İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra takibinin hangi icra müdürlüğünde açılacağı, yada özel durumlarda, sözleşmelerde veya çek ve senetlerde yetkili icra dairesi İcra Kanununda belirtilmiştir. Her ne kadar kanunda yetki hususu belirlenmiş olsada, yine de açılan icra takiplerinde itiraz söz konusu olabilmektedir.

İcra müdürlüğü aracılığı ile ödeme emri borçlu tarafa tebliğ olmaktadır. İcra ödeme emrini tebliğ alınması ile itiraz süresi başlamış olmaktadır. Açılan icra emrine itiraz usulü açılmış icra türüne göre değişmektedir.

İlamsız icra takiplerinde itiraz ile duran icra takibi, ilamsı, çek senet icra takiplerinde İcra mahkemesinin yetki kuralını inceleyerek karar veremketedir. Bu dava için borçlu kendisi itiraz etmesi halinde mahkeme harç ve masraflarını mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi Hakkında İstinaf Kararı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLEN EMTİANIN ZAYİ OLMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ – YETKİLİ İCRA DAİRESİNDEN DAVALI BORÇLUYA USULÜNE UYGUN GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE SÜRESİ İÇİNDE BORCA VE FERİLERE İTİRAZ EDİLMİŞ OLDUĞU – İLK DERECE MAHKEMESİNİN İSTİNAFA KONU KARARININ KALDIRILMASI

Amerika’daki ofisine ulaştığının bildirildiğini, ancak daha sonra gönderinin tüm aramalara ve sorgulamalara rağmen bulunamadığını, gönderinin ABD’de yanlışlıkla imha edildiğinin sözlü olarak öğrenildiğini, bunun üzerine davalı sigorta şirketine ihtarname keşide edilerek zararının ödenmesinin talep edildiğini, ancak davalının müvekkilinin zararını karşılamaktan imtina ettiğini, alacağın tahsili için davalı aleyhine girişilen icra takibinin davalının itirazı sonucu durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

ÖZET: Dava, yurt dışına ihraç edilen emtianın zayi olması nedeniyle uğranılan zararın nakliyat sigorta poliçesi kapsamında sigorta şirketinden tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Yetkili icra dairesinden davalı borçluya usulüne uygun gönderilen ödeme emrine süresi içinde borca ve ferilere itiraz edilmiş olduğu ve eldeki itirazın iptali davasının koşullarının bulunduğu gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme ile karar tesisinde usul ve yasaya uyarlılık görülmemiştir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor