İcraya İtiraz Nasıl Yapılır

İcra hukuku içinde hakkında en fazla bilgi alınması gereken konuların başında itiraz haklarının kullanılması gelmektedir. Bu konuda icra ödeme emirlerine karşı bir itiraz yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda borca, yetkiye ve imzaya karşı itiraz hakkı kullanılabiliyor. Borçlu durumda icraya dahil olan kişi sözleşmenin geçerli olmadığı, borcun yanlış hesaplandığı, alacaklar üzerinden bazı hatalar yapıldığı ile ilgili olarak borca itiraz hakkını kullanabilmektedir. İtiraz hakları ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta ise haksız itirazlar yapıldığı zaman kişilerin inkar tazminatı adı altında bir yükümlülükle karşılaşmaları olmaktadır. Bu sebeple icraya itiraz konu olduğunda acele edilmemeli ve süreci en doğru şekilde yönetmek gerekmektedir.

İcra takibine itiraz edecek olan kişilerin bunu yapabilmesi için mutlaka geçerli bir nedene sahip olmaları gerekiyor. Bu noktada yapılan itirazlar borcun hali hazırda ödenmiş olduğu, borcun hiç söz konusu dahi olmadığı gibi sebeplere dayandırılabilmektedir. Bu tür iddialarla karşılaşıldığı takdirde icra müdürlükleri tarafından ilamsız icra takibinin başlatılmasına karar verilerek süreçler yönetilir. Bu karar icra takibinin durmasını içinde barındırdığı gibi aynı zamanda alacaklının ilgili icra mahkemelerine ya da genel mahkemeye icra için yapılmış itirazın iptali davasını açabilmesi için de yeterli zamanı verecektir. İlamsız takiplerin ardından yapılan itirazların sonucunda mahkemelere dahil edilen dava konuları hakkında çıkan kararlar bu sürecin ardından kesin nitelik taşıyacak noktaya gelmektedir. Haksız taleplerin söz konusu olduğu her bir dava konusunda kişilerin icra inkar tazminat alması konusunda da mahkemelerin hüküm vermesi söz konusu olabiliyor. İtiraz makamı incelemenin ardından haklı olan taraf olarak değerlendirilirse bu durumda borçlu olan kişinin alacaklı için çıkartılmış olan takip bedeli üzerinden yüzde 20’den daha fazla olacak icra inkar tazminatı ödemesine karar verilmektedir.

İcra Emrine İtiraz Hangi Sebeplerle Yapılır?

İcra işlemleri sonucunda ödeme yapmak zorunda olan borçlu taraf borcunun bir kısmını ödediğini, böyle bir borcun söz konusu olmadığını, borcun zamanaşımı sürelerini aştığını iddiası ile taraflara tebliğlerin yapılmasının ardından 7 günlük süre içinde vergi mahkemelerinde davalarını açabilirler.

İcraya İtiraz Etmek İsteyen Nereye Başvurmalı?

İcra takibi işlemlerinde ödeme emri ile yükümlülük altına giren kişiler itirazlarını icra daireleri aracılığı ile yapabilirler. İtirazların ödeme emri gelen icra dairesine yapılacağı esas alınmasının dışında başka bir icra dairesi aracı edilerek de itirazın yapılması söz konusu olmaktadır. Başvuru yapılan icra dairesi bu konuda görevli olan icra dairesini bilgilendirerek başvuruların oraya aktarılmasını sağlayabilir. Arada oluşan tek fark icra daireleri arasında yapılan gönderimler sırasındaki giderlerin başvuru yapan kişilerden temin edilmesi olmaktadır. İcra dairelerinin itiraz hakkını kullanan kişilerden almadığı tüm masrafların burada görevli olan sorumlu icra memurları tarafından karşılanması da dikkate alınır. İlamsız icra takipleri için yapılmış olan itirazların geçerli olduğu tarih ise icra dairesine itirazların ulaştığı tarih olmaktadır. Borçlunun tüm bu süreç içinde icra mahkemesine başvurması ile ilamsız icra takibinde itirazın reddi yönünde bir karar verilmesi de sağlanacaktır.

