İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu 

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu Aşağıda sayılı sebeplere dayanarak yapılır.

a) Hileli davranışlarla;

İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek, İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,  Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak, Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları. (5237 S. K. m. 235)

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu  – İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cezası

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.

b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. (5237 S. K. m. 235) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır.

Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu  – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas:  2016/1365 Karar: 2016/3191 Karar Tarihi: 31.03.2016

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK SUÇU – MADDİ YANILGI YAZIM HATASI VE HUKUKİ YANILGILAR – DOSYANIN MAHALLİNE GÖNDERİLMESİ İÇİN YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEVDİİ GEREĞİ

ÖZET: Yine Dairemizce benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, kararında da vurgulandığı üzere, esasen olağan bir dikkat ve özenin gösterilmesi halinde gerçekleşmeyecek olan isim, yaş ve hesap hataları, yargı kararlarında “maddi yanılgı” veya “yazım hatası” diye isimlendirilen beşeri hatalardır. Yargılama araçlarının belirli biçimde takdir edilmelerinden kaynaklanan değerlendirme hataları ise hukuki yanılgılardır. Hukuki yanılgılar, ancak başka bir merci tarafından ve yasa yolu başvurusuyla açılan bir tali muhakeme ile giderilebilir. Yargı kararlarındaki maddi yanılgıların düzeltilmesi ise herhangi bir yöntem ve zamanla sınırlı değildir. Bu yanılgılar, bizzat bu hatayı yapan merci tarafından, kendiliğinden veya bir yasa yolu başvurusu üzerine verilen bir karardaki uyarı üzerine düzeltilebilir. Belirtilen ilkeler çerçevesinde somut olay değerlendirildiğinde; Dairemizin ilamı ile onanarak kesinleşen … Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, hükümlü …’ın cebir-tehdit kullanarak ihaleye fesat karıştırdığının oluşa ve dosya kapsamına uygun olarak sabit kabul edildiği, hüküm fıkrasında uygulama maddesinin yanlış yazılması ve bunun temyiz incelemesi sırasında eleştiri veya düzeltme konusu yapılmamasının; hükümlü yönünden kazanılmış hak oluşturmayacağı gibi hukuki nitelendirmenin doğru yapılmış olması karşısında, kanun yararına bozma isteminin reddine, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine karar verilmiştir.

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas:  2014/3268 Karar: 2014/7581 Karar Tarihi: 10.07.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – SANIKLARIN MAĞDURU İHALE SALONUNDA TEHDİT ETTİĞİ VE DÖVDÜKLERİ – İDDİAYA İLİŞKİN KANITLAR HÜKÜM YERİNDE DEĞERLENDİRİLİP BİR SONUCA ULAŞILARAK MAHKUMİYETİNE VEYA BERAETİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Sanık M. Ç.’in ise diğer sanık O. H. ile birlikte mağdur S.’i ihale salonunda tehdit ettiği ve devamında mahkumiyetlerine karar verilen sanıkların mağduru dövdüğü belirtilerek hakkında TCK’nın 235/2-c maddesine muhalefetten kamu davası açılmasına rağmen, bu iddiaya ilişkin kanıtlar hüküm yerinde değerlendirilip bir sonuca ulaşılarak mahkumiyetine veya beraetine karar verilmesi gerekirken, “sanığın ihale öncesinde fesat kapsamında değerlendirilmeyecek biçimde ortaklık konusunda görüşme yaptığı” şeklinde iddia ile uyumlu olmayan ve haklarında TCK’nın 235/2-d maddesine muhalefetten kamu davası açılan sanıkların beraetine karar verilirken kullanılan gerekçeye dayanılarak beraat hükmü tesisi isabetsizdir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu

Avukat