İcra Takibi – Hazırlama – İptali – Vazgeçme Nedir?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Takibi – Hazırlama – İptali – Vazgeçme Nedir?

İcra Takibi – Hazırlama – İptali – Vazgeçme Nedir?

İcra Takibi - Hazırlama - İptali - Vazgeçme Nedir?

İcra Takibi – Hazırlama – İptali  – Vazgeçme Nedir

Öncelikle borç verdiğiniz kişiden paranızı alamıyorsanız yapmanız gereken ilk işlem icra takibini başlatmak olmalıdır. İcra takibi, alacaklı kişinin icra müdürlüğüne giderek hukuki işlemi başlatması olarak da bilinmektedir. Bu başvuruyu yaptığınız zaman kademe kademe gelişmeler olacaktır.

Bu gelişmelerden biriside hacizdir. Televizyonlardan sıkça duyduğunuz haciz kelimesi aslında icra işleminin bir parçasını oluşturmaktadır. Haciz işleminde icra müdürlüğü borçlu olan kişinin mal varlığına ve belirli haklarına el koymaktadır. Bu işlemleri başlatmanız için iyi bir avukat ile çalışmanızda fayda vardır.

İcraya verilen borçlunun birden mal varlığına ve haklarına birden el konulmaz. Öncelikle yasal işlemin başlatıldığına dair borçluya haber verilir. Bu haber ise eve gelen icra kâğıdı olarak da bilinmektedir. Bu kâğıtları kesinlikle okumalıdır. Çünkü bu kâğıt belirli bir süreyi kapsamaktadır.

Yani içerisinde yazanların geçerlilik süresi sınırlıdır. Dolayısı ile hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmadan okunmalıdır. Tabi okuduğunuz yazıdan tam olarak bir şey anlayamıyorsanız, yani bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi değilseniz, bir icra avukatına başvurmanız gerekmektedir.

İcra işleminde son aşamalara yaklaşıldıkça görülecek durumlardan biriside icra emridir. Bu emiri alan kişinin göreceği yazılar ise alacaklı ve borçlunun ismi, adresleri, borcun toplam miktarı, faiz oranı ve faiz başlangıç tarihidir. Yani bir nevi kişiye neler olacağını gösteren bir bildirgedir. Bu bildirge sizin son kez itiraz etme hakkınızdır.

Eğer bir borcunuz yoksa ve kararın iptalini istiyorsanız gerekli olan belgeleri topladıktan sonra icra müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Başka bir durum ise eğer borcu kabul ediyor ve ödemek istiyorsanız da haciz işlemini durdurmak için mal beyanınızı dilekçe ile bildirmeniz gerekir.

İcra avukatları bu durumlarda hem alacaklı hem de borçlu olan kişi için çalışma sürdürebilir. Eğer borçlu olan kişi için çalışma sürdürüyorsa ve anlaşma sağlanamadıysa en son olarak haciz işlemine başvurulmaktadır. Bu işlem ile avukat ve görevliler borçlunun adresine giderek çeşitli eşyalarına el koymaktadır.

Bu eşyaların bedeli bilirkişiler tarafından hesaplanmaktadır ve borç tutarınca alınmaktadır. Daha sonrasında alacaklı olan kişinin isteğine göre eşyalar bir depoya götürülür ve belirli bir süre bekletilir. Eğer borçlu olan kişi borcunu ödeyemediyse, eşyalar icra memurları tarafından satılır ve alacaklı olan kişiye verilir.

Yargıtay Kararı İcra Takibi

ŞİKAYET DAVASI – ÇEKE DAYALI OLARAK BAŞLATILAN KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ.

BORÇLUNUN ÖDEME EMRİ TEBLİĞ TARİHİNE GÖRE SÜRESİNDE OLAN YETKİ İTİRAZININ İNCELENEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece şikayetin reddiyle borçlunun ödeme emri tebliğ tarihine göre süresinde olan yetki itirazının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, ödeme emri tebligatının iptali şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.

İİK’nun 60/1 inci maddesinde; icra müdürünün icra takibi talebi talebi üzerine ödeme emri düzenleyeceği, İİK’ nun 61/1 inci maddesinde ise; icra takibi belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneğinin ödeme emrine bağlanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

İcra Takibi – Hazırlama – İptali – Vazgeçme Nedir? | Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - MESKENİYET - TAŞINMAZ ÜZERİNE DAHA ÖNCE KONULMUŞ HACİZ BULUNDUĞU - HER HACZİN YENİ BİR ŞİKAYET HAKKI DOĞURACAĞI - SÜRESİNDE OLAN ŞİKAYETİN ESASININ İNCELENEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Her ne kadar taşınmaz üzerine daha önce konulmuş haciz bulunmakta ise de her haciz yeni bir şikayet hakkı doğuracağından, borçlunun son hacze yönelik şikayeti yasal sürededir.

O halde, mahkemece, işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, şikayet konusu yapılmayan haciz esas alınarak, istemin süre aşımı nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

0 Yorum

Yorum Bırak