İcraya İtiraz Etmede Zamanaşımı Süresi

İtiraz hakkını kullanmak isteyen kişinin mutlaka hakkında ödeme emrinin çıkmasını takip eden 7 gün içerisinde itiraz hakkını kullanması gerekiyor. Kişiler itirazlarını yazılı ya da sözlü olarak icra daireleri ile gerçekleştirebilirler. İtirazlarını ödeme emrinin geldiği icra dairesinden farklı bir icra dairesine yapan kişilerin mutlaka icra daireleri arasındaki belgelerin gönderim ücretlerini de ödemesi gerekiyor.

İcra takibine itiraz edildiği takdirde alacaklı konumundaki kişinin yatırdığı avans bedellerinin karşılanması amacıyla üç günlük süre için daire tarafından bir muhtıra hazırlanarak alacaklının durumdan haberdar edilmesi sağlanır. Bu noktada borçlu ya da borçluya vekillik eden kişi tarafından yurt içindeki bir adres üzerinden itirazların bildirilmesi gerekmektedir. Eğer bu süreçte yeni bir adres bildirilmezse ya da ilgili memur tarafından yeni bir adres tespit edilmezse bu durumlarda takip talebinde belirtilmiş olan adres için belirlenen tebligatın borçluya doğrudan yapıldığı dikkate alınır.

Kişiler icraya itiraz haklarını kullanırlarken borcun bir kısmı için bu haklarını kullanmışlarsa açık bir şekilde miktar olarak ne kadarlık bir kısma itiraz ettiklerini de açıkça belirtmelidirler. Bu işlem yapılmadığı zaman itirazın doğrudan geçersiz olduğu yönünde bir karar veriliyor. Borçlunun itiraz hakkını ortaya çıkaran sebeplerden biri de takip işleminin bir belgesi niteliğini taşıyan senet üzerindeki imzasını reddetmesi durumudur. Yapılan itirazda bu konuda kişinin ortaya koyduğu beyanını açık bir şekilde belirtmesi de gerekmektedir. Borçlu ilgili makam tarafından itiraz hakkını kullandığını gösterir nitelikte bir belgeye sahip olur.

İlamsız Takip için Yetki İtirazı Süreci

İlamsız icra takiplerinde, ilgili icra müdürlükleri tarafından icra işlemi başlatılmadığı zaman borçlu sıfatındaki kişinin ödeme emrinin kendisine ulaşmasını takip eden 7 günlük süre içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Aksi bir durum söz konusu değilse kişiler itirazlarını yaparken icra müdürlüklerine başvururlar. İlamsız takip işlemleri yapılırken icra müdürlükleri tarafından itirazın yetkili olup olmadığı dikkate alınmaksızın işlem yapılır. Eğer sadece yetki itirazı bulunuyorsa bu durumda mahkemenin yetki itirazını kabul ederek ilgili icra müdürlüğüne göndermesi ve icra hukuk mahkemesi aracılığı ile yetki itirazını kaldırması gerekir.

Kambiyo Takibi için Yetki İtirazı Süreci

İcra ve iflas kanuna göre borca itiraz niteliği taşıyan kambiyo takipleri için yapılan yetki itirazları ödeme emirlerinin borçluya tebliğ edilmesini takip eden beş gün içerisinde yapılmalıdır. İcra mahkemelerine dilekçe verilerek gerçekleştirilen bu işlemlerin ardından ilgili icra daire işlem yapar. Bu icra dairesi davaya söz konusu olan mal ya da hakkın bulunduğu yerdeki icra daire olmaktadır.

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖDEME EMRİNDE İTİRAZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 (İİK m.168)

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

ÖDEME EMRİNDE İTİRAZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR NELERDİR.

(İİK m.30, 31, 32)

A)Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmaz; İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı; yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,

B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren ………….. süre içinde yapmanız, aksi halde, 30 uncu madde gereğince ilâm hükmünün icraen yerine getirileceği; iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

C)Yukarıda yazılı işin ……….. süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

D)Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâm hükmü yerine getirildikten sonra, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,

E)Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde yüklemeniz (kaldırmanız), aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur.