İcranın Durdurulması

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcranın Durdurulması

İcranın Durdurulması

İcranın Durdurulması

İcranın Durdurulması

Toplumumzda Ticaret hukuku içerisinde, veya şahsi ilişkiler den kaynaklanan senet, çek veya sözleşmeden kaynaklı vs. sebeplerden alacak hali oluşabilmektedir. Alacaklı alacağını alamaması halinde elindeki belegeler ışığında yetkili icra dairesine kendisi veya avukat vasıtasıyla başvuru yaparak, icra takibi yapabilmektedir. Hukuksal boyut incelendiğinde kötü niyetli icra takipleri için ödeme emri yada icra takibi nasıl durdurulur sorusu akıllara gelmektedir.

İcra Ve İflas kanununda açılmış icra takiplerinin durdurulması belli kurallar ışığında yapılmaktadır. Burada önemli olan alacak veya ödemenin ispatı konusunda toplanmaktadır. İcra takibi bilindiği üzere ilamlı icra yani mahkeme kararlarının yerine getirildiği takip, ilamsız icra belgeye veya sözleşmeye dayanan icra takibi ve çek senet olan değerli evraklara dayanan icra takibi olabilmektedir. Bu takiplerin durması veya itiraz edilmesi halinde neler olacağı hakkında avukat ve danışmanlık alınması önerilmektedir.

Çünkü icra takibin kesinleşmesi veya süresi içinde itiraz durumu, borçlu olmadığını tespiti, yada ödenmiş miktarların düşümünde yapılacak işlemler hep farklıdır. Dolayısıyla kötü niyetli yapılan hem icra takibi iptal olur yada kötü niyetli yapılan itiraz geçersi olup her iki durumdada % 15 icra inkar tazminatı ve avukatlık ücret masraflarını ödemek durumunda kalmaktadırlar.

YARGITAY KARARI: İCRANIN DURDURULMASI:

 T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/24206 Karar: 2014/16893 Karar Tarihi: 24.09.2014

TAKAS MAHSUP İSTEMİ – İLAMIN İCRANIN DURDURULMASI KARARI KAPSAMI DIŞINDA KALAN VE İLAMDAN DOĞAN BİRİKMİŞ. TEDBİR NAFAKASI ALACAĞI YÖNÜNDEN BORÇTAN TAKAS VE MAHSUP KARARI VERİLMESİ GEREĞİ . BU KISIM İÇİN RET YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Mahkemece, borçlunun nafaka alacağına ilişkin olarak açıkça takas mahsuba rıza gösterdiği de nazara alınarak, icranın durdurulması kararı kapsamı dışında kalan ve ilamdan doğan birikmiş tedbir nafakası alacağı yönünden istemin kabulü ile borcundan takas ve mahsubuna karar verilmesi yerine, bu kısım için de ret yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Borçlu aleyhine ilama dayalı takip başlatıldığı.

Kendisinin de alacaklı aleyhine ilamdan doğan alacaklarını takibe koyduğu, bu dosyadaki alacağı ile borcunun takas mahsubunu talep ettiği. Mahkemece; borçlunun takibine konu ettiği ilamın yargılamasının yenilenmesinin istendiği ve mahkemesince ilamda hükmedilen tedbir nafakası dışındaki alacak kalemleri yönünde icranın (takibin) durdurulmasına karar verildiği gerekçesiyle takas mahsup istemin reddine karar verilmiştir.

YARGITAY KARARLARINDA İCRANIN DURDURULMASI NASIL OLUR

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2011/9513 Karar: 2013/14051 Karar Tarihi: 02.07.2013

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – YARGITAY İNCELEMESİNDEN GEÇSİN VEYA GEÇMESİN İCRANIN GERİYE BIRAKILMASI KARARLARININ KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNİ TAŞIMADIĞI – ZAMANAŞIMININ DOLMASI HALİNDE KANUN MADDESİNDEKİ İCRANIN DURDURULMASI DAVASININ AÇILABİLECEĞİ

ÖZET: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, kanun maddesi hükmünce Yargıtay incelemesinden geçsin veya geçmesin icranın geriye bırakılması kararlarının kesin hüküm niteliğini taşımadığı, ödeme emrinin.

İtiraz süresi itirazsız geçirildiği veya vaki itiraz icra mahkemesince kaldırıldığı yada mahkemede iptal edildiği takdirde itiraz hükümden düşürülmekle kesinleşeceği takibin kesinleşmesinden sonra zamanaşımının dolması halinde kanun maddesindeki icranın durdurulması davasının açılabileceği.

0 Yorum

Yorum Bırak