İcra Takibi Nasıl Yenilenir

İcra Takibi Nasıl Yenilenir sorusu ile ilgili açıklama yapacak olursak,

İcra takibi dosyada  1 yıl içerisinde işlem yapılmaması durumunda dosya düşer. Her yıl icra müdürlükleri bir yıl içerisinde hiç işlem görmemiş dosyaları tespit ederek mahsene gönderilir. Yani dosya işlemden kaldırılır. İşlemden kaldırılan dosyanın tekrar aktif hale getirilmesi işlemi ise ancak icra müdürlüğüne talep açılarak arşivde olan dosya çıkartılarak, harçları yatırılır, yeniden borçluya tebligat gönderilerek dosya yenileme işlemi yapılmaktadır.

İcra Takibinin Yenilenmesi, ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir. Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

Alacaklının isteği üzerine  haciz talebinin vukuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından ileri sürülen yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi edilmesi takdirde yenileme işmei için icra dosyasında yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçludan yeniden talep edilemez. Yenileme işlemi yapılması durumundan aynı icra takibi dosyası üzerinden işlemler yürür.

Yargıtay Kararı – İcra Takibi Nasıl Yenilenir

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2014/23842 Karar: 2014/24945 Karar Tarihi: 27.10.2014 – İcra Takibi Nasıl Yenilenir

ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN HARÇSIZ OLARAK YENİLEME TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA VE HACZİ KABİL MALI OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA YÖNTEMİNCE ARAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN ACİZ VESİKASI DÜZENLENDİĞİNE İLİŞKİN ŞİKAYET İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece, borçlunun harçsız olarak yenileme talebinde bulunulduğuna ve haczi kabil malı olup olmadığı konusunda yöntemince araştırma yapılmaksızın aciz vesikası düzenlendiğine ilişkin şikayet nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken hüküm tesisi isabetsizdir.

 

 

Yazımızda İcra Takibi Nasıl Yenilenir konusu işlenmiştir. İcra hukuku hakkında diğer makaleler için Ankara avukat sayfasına göz atabilirsiniz.