İcraya Nasıl Verilir

icraya nasıl verilir ile ilgili diğer konu başlıkları, icraya nasıl başvurulur, alacak icraya nasıl verilir, senet nasil icraya verilir nedir, kiracı icraya nasıl verilir, fatura icraya nasıl verilir, borçlu icraya nasıl verilir, senet nasıl icraya verilir, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

İCRAYA NASIL VERİLİR

Alacaklı borçludan alacağını tahsil etmek amacıyla icra müdürlüğüne müracaat ederek alacağını talep edebilir. İcra takip yolları İlamlı İcra, İlamsız İcra olmak üzere bölüme ayrılır. İlamlı İcrada Mahkeme ilamına dayanılarak yapılan İcra Takibidir. Burada; alacaklının elinde, borçlusuna karşı almış olduğu bir mahkeme ilamı vardır. İlamsız icra takibinde Alacaklı, para veya teminat alacağı hakkında daha önce Mahkeme’de dava açıp bir ilam almaya mecbur olmaksızın, para veya teminat alacağına kavuşmak için, doğruca İcra Dairesine ’ne başvurup, İlamsız İcra Takibi yapabilir.

Alacaklı alacağını almak için yapmış olduğu icra takibinin kesinleşmesi ile borçlunun mallaını haciz koyabilir. Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

İcraya Nasıl Verilir – Nereye Başvurulur

Alacaklı borçludan alacağını tahsil etmek amacıyla icra müdürlüğüne başvuru yaparak alacağını talep edebilir. İlamlı icra takibinde İlamların icrası, Türkiye’deki herhangi bir İcra Dairesi’nden talep olunabilir.

Alacak İçin İcraya Nasıl Verilir

Alacak nedeniyle icra takibi yapılır. Yapılan icra takibi nedeniyle borçlunun malları haczedilir. Haczedilen mallar satıldıktan sonra, elde edilen paradan alacaklının alacağı ödenir. Alacaklıya verilecek para; alacağın aslı, işlenmiş olan faizleri ve alacaklının ödenmiş ve yapmış olduğu bütün icra harcı ve masraflarıdır. İcra takibi bir avukat vasıtasıyla yapılmışsa, “Avukatlık Vekâlet Ücreti Tarifesine” göre hesaplanacak vekâlet ücreti de, alacaklıya takip masrafı olarak ödenir.

Alacaklı, borçlunun haczedilen mallarının bedelinin yetmemesi sebebiyle, alacağını tamamen alamamışsa; kendisine alamadığı miktar için bir “Borç ödemeden aciz belgesi” verilir.

SENET İCRAYA NASIL VERİLİR

Ödenmeyen senet için eğer senet bankaya verilmişse ve ya noter ile bir protesto yollanmış ise protesto tarihinden hemen sonra , eğer verilmemişse ödeme tarihinden hemen sonra icraya vermek suretiyle senet ödenmesi için icra takibine konularak talep edilir.

KİRACI İCRAYA NASIL VERİLİR

İcra İflas Kanunu 269. maddesine göre kiracı aleyhine tahliye talepli icra takibi yapılır. Kira icra takibi kiracıya ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri gönderilir 7 gün içinde itiraz etmez ise  30 gün içerisinde borcun ödemesi istenir. Verilen süre sonuna kadar kiracı borcunu tam olarak ödemez yahut  günlük itiraz süresi içerisinde itiraz etmez ise İcra Mahkemesinde tahliye talepli dava açılabiliyor

FATURA İCRAYA NASIL VERİLİR

Fatura icra takibi yapmak için, faturaları icra takibine ekleyerek ilamsız takip yapılarak ödeme emri karşı tarafa tebliğ edilir. Eğer İcra takibinden önce bir ihtarname ile  karşı tarafa ihtarda bulunabilirsiniz. İhtarname çekmekdeki amaç  faizin başlangıç tarihi için önem arzeder. Fatura ilamsız icra takibine itiraz olması durumunda itirazla icra takibi durur. İtirazın iptali davasınaçılması durumunda ispat yükü sizde olacaktır.

BORÇLU İCRAYA NASIL VERİLİR

Alacaklı borçludan alacağını tahsil etmek amacıyla icra müdürlüğüne müracaat ederek alacağını talep edebilir.

AİDAT BORCU NEDENİYLE İCRA TAKİBİ

Aidat borcu bulunan diğer maliklerden her biri veya yönetici tarafından, Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Ankara avukat