İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ İSTEMİ – SÜRE BİTİMİNE DAYALI TAHLİYE DIŞINDA İDAREYE KİRACIYI KENDİ İRADESİYLE TAHLİYE ETTİRME HAKKI TANINMADIĞI – İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU İSTEMİNİN ESASTAN KABULÜ – MAHKEMECE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİRİN REDDİNE DAİR VERİLEN ARA KARARININ KALDIRILMASI

ÖZET: 2886 Kanun’un 75. maddesinde idareye tahliye konusunda bir ayrıcalık tanınmış ise de davalı idarenin davacı kiracıyı tahliye ettirebilmesi için sözleşme süresinin bitmesi gerekmekte olup sözleşmenin 31.12.2032 tarihinde biteceği açıktır. Bu sebeple davalı idare sözleşme süresi bitmeden ihale yasasına göre davacı kiracıyı tahliye ettiremez.

Davalı idare davacı kiracının sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle (ihtara rağmen imar planı sunulmaması, kira bedellerinin ödenmemesi) sözleşmeyi feshedip tahliye ettirmek istiyorsa, TBK’nun ilgili hükümleri gereği usulüne uygun dava açıp tahliye ilamı alması gerekmektedir. Bunun dışından davalı idarenin davalı kiracıyı sözleşme süresi bitmeden tek taraflı iradesiyle tahliye ettirme imkanı bulunmamaktadır.

Yine sözleşmenin yukarda belirtilen maddelerinde davacı kiracının taahhüdünden vazgeçmesi vesaire durumlarda feshi müteakip on gün içinde tesisi boşaltmak zorunda olduğu düzenlenmiş ise de yerleşmiş Yargıtay kararlarına ve TBK’nun tahliyeye dair hükümlerine göre tahliyeye dair böyle bir ilam almadan ya da TBK’daki tahliye hükümlerini arttıracak şekilde sözleşmeye hüküm konamaz.

TBK’nun ilgili maddesinde ”Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine dair hükümler, kiracı aleyhine değiştirilemez” düzenlemesi bulunmaktadır. Belirtilen sebeplerle süre bitimine dayalı tahliye dışında, idareye, kiracıyı kendi iradesiyle tahliye ettirme hakkı tanınmadığından ve talepte HMK.nun ilgili maddesinde öngörülen şartlar bulunmakla mahkeme kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi Yargıtay Kararı

KİRACILIĞIN TESPİTİ DAVASI – DAVACININ HACİZDEN VE SATIŞTAN ÖNCE DAVA KONUSU TAŞINMAZDA KİRACI OLDUĞU VE BU DURUMUN DAVALI TARAFÇA BİLİNDİĞİNİN KANITLANDIĞI – DAVANIN KABULÜ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Toplanan tüm delillerin değerlendirilmesi sonunda davacının hacizden ve satıştan önce dava konusu taşınmazda kiracı olduğu ve bu durumun davalı tarafça bilindiği kanıtlanmış olmakla davacının kiracı olduğunun tespiti yönünde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor