İcra Nasıl Durdurulur

Farklı icra türleri bulunduğu gibi, farklı borç türlerine karşı uygulanan icra türleri de vardır. Bu icra türlerinin her birini durdurmak ve itiraz etmek için farklı usuller ve süreler vardır. İcra türleri arasında İlamsız İcra, İlamlı icra, çek ve senet ya da Kambiyo İcra takipleri bulunur.

İlamsız İcra Nasıl Durdurulur?

İlamsız İcra Takibi genel olarak, fatura, apartman aidat ödemeleri, çek, senet, sözleşmelerle belgelenmiş olan alacaklar için başvurulan icra takip yöntemidir. İlamsız İcra Takibine uğramış kişinin, kendisine tebligatın ulaşmasından sonraki 7 gün içerisinde, ilgili icra dairesine başvurarak, yazılı veya icra memuruna sözlü olarak itiraz gerçekleştirmesi, İcra takibini durdurur.

Alacaklı kişi icra takibine devam etmek istiyorsa 1 yıl içerisinde bu itirazın kaldırılması için başvurabilir. İlamsız İcra takibi başlatabilmek için bir Mahkeme, Tüketici Hakem Heyeti, Noter gibi kurumların almış olduğu kararlar beklenmeksizin başlatılabilir.

İcra Nasıl Durdurulur

İlamlı İcra Nasıl Durdurulur?

İlamlı İcra ilamsızın aksine Mahkeme, Noter, Tüketici Hakem Heyeti gibi kurumların aldığı kararlar doğrultusunda, kesin hüküm olarak başvurulabilen bir icra takip yöntemidir. İlamlı İcra Takibine itiraz süresi de, ilamsız gibi 7 gündür.

Bununla birlikte İlamlı İcra Takibine itiraz etmek için borcun ödendiğinin kanıtı veya icranın geri bırakılması kararının bulunması gerekir. “ İcranın geri bırakılması “ Tehiri icra olarak tanımlanır. Karar kesinleşmeden önce İlamlı İcra yoluna başvurulması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve karar kesinleşmeden önce başlamış olan İcra takipleri durdurulabilir.

Çek ve Senet ya da Kambiyo İcra Takipleri Nasıl Durdurulur?

Çek ve senetler Kambiyo senetleri türüdür ve Kambiyo senetlerinde icra takibini durdurmak için İcra Mahkemesinde gerekçeli sebep sunarak dava açılması gerekir. İtiraz süresi 5 gün olan Kambiyo senetlerinde, takibin durdurulması için borcun ödendiğine veya davacının imzasının gerçek olmadığına dair bilgi ve itirazların bir dilekçeyle mahkemeye sunulması gerekir.

Mahkemenin davayı kabulu halinde talebe göre dava sonuçlanıncaya kadar Tedbiren icranın durdurulması kararı çıkabilir. Bunların yanı sıra çek veya senetlerin Kambiyo vasfında olmadığının kanıtlanmasıyla da icra takibi durdurulabilir.

Normal işleyişte icra takibi durmaz ve Hakim tarafların en geç 30 gün içerisinde olmak üzere davaya iştirak etmesini ister. Bu süre içerisinde satış haricinde icra takibi durmaz.

Eve Gelen İcra Nasıl Durdurulur?

İcra Müdürlüğü’ ne alacaklı tarafından yapılan başvuru sonrasında, borçluya borcun ödenmesiyle ilgili bir tebligat gönderilir. Bu tebligat aynı zamanda borcun verilen sürede ödenmesi, itiraz şartları, mal beyanında bulunması gerektiği gibi konuların haklarının düzenlenerek borçluya iletilmesini sağlayan belgedir.

Eve gelen icralar alacaklı veya vekilinin talep etmesi durumunda veya borcun ödenmesi halinde durur. Bunun dışında borçlunun ilgili borca itiraz etme hakkı bulunur ve bu haklarla ilgili düzenlemeler ulaşan tebligatla kendisine aktarılır.