Atla

İcra Yargıtay Ve İstinaf Kararları


İcra Yargıtay Ve İstinaf Kararları

İcra Yargıtay Ve İstinaf Kararları

İcra Yargıtay Ve İstinaf Kararları

Esas sayılı dosyasında İflas tasfiye dosyası açıldığını, icra dosya hesabı ile birlikte 12.02.2016 tarihinde alacak kaydı yaptırıldığını, İflas idaresi tarafından müvekkili şirketin icra takip dosyasında ki çek alacağının masadan çıkartılarak sıra cetvelinden çıkarıldığını, yapılacak inceleme ile anlaşılacağı üzere icra takibinin dayanağının gerçek olduğunu iddia ederek, icra ve iflas Müdürlüğü tarafından yapılan sıra cetvelinin iptal edilerek yeniden sıra cetveli yapılmasını talep ve dava etmiştir.

SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ DAVASI - KAYIT KABUL DAVASI HARİCİNDE NEDEN BÖYLE BİR DAVANIN AÇILMA GEREĞİ AYRINTILI ŞEKİLDE AÇIKLATTIRILDIKTAN SONRA İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK UYGUN SONUÇ ÇERÇEVESİNDE BİR KARAR VERİLMESİ - HUKUKİ TASNİFİN YANLIŞ YAPILMASI SONUCU VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARININ DOĞRU OLMADIĞI - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ

ÖZET: Her ne kadar, talebin sıraya ilişkin olmayacağı dosya kapsamından anlaşılsa dahi, hak kaybının önüne geçilmesi amacı ile, davacı tarafa açıklama yaptırıldıktan ve açıklamada, dava dışı ticaret mahkemesinde derdest olan kayıt kabul davasına konu alacak istemi ile iş bu davada ileri sürülen iddiaların aynı olup olmadığı hususları ve kayıt kabul davası haricinde neden böyle bir davanın açılma gereği ayrıntılı şekilde açıklattırıldıktan sonra, İİK 235/son fıkraya göre açılan bu davada İcra Mahkemesinin görevli olduğu göz önünde bulundurarak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, hukuki tasnifin yanlış yapılması sonucu verilen görevsizlik kararı doğru değildir.

İcra İstinaf Kararları

TEMLİKNAMENİN İPTALİNE karar verildiğini, kısa kararın ekte olduğunu, Mahkemenin iptal kararının  13. İcra dosyasına sunmak üzere gittiklerinde davalı davanın neticelenmesini beklemeden temlikname sebebiyle 866.200 TL'yi  13. İcra Müdürlüğünden çektiğini gördüklerini, para makbuzunun ekte olduğunu, borçlunun mahkeme kararı ile iptal edilen temlik gereğince müvekkiline ait olan 866.200 TL'yi çektiğini,  mahkeme kararı ile iptal edilen temlikname sebebiyle müvekkiline ait olan parayı tahsil ettiğini, alacaklarının dayanağının mahkeme kararına dayanmakta olup, borçlu hakkında ihtiyati haciz taleplerinin müvekkili lehine teminatsız olarak kabulüne karar verilmesini arz ve talep etmiştir.

İHTİYATİ HACİZDEN DOĞAN DAVA - İHTİYATİ HACZE İLİŞKİN KOŞULLARIN OLUŞTUĞU - MAHKEMECE VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARINA YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KARARIN USUL VE YASAYA UYGUN OLMADIĞINDAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ

ÖZET: Taraflar arasında düzenlenen temlikname ile talep edenin  İcra müdürlüğünün 2015/11647 sayılı dosyasındaki alacağın 1.000.000,00 TL'lik kısmını 1.000.000,00 TL karşılığında temlik ettiği, karşı tarafın bu temlike istinaden para çektiği konusunda icra dosyasında ihtilaf bulunmamaktadır.

Dosyadan temliknameye istinaden para çekildiği karşı tarafın da kabulündedir. Ancak karşı tarafın bu temlikname ile üstlendiği edimi yerine getirmediği gerekçesi ile temlik edenin 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/420 Esas sayılı temliknamenin iptali konusunda dava açıldığı ve mahkemece davanın kabul edilerek temliknamenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda ihtiyati hacze ilişkin koşulların oluştuğu, mahkemece verilen ihtiyati haciz kararına yapılan itirazın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir. Bu nedenle talep edenin istinaf istemin kabulü yönünden haciz kararına yapılan itirazın kabulüne ve İhtiyati haczin kaldırılmasına ilişkin 09.01.2018 tarihli karar usul ve yasaya uygun olmadığından kaldırılmasına karar verilmiştir.

İcra İstinaf Kararları 2

Suç adının "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" olduğu halde gerekçeli kararda "Karşılıksız Çek Düzenleme" olarak gösterilmiş ise de, bu hususun mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.

Müşteki vekilinin 31/07/2017 tarihli şikayet dilekçesi ile dava açtığı, ilk derece mahkemesince de tensip incelemesi yapılmadan, deliller toplanıp duruşma icra edilmeden, "şikayet konu çek 30/11/2016 tarihinde ibraz edildiği halde üç aylık süre içerisinde şikayetçi olunmadığından" bahisle ve İcra ve İflas Kanunu'nun 347. maddesi gereğince "şikayetin süreden reddine" karar verildiği görülmüştür.

ÇEKLE İLGİLİ KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME – KURAL OLARAK İCRA CEZA MAHKEMELERİNDE YARGILAMALARIN DURUŞMALI OLARAK YAPILMASININ VE MÜŞTEKİ VE SANIĞIN DURUŞMADAN HABERDAR EDİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU - HİÇBİR DELİL TOPLANMADAN VE İLK DERECE YARGILAMASI YAPILMADAN ŞİKAYET HAKKINI TAMAMEN KALDIRACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ .

ÖZET: Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçuna ilişkin yargılama görevi bulunan icra ceza mahkemelerinin yargılama usulünü düzenleyen 2004 sayılı Kanunun ilgili maddesinde şikayet dilekçesini veya dava beyanını alan icra mahkemesinin duruşma için hemen bir gün tayin edeceğinin ve yapılacak müteakip işlemlerin düzenlendiği, duruşma usulüne ve tutanağına ilişkin düzenleme yapıldığı, bu düzenlemelere göre,

istisnalar dışında kural olarak icra ceza mahkemelerinde yargılamaların duruşmalı olarak yapılmasının ve duruşmanın devamı ile şikayet ve savunma hakkının kullanılabilmesi bakımından müşteki ve sanığın duruşmadan haberdar edilmesinin ve maddi gerçeğin ortaya çıkması açısından da delillerin celbedilmesinin zorunlu olduğu,

buna rağmen hiçbir delil toplanmadan ve ilk derece yargılaması yapılmadan şikayet hakkını tamamen kaldıracak şekilde hüküm kurulması suretiyle emredici Kanun hükmüne aykırı davranılması isabetsizdir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Etiketler:  

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Yargıtay Ve İstinaf Kararları - Yorum
  SEVİM KEMİKSİZ -
  6 Ağustos 2016

  Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. (Edmund Burke)

  Cevapla
 • İcra Yargıtay Ve İstinaf Kararları - Yorum
  SUDE ŞATANA -
  19 Ağustos 2016

  İcra Yargıtay Kararları Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • İcra Yargıtay Ve İstinaf Kararları - Yorum
  Tezoh -
  19 Ocak 2017

  İcra Yargıtay Kararları Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
Yorum Bırak