İcrada Satışın Durdurulması İptali

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcrada Satışın Durdurulması İptali

İcrada Satışın Durdurulması İptali

İcrada Satışın Durdurulması İptali

İcrada Satışın Durdurulması İptali

Bankasına rehinli olduğu, araç yakalandıktan sonra İcra Müdürlüğü tarafından aldırılan bilirkişi raporunda aracın değerinin 7.650,00 TL olarak belirlendiği, alacaklı vekilinin rehinli araç m satışını talep ettiği,

İcra Müdürlüğü tarafından da rehin alacaklısının rehin bedeli altında satış muvafakati olmaması nedeniyle satış talebini reddettiği, davacının rehin hakkının sahibine satışa muvafakat etmeme hakkı tanımadığı, ihale bedelinin rüçhanı alacağı karşılayıp karşılanamayacağının satış sonunda belli olacağı nedeniyle satış talebinin reddine ilişkin kararın usul ve yasaya aykırılık nedeniyle kaldırılmasını talep ettiği görülmüştür.

İİK 129/1. maddesinde de belirtildiği üzere birinci ve ikinci ihalede satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin %50’sini bulması ve satış isteğinin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesinin zorunlu olduğu, Bankası’nın davacıya göre rüçhanlı alacaklı olup rehin bedeli altında da satışa muvafakat etmediği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

ŞİKAYET DAVASI – İHALE BEDELİNİN RÜÇHANLI ALACAĞI KARŞILAYIP KARŞILAYAMAYACAĞI SATIŞ SONUCUNDA BELLİ OLACAĞI – İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILMASI GEREKEN SATIŞ TALEBİNİN KABULÜYLE EN AZ SATIŞ BEDELİNİ REHİN HAKKI BANKANIN CEVABİ YAZIŞIM DİKKATE ALARAK BELİRLEMEK İKEN SATIŞ TALEBİNİN REDDEDİLMESİNİN USUL VE YASAYA AYKIRI OLMASI

ÖZET: Rehin hakkı, sahibine, satışa muvafakat etmeme hakkı tanımaz. İhale bedelinin, rüçhanlı alacağı karşılayıp karşılayamayacağı satış sonucunda belli olacağından, icra müdürlüğünce yapılması gereken satış talebinin kabulüyle en az satış bedelini rehin hakkı bankanın cevabi yazışım dikkate alarak belirlemek iken belirtilen nedenle satış talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Konuyla bağlantılı olması sebebiyle İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İcrada Satışın Durdurulması İptali Yargıtay Kararı

ALACAK DAVASI – TARAFLAR ARASINDAKİ ALACAK DAVASINDA DAVACI VEKİLİNİN TALEBİ ÜZERİNE VERİLEN CEBRİ İCRA SATIŞININ TEDBİREN DURDURULMASI İSTEMİ – ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN MUVAZAALI TAŞINMAZ SATIŞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Taraflar arasındaki alacak davasında davacı vekilinin talebi üzerine verilen cebri icra satışının tedbiren durdurulması kararına ve ihtiyati hacze itirazın reddine karar verildiği, İ.İ.K.nın ilgili maddeleri uyarınca, … numaralı taşınmaza ihtiyati haciz konulmuştur.

Oysa dava, davalılar arasındaki alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapılan muvazaalı taşınmaz satış işlemlerin iptali istemine dair olup, para alacaklarının güvence altına alınması için öngörülen İ.İ.K. ilgili vd. maddelerine dayalı ihtiyati haczin burada uygulanma yeri bulunmamaktadır.

Buna göre mahkemece, bir para alacağı söz konusu olmamasına rağmen itiraz konusu …. numaralı bağımsız bölüme İ.İ.K.nın ilgili maddelerine dayalı ihtiyati haciz konulması ve satışın düşürülmesi doğru olmamıştır.

Bir sonraki makalemiz olan icra satışının durdurulması konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İcrada Satışın Durdurulması İptali İstinaf kararı

İHALENİN FESHİ İSTEMİ – SATIŞ KARARINA UYGUN OLARAK YEREL GAZETEDE SATIŞIN İLAN EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKLA BORÇLUNUN İSTİNAF SEBEPLERİNİN YERİNDE OLMADIĞI – İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRİR RESEN İNCELENECEK İHALE FESHİ NEDENLERİNİN BULUNMADIĞI

ÖZET: Borçlunun istinaf sebeplerinin incelenmesinde; taşınmaz bölünmeden icraen satıldığından 3083 sayılı Yasa hükümlerine herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, taşınmazın tapu kaydında da ….m2 olduğu, satış kararma uygun olarak yerel gazetede satışın ilan edildiği anlaşılmakla borçlunun istinaf sebeplerinin yerinde değildir.

Borçlunun istinaf sebepleri yerinde olmadığı, ihalenin feshini gerektirir re’sen incelenecek ihale feshi nedenleri de bulunmadığına göre borçlunun istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak