İflasın Ertelenmesi Kararı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İflasın Ertelenmesi Kararı

İflasın Ertelenmesi Kararı

İflasın Ertelenmesi Kararı

İflasın Ertelenmesi Kararı

Şirket vekilinin ekte sunulan iyileştirme projesine göre mali durumun iyileştirilmesi mümkün olduğundan iflasın ertelenmesine karar verilmesi, karar verilinceye kadar İİK nunu 179/a maddesinde belirtilen koruma tedbirlerine derhal karar verilerek borca batıklığın tespiten ve İİK nun 179. maddesi gereğince şimdilik bir yıl süre ile iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İflas ertelenmesine karar verildiği takdirde alacaklıların durumunun iflasın açılmasına oranla daha kötü bir hale geleceği ve alacaklarını tahsil edemeyecekleri esasen şirketin mali durumunun iyileşme olanağınında bulunmadığı gerekçesi ile verilen ilk derece mahkemesinin  kararında bir isabetsizlik bulunmadığından davacı vekilinin istinaf taleplerinin reddine karar vermek gerekmektedir.

Sonuç olarak yukarıda yapılan açıklamalar ışığında ilk derece mahkemesinin kararında usul veya esas yönünde hukuka aykırılık bulunmadığından 6100. Sayılı HMK’nun 354/1. Maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK’nun 353/1b.1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

İflasın Ertelenmesi Kararı İstinaf Kararı

Dava, iflas erteleme talebine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince iflas ertelemenin koşullarının oluştuğu ancak 673 sayılı KHK’nın 10. maddesi gereğince iflasın ertelenmesi kararı verilemeyeceğinden davacı yanın iflasın ertelenmesine ilişkin talebinin reddine karar vermiş, hüküm davacı tarafından istinaf edilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda yapılan açıklamalar ışığında ilk derece mahkemesince yukarıda açıklanan istinaf dilekçesi taraflara tebliğ edilmiş ise tebligat parçalarının dosyaya eklenmesi, tebliğ edilmiş ise yukarıda açıklanan yasa maddeleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılarak eksikliğin giderilmesinden sonra dosyanın istinaf incelemesi yapılmak üzere tekrar dairemize gönderilmesi için mahalline geri çevrilmesine karar vermek gerekmiş olup, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor