İcra Takiplerinde Süreler

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Takiplerinde Süreler

İcra Takiplerinde Süreler

İcra Takiplerinde Süreler

İcra Takiplerinde Süreler

Ay veya yıl olarak belirlenen sürelerde , ayın veya yılın hangi günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde biter. Eğer sürenin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yok ise, aynı ayın son gününde biter.

İcra Takiplerinde Süreler Bir sürenin biteceği gün resmi tatile denk gelirse, resmi tatili takip eden ilk gün biter. Süre son günün mesai sati sonunda bitmiş sayılır.

Güneşin batmasından 1 saat sonra ve güneşin doğmasından 1 saat öncesi gece vakti kabul edilir. Gece vaktinde ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılmaz. Fakat gece iş gören yerlerde, gece vakti hasılat haczi mümkün olur.

Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabilir. Muhafaza tedbirleri alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı halde, gece vakti dahi haciz yapılabilir.

Kanunda belirtilen süreler kamu düzenine ilişkindir. Bu süreler, resen uygulanır, sözleşme ile değiştirilemez. İcra işlemine süresinde itiraz edilememişse, gecikmiş itiraz yoluna başvurulabilir. İcra müdürünün belli süreler ile ilgili işlemlerine karşı İcra Tetkik merciine şikayet yoluna gidilebilir.

İcra Ve Dava Takiplerinde Süreler

BORÇTAN KURTULMA DAVASI AÇMA SÜRESİ: borçtan kurtulma davası açma süresi İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN

İSTİRDAT DAVASI AÇMA SÜRESİ: istirdat davası açma süresi ödeme tarihinden itibaren 1 YIL

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇMA SÜRESİ : itirazın iptali davası açma süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 YIL

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPLERDE : genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

MAHKEME İLAMA DAYALI TAKİPLERİN : ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi son muameleden itibaren 10 YIL

İTİRAZ SÜRESİ : şikayet süresi muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ SÜRESİ : istihkak iddiasına itiraz süresi icra dairesinin bildiriminden itibaren 3 GÜN

İcra Takiplerinde Süreler | Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUNUN MUHABERE YOLUYLA İCRA MAHKEMESİNE ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU - ŞİKAYETİN YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE YAPILDIĞI - SÜRESİNDE YAPILAN ŞİKAYETİN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Borçlunun 26.10.2015 tarihinde yapılan hacze karşı 27/10/2015 tarihinde İstanbul Mahkemeler Veznesine başvurma harcını yatırarak dava dilekçesini tevzi ettirdiği, dolayısıyla muhabere yoluyla icra mahkemesine şikayet başvurusunda bulunduğu,

Buna göre şikayetin 7 günlük yasal süre içerisinde yapıldığı anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, mahcuzların borçlunun mesleği için zorunlu olduğu yönündeki haczedilmezlik şikayetinin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, anılan şikayetin süreden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

İHTİYATİ HACİZ DAVASI - REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISININ İHTİYATEN HACZETTİREBİLECEĞİ - TARAFLAR ARASINDAKİ KREDİ SÖZLEŞMESİ VE DAVACI YANCA GÖNDERİLEN NOTER İHTARNAMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı tarafından, borçlunun elinde bulunan yada üçüncü şahıslardaki taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

Mahkemece, talebin ihtiyati haciz talebi olduğu, taraflar arasında imzalanan genel kredi sözleşmesi ve davacı yanca gönderilen noter ihtarnamesi değerlendirilmeden yazılı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş temyiz eden ihtiyati haciz talep eden vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bozulmasına karar verilmek gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak