takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip başlatılması usul ekonomisi ilkesine uygun değildir. İlk takip dosyasında yapılan hesaplamalar sonucunda henüz infaz edilerek ortadan kalkmadığı tesbit edildiğinden bakiye borç için bu takip dosyası üzerinden ek talep ile yeni bir icra emri gönderilerek alacağın tahsili mümkündür. Bu durumda ikinci takibin iptaline karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile istemin reddi doğru değildir. İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI - İHTARNAMENİN BORÇLUYA TEBLİĞ TARİHİNDEN TAKİP TARİHİNE KADAR ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇTİĞİ - İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ LÜZUMU - SONUCU DOĞRU MAHKEME KARARININ ONANMASI GEREĞİ ÖZET: İhtarnamenin borçluya tebliğ tarihinden, takip tarihine kadar 10 yıllık zamanaşımı süresinin geçmesi nedeniyle itirazın kaldırılması talebinin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara