İcra İhalesine İtiraz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra İhalesine İtiraz

İcra İhalesine İtiraz

İcra İhalesine İtiraz

İcra İhalesine İtiraz

İİK.nun 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, (ihalenin BK 226. maddesinde yazılı) (satış ilanının tebliğ edilmemiş olması), (satılan malın esaslı niteliklerindeki hata) ve (ihaledeki fesat) nedeni ile ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir.

İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında

İhaleye fesat karıştırılmış olması,

Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,

İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,

Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanmıştır.

İhalenin feshi talebi üzerine tetkik mercii talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde tetkik mercii davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.

İhalenin feshine ilişkin şikayet görevsiz veya yetkisiz tetkik mercii veya mahkemeye yapılırsa, tetkik mercii veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir.

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 130. maddesine göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.

İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır.

İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

Yargıtay Kararı – İcra İhalesine İtiraz

İHALENİN FESHİ DAVASI – İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE DAVACININ FESHİ İSTENİLEN İHALE BEDELİNİN YÜZDE ONU ORANINDA PARA CEZASINA MAHKUM EDİLECEĞİ – KAMU DÜZENİNE AYKIRILIKTA ALEYHE BOZMA İLKESİ NAZARA ALINAMAYACAĞI

ÖZET: Kanun maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır.

Hukuk Genel Kurulu’nun kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece işin esası incelenerek, istemi esastan reddedilen davacının para cezasına mahkum edilmesi gerekirken, bu konuda hüküm kurulmaması yasaya aykırı bulunmuştur.

YARGITAY: İCRA SATIŞINDA İHALENİN FESHİ İSTEMİ

ŞİKAYET DAVASI – İHALENİN FESHİ İSTEMİ – İHALENİN ALACAĞA MAHSUBEN YAPILIP YAPILMADIĞI VE SATIŞ BEDELİNİN YATIRILIP YATIRILMADIĞI YA DA YATIRILMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ HUSUSLARININ İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLAMAYACAĞI – İSTEMİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: İhalenin alacağa mahsuben yapılıp yapılmadığı ve satış bedelinin yatırılıp yatırılmadığı ya da yatırılması gerekip gerekmediği hususları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 133. maddesi ile ilgili olup bu madde kapsamında değerlendirileceğinden, aynı yasanın 134. maddesine göre ihalenin feshi sebebi olamaz. Bu nedenlerle mahkemece istemin reddi gerekir.

0 Yorum

Sorry, the comment form is closed at this time.