Atla

İcra Takibi


İcra Takibi

İcra Takibi

İcra Takibi

İCRA TAKİP YOLLARIİcra Takibi aşağıdaki yazılı 3 takip yolu ile yapılır.
 1. İlamsız(Adi)Takip
 2. Kambiyo Senedine Dayalı Takip
 3. İlamlı Takip
İLAMSIZ TAKİP   :  Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yoludur.İLAMSIZ İCRA TAKİBİ : Elinde kambiyo senedi ya da ilam (mahkeme kararı) bulunmayan bir alacaklının (eğer alacak rehinle de temin edilmemişse) , alacağına icra yoluyla kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır.İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İTİRAZ YOLLARI ve ÇEŞİTLERİ
 1. YETKİYE İTİRAZ
 2. BORCA İTİRAZ (Ödeme,Takas,Zamanaşımı)
 3. İMZAYA İTİRAZ
 • İCRA TAKİBİNE  borçlu tarafından itiraz edilmesi ile sonucu takibin durdurulması durumunda, alacaklı yukarıda sayılan belgelere dayanarak 6 ay içerisinde İcra Tetkik Mercii'nde itirazın kaldırılması talebinde bulunabileceği gibi 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası da açabilir.

YARGITAY KARARI: İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2014/28068 Karar: 2015/2273 Karar Tarihi: 29.01.2015 ŞİKAYET DAVASI - ÇEKE DAYALI OLARAK BAŞLATILAN KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ - BORÇLUNUN ÖDEME EMRİ TEBLİĞ TARİHİNE GÖRE SÜRESİNDE OLAN YETKİ İTİRAZININ İNCELENEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Mahkemece şikayetin reddiyle borçlunun ödeme emri tebliğ tarihine göre süresinde olan yetki itirazının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, ödeme emri tebligatının iptali şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir. (2004 S. K. m. 60, 61) İİK'nun 60/1 inci maddesinde; icra müdürünün icra takibi talebi talebi üzerine ödeme emri düzenleyeceği, İİK' nun 61/1 inci maddesinde ise; icra takibi belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneğinin ödeme emrine bağlanacağı hükümlerine yer verilmiştir. Somut olayda, borçluların senet aslının icra kasasına alınmadığı yönünde bir şikayeti olmadığı gibi, borçluya çıkartılan ödeme emri tebliğ evrakının incelenmesinden, takip dayanağı senet suretinin ödeme emri ekinde gönderildiğine ilişkin şerh bulunduğu görülmektedir. İcra ve İflas Kanunu'nda takip öncesi alınan ihtiyati haciz kararının ayrıca borçluya tebliği zorunlu olmadığı gibi, takip talebi içeriğinde bu karara ilişkin bilgilerin de bulunduğu anlaşılmıştır. O halde, mahkemece şikayetin reddiyle borçlunun ödeme emri tebliğ tarihine göre süresinde olan yetki itirazının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, ödeme emri tebligatının iptali şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir. Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428 inci maddeleri uyarınca İcra Takibi BOZULMASINA,  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ATANUR DİDİN -
  7 Ağustos 2016

  İcra Takibi Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • ATANUR KİRAZ -
  7 Ağustos 2016

  İcra Takibi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

  Cevapla
Yorum Bırak