İcra Takiplerinde Yetki İtiraz | Ankara Avukat

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz Nedir Nasıl Yapılır? İcra takiplerinde alacaklının takip isteği üstüne borçlu dinlenilmeden kendine ödeme isteği gönderilir. Ancak borçluya gönderilen ödeme emrinden ardından borca ve kimi durumlarda yetkiye ve imzaya itiraz etme imkanı tanınmıştır.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi çıkarmak için, gerekli adımların izlenmesi sonucunda, icra müdürlüklerine gidilmeli ve icra takibi başlatılmalıdır.

İcra takibi başlatma aşamaları doğru şekilde izlendiği takdirde, icra takip talebini kolayca onaylatmak ve icra takibini başlatmak mümkündür.

İcra takibi, alacaklıların tahsil edemedikleri borçlarını, devletin cebri icra yetkisine mutabık kullandıkları, hukuki bir yoldur.

İcra takip talebini başlatmak isteyen kişiler, borçlunun ikamet ettiği alanda yer alan mahkemelere başvurarak, icra talebini bildirmelidir. Başlatmak istediği icra takip çeşidine göre, gerekli evrakları temin etmeli ve mahkeme tarafından yönlendirilen tevzi bürolarına gitmelidir.

Tevzi büroları tarafından belirlenen masraf ücreti ve harç ücretini karşılayan kişi, icra takibini başlatmak üzere icra müdürlüklerine gönderilmektedir. Gerekli evrakların icra müdürlüklerine verilmesi sonucu, icra takibi işleme alınır.

İcra Takibi Ödeme Emri

İcra takibinde ödeme tebliği, takip talebiyle beraber, alacaklı tarafından hazırlanmalıdır. Çeşitli web sitelerinden kolaylıkla temin edilebilen icra takibi ödeme emri formu, hiçbir açık kalmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Ödeme emrinin içerisinde, icra kanununda düzenlenmekte olan usuli süreçlerle alakalı, borçlu için ihtarat niteliğindeki itiraz süresi, itirazın hangi yollarla yapılabileceği, itiraz etmemesi durumunda, ne gibi problemlerle karşılaşabileceği gibi maddelere yer verilmelidir.

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz Nedir Nasıl Yapılır

Takip sırasında alacaklı ve borçlunun takip işlemleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu sayede borçlunun takibe karşı koyabilmesi sağlanmalıdır. Bir kimseye karşı, kendisiyle ilgili bir takip hakkında bilgi verilmeden ve kendini savunma, açıklama imkanı tanınmadan takibin yürütülmesi mümkün değildir. Keza, icra organları da taraf açıklamalarını değerlendirerek ve hukuka uygun gerekçe ve dayanaklarla takibi yürütülmelidir.

Borçluya gönderilen ödeme emrinde,borçlunun takibe nasıl ve hangi süre içinde karşı koyabileceği ve süresi içinde bunun yapılmamasının sonuçları ihtaren bildirilmektedir. Halbuki medeni usul hukukunda davalıya gönderilen dava dilekçesinde ve sonraki tebligatlarda aleyhine ileri sürülen iddialara nasıl karşı koyabileceği ve bunu yapmamasının  sonuçları çoğu kez yazılı değildir.

Bu açıklama ve ihtarın sebebi,cebri icra hukukunun borçlunun malvarlığını doğrudan ilgilendirmesidir. Ayrıca cebri icra hukukunun ideolojik ve sosyal yönü de bunu gerekli kılmaktadır.

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – İLK DERECE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ VE YETKİLİ OLMASINA RAĞMEN GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI VERMİŞ OLMASI VEYA GÖREVLİ YA DA YETKİLİ OLMAMASINA RAĞMEN DAVAYA BAKMIŞ OLMASI HALLERİNDE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN ESASI İNCELEMEDEN KARARIN KALDIRILMASINA KARAR VERECEĞİ.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİ OLMAMASINA RAĞMEN DAVAYA BAKMIŞ VE ESAS HAKKINDA KARAR VERMİŞ OLDUĞU.

ÖZET: H.M.K’nun 353/1-a-3 maddesinde ilk derece mahkemesinin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya görevli ya da yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış olması hallerinde Bölge Adliye Mahkemesinin esası incelemeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmadan kesin olarak karar vereceği hüküm altına alınmıştır. İncelenen dosyada,

Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olmamasına rağmen davaya bakmış ve esas hakkında karar vermiş olduğundan H.M.K’nun 353/1-a-3 maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, davanın yeniden görülmesi için dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. | İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

22 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri