İcranın Durdurulması | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İcranın Durdurulması

İcranın Durdurulması

İcranın Durdurulması Nasıl Olur? İcra sürecinin sona ermesi talebinde bulunmak, icranın çeşitlerine göre değişiklik gösterecektir.

İcranın durdurulması taleplerini üç ayrı şekilde incelemek mümkündür. Bunlar;

  • İlamsız icranın durdurulması,
  • İlamlı icranın durdurulması,
  • Kambriyo senetleri icra takibinin durdurulması

Şeklindedir.

İlamsız İcra Takibinin Durdurulması Süreci Nasıldır?

İlamsız icra takibinde uygulanan icranın, bir mahkeme ya da noter tarafından gerçekleştirilmemiş olması gerekir. Bu tarz icralar genelde bir tür faturanın tahsili gereğince uygulanan icralardır. Kişiye icra yapılacağına dair olan durum tebligat ile bildirilir.

Tebligatın kişiye ulaşması sonrasında borçlunun itiraz etme süresi 7 gündür. Borçlu 7 gün içerisinde itiraz etmediğinde hakkı sona erer. Akabinde alacaklı itirazın durdurulmasını istiyorsa, itirazın iptali davası açar.

İtirazın durdurulması talebi, borçlu tarafından icra dairesine bir dilekçe yazılması ya da icra memuruna durumun sözlü olarak beyan edilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Sonrasında icranın durdurulması kararı alınır.

İlamlı İcra Takibinin Durdurulması Süreci Nasıldır?

Bir noter ya da mahkeme tarafından uygulanan icra takipleri için itiraz edilecek olan mecra, İcra Mahkemeleri olacaktır. Borcun ödendiği ispat edilerek dosya temyize gönderilir.

Söz konusu karar kesinleşmeden icra takibi başlatılmışsa, bu icraya itiraz için gereken yasal süreç 7 gündür.

Kambriyo Senetleri İcra Takibinin Durdurulması Süreci Nasıldır?

Kambriyo senetleri icra takibi niteliğinde başlatılan icra takipleri için kişilere tanınan itiraz etme süresi 5 gün olarak belirlenmiştir. Bu itiraz işlemi için, İcra Mahkemesi’ne dava açılmalıdır. Söz konusu dava, dilekçe ile açılır. İcranın durdurulması dilekçesinde;

  • Borcun ödenmiş olduğuna dair gerekçeler,
  • Söz konusu çek ya da senetteki imzanın sahte olduğuna dair beyanlar

Açılacak davanın niteliğine göre belirtilmelidir.

İcranın Durdurulması Talebine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcranın durdurulmasına yönelik yapılan talep sonrasında alacaklı taraf itirazın iptali davası açabilir. Bu dava, borçlu, icranın durdurulması itirazı yapmışsa açılır. Aksi takdirde, böyle bir davanın açılmasının hukuki yararı olmayacaktır.

Kişi, davayı açarken, söz konusu borcun tazminini istediğini, icranın durdurulmasının yersiz olduğunu, borçlu kişinin inkar tazminatı ödemesini istediğini beyan eder. Bu davalar, icranın durdurulması talebi sonrasında 1 yıl süre zarfında açılmak durumundadır. İtirazın iptali davasında görevli mahkemeler, Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir.

Toplumumzda Ticaret hukuku içerisinde, veya şahsi ilişkiler den kaynaklanan senet, çek veya sözleşmeden kaynaklı vs. sebeplerden alacak hali oluşabilmektedir.

Alacaklı alacağını alamaması halinde elindeki belegeler ışığında yetkili icra dairesine kendisi veya avukat vasıtasıyla başvuru yaparak, icra takibi yapabilmektedir. Hukuksal boyut incelendiğinde kötü niyetli icra takipleri için ödeme emri yada icra takibi nasıl durdurulur sorusu akıllara gelmektedir.

İcra Ve İflas kanununda açılmış icra takiplerinin durdurulması belli kurallar ışığında yapılmaktadır. Burada önemli olan alacak veya ödemenin ispatı konusunda toplanmaktadır.

İcra takibi bilindiği üzere ilamlı icra yani mahkeme kararlarının yerine getirildiği takip, ilamsız icra belgeye veya sözleşmeye dayanan icra takibi ve çek senet olan değerli evraklara dayanan icra takibi olabilmektedir. Bu takiplerin durması veya itiraz edilmesi halinde neler olacağı hakkında avukat ve danışmanlık alınması önerilmektedir.

Çünkü icra takibin kesinleşmesi veya süresi içinde itiraz durumu, borçlu olmadığını tespiti, yada ödenmiş miktarların düşümünde yapılacak işlemler hep farklıdır. Dolayısıyla kötü niyetli yapılan hem icra takibi iptal olur yada kötü niyetli yapılan itiraz geçersi olup her iki durumdada % 15 icra inkar tazminatı ve avukatlık ücret masraflarını ödemek durumunda kalmaktadırlar.

İcranın Durdurulması Yargıtay Kararı

TAKAS MAHSUP İSTEMİ – İLAMIN İCRANIN DURDURULMASI KARARI KAPSAMI DIŞINDA KALAN VE İLAMDAN DOĞAN BİRİKMİŞ. TEDBİR NAFAKASI ALACAĞI YÖNÜNDEN BORÇTAN TAKAS VE MAHSUP KARARI VERİLMESİ GEREĞİ . BU KISIM İÇİN RET YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Mahkemece, borçlunun nafaka alacağına ilişkin olarak açıkça takas mahsuba rıza gösterdiği de nazara alınarak, icranın durdurulması kararı kapsamı dışında kalan ve ilamdan doğan birikmiş tedbir nafakası alacağı yönünden istemin kabulü ile borcundan takas ve mahsubuna karar verilmesi yerine, bu kısım için de ret yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Borçlu aleyhine ilama dayalı takip başlatıldığı.

Kendisinin de alacaklı aleyhine ilamdan doğan alacaklarını takibe koyduğu, bu dosyadaki alacağı ile borcunun takas mahsubunu talep ettiği. Mahkemece; borçlunun takibine konu ettiği ilamın yargılamasının yenilenmesinin istendiği ve mahkemesince ilamda hükmedilen tedbir nafakası dışındaki alacak kalemleri yönünde icranın (takibin) durdurulmasına karar verildiği gerekçesiyle takas mahsup istemin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararlarında İcranın Durdurulması Nasıl Olur?

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – YARGITAY İNCELEMESİNDEN GEÇSİN VEYA GEÇMESİN İCRANIN GERİYE BIRAKILMASI KARARLARININ KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNİ TAŞIMADIĞI – ZAMANAŞIMININ DOLMASI HALİNDE KANUN MADDESİNDEKİ İCRANIN DURDURULMASI DAVASININ AÇILABİLECEĞİ

ÖZET: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, kanun maddesi hükmünce Yargıtay incelemesinden geçsin veya geçmesin icranın geriye bırakılması kararlarının kesin hüküm niteliğini taşımadığı, ödeme emrinin.

İtiraz süresi itirazsız geçirildiği veya vaki itiraz icra mahkemesince kaldırıldığı yada mahkemede iptal edildiği takdirde itiraz hükümden düşürülmekle kesinleşeceği takibin kesinleşmesinden sonra zamanaşımının dolması halinde kanun maddesindeki icranın durdurulması davasının açılabileceği.

Makalemizde İcranın Durdurulması konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

2.767 Görüntülenme

1 SORULAR

  1. Nuri T. dedi ki:

    SORUM BANKA KREDİ TARİHİ 2008 İCRA İŞLEMLERİ USULSÜZ TEBLİGAT 2014 VE 2019 HAK MAHRUMİYETİ ARACIN BAĞLANMASI TARİHİ SAYGILARIMLA.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri