İhalenin Feshi Satış İlanı

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

İhalenin Feshi Satış İlanı – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2015/917 Karar: 2015/3683 Karar Tarihi: 24.02.2015

ŞİKAYET DAVASI – TAŞINMAZIN KÖYDE OLMASI NEDENİYLE MAHALLİ GAZETE İLANI İLE BİRLİKTE KÖYDE İLAN YAPILMASI – İLAN İHALEDEN EN AZ BİR AY ÖNCE YAPILMADIĞI VE ZARAR UNSURUNUN DA BULUNDUĞU – İHALENİN FESHİ GEREKİRKEN ŞİKAYETİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: İhale konusu taşınmazın köyde olması nedeniyle mahalli gazete ilanı ile birlikte köyde ilan edilmesi, talep ve talibi artırarak taşınmazın gerçek değerinde ihale edilmesi bakımından tarafların menfaatine uygundur. Ancak bu ilan, ihaleden en az bir ay önce yapılmadığı ve zarar unsurunun da bulunduğu anlaşılmakla, ihalenin feshi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

İİK.’nun 126/2. maddesinde ilanın, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılacağı düzenlenmiştir. Yine aynı kanunun 126/son maddesinin göndermesi ile taşınmaz satışlarında da uygulanması gereken 114/2. maddesi gereğince ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir.

Somut olayda, 29.11.2013 tarihli satış kararında köyde ilan yapılmasına karar verildiği, köy muhtarlığınca tutulan tutanağa göre ilanın 13.12.2013 tarihinden itibaren köyde ilan edildiği, 1. artırma günü olan 13.01.2014 tarihine göre ilanın yasal bir aylık sürede olmadığı, Bursa İli Karacabey İlçesi Gönü Köyünde bulunan 38 ada 3 Parsel sayılı avlulu kargir ev ve kargir ahır niteliğindeki, 31.066,00 TL muhammen bedelli taşınmazın 10.02.2014 tarihli ihalede 16.600,00 TL bedelle şikayet edilen Ö. U. tarafından satın alındığı görülmektedir. İhale konusu taşınmazın köyde olması nedeniyle mahalli gazete ilanı ile birlikte köyde ilan edilmesi, talep ve talibi artırarak taşınmazın gerçek değerinde ihale edilmesi bakımından tarafların menfaatine uygundur. Ancak bu ilan İİK.nun 126/1.fıkrasında belirtilen, ihaleden en az 1 ay önce yapılmadığı ve zarar unsurunun da bulunduğu anlaşılmakla, ihalenin feshi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,

İhalenin Feshi Satış İlanı

İhalenin Feshi Satış İlanı

Ankara avukat