İhbar Tazminat Davası - Tazminat Nasıl Alınır Hesaplanır? | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İhbar Tazminat Davası – Tazminat Nasıl Alınır Hesaplanır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > İhbar Tazminat Davası – Tazminat Nasıl Alınır Hesaplanır?

İhbar Tazminat Davası – Tazminat Nasıl Alınır Hesaplanır?

İhbar Tazminat Davası - Tazminat Nasıl Alınır Hesaplanır?

İhbar Tazminat Davası Nasıl Alınır Hesaplanır

ALACAK DAVASI – İŞ AKTİNİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRMEYECEK HAKLI NEDENLERE DAYALI OLARAK FESHEDİLDİĞİ KANITLANAMADIĞI.

ALACAK TUTARININ TESPİTİ İÇİN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YERLEŞİK YARGISAL KARARLARA UYGUN GEREKÇELİ VE HÜKÜM KURMAYA YETERLİ OLDUĞU – BU RAPORU ESAS ALAN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINDA İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI ZAMANAŞIMI DEFİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ

ÖZET: İş aktinin ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek haklı nedenlere dayalı olarak feshedildiği kanıtlanamadığından, davacı kıdem ve ihbar tazminatına da hak kazanmıştır.

Dolayısıyla bu yöne ilişkin istinaf nedeni de yersizdir. Alacak tutarının tespiti için alınan bilirkişi raporunun, yerleşik yargısal kararlara uygun, gerekçeli ve hüküm kurmaya yeterli olduğu, bu raporu esas alan ilk derece mahkemesi kararında isabetsizlik bulunmadığı, zamanaşımı def’inin değerlendirildiği görülmüştür. İlk derece mahkemesinin kararına dayanak teşkil eden bilirkişi raporuna karşı,

Davacı vekilinin beyanı, raporda tespit olunan ve mahkemenin kabulünde olan alacak miktarı dikkate alındığında, H.M.K’nın 362 (1)-a maddesi gereğince dairemizin kararının miktar itibariyle kesin olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun esastan reddi gerekmiştir.

İhbar Tazminat Davası İstinaf Kararı

TAZMİNAT DAVASI – KIDEM İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ – DAVACIYA İSNAT EDİLEN KUSURLU DAVRANIŞIN İSPAT EDİLEMEDİĞİ – DAVALI TANIK BEYANLARININ SOYUT OLDUĞU.

SIK SIK RAPOR ALMA NEDENİYLE İŞYERİNDE AKSAMALARA NEDEN OLUNMASININ HAKLI FESİH NEDENİ SAYILAMAYACAĞI – DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞINA DAİR KARARIN İSABETLİ OLDUĞU OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

ÖZET: Davacı savunması öncesinde aldığı raporlardan birini, babasının hastalığı nedeniyle aldığını ifade etmiş olup davranışı nedeni ile kendisine disiplin cezası verildiğinden aynı davranış iş akdinin fesih gerekçesi olarak gösterilemez.

Zira aksinin kabulü aynı eyleme ikinci kez ceza verilmesi anlamına gelir ki bu da iş hukuku uygulamasında mümkün değildir. Davacıdan savunması istenen …..tarihleri arasında kullandığı iki günlük raporun ise sahteliği ve dolayısıyla iş ilişkisinin devamı yönünden güven sarsıcı bir davranışı da ispatlanamadığından davalı işverenin haklı nedenle iş akdini feshinden söz edilemez.

Kaldı ki davacının … yılı içerisindeki bildirimleri … gün olup tama yakındır. Davacıya isnat edilen kusurlu davranış ispat edilememiş olup davalı tanık beyanları soyuttur.

Kaldı ki, somut olarak ortaya konulup ispatlanması halinde dahi sık sık rapor alma nedeniyle işyerinde aksamalara neden olunması ancak geçerli fesih nedeni olarak kabul edilebilir ise de haklı fesih nedeni olarak kabul edilmemekte olup mahkemenin davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına dair kararı ve gerekçesinin yerinde olduğu değerlendirilmiş olup usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

İhbar Tazminat Davası Nasıl Hesaplanır İstinaf Kararı

ALACAK DAVASI -DAVACININ DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN İŞ AKDİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİYLE ISLAH DİLEKÇESİNDE BELİRTİLEN MİKTARDA HESAPLANAN BRÜT KIDEM VE BRÜT İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI BULUNDUĞU.

ÖZET: davacının iş akdi 02/05/2014 tarihinde davalı işveren tarafından feshedilmiş, işe iadeye ilişkin mahkeme kararı 13/04/2016 tarihinde Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin onama kararı ile kesinleşmiş, davacı tarafından 13/05/2016 tarihinde işe iade başvurusunda bulunmuş, işverenin bu teklifi kabul edip, işe çağırmasına rağmen işe başlamamıştır.

Bu durumda davalı işveren tarafından yapılan fesih 4857 sayılı yasanın 21/5.maddesine göre geçerli bir fesih sonuçlarını doğurur ve davalı işverenin işe iadeye konu olan 02/05/2014 tarihli fesih geçerli feshe dönüşmüştür.

Bu nedenle mahkemece 14/07/2017 tarihli bilirkişi raporunda ikinci alternatif olarak hesaplanan 6177,63 TL kıdem ve 3098,67 TL ihbar tazminatını hak kazanmış olup, iş akdinin sona erme tarihi 02/05/2014 tarihidir.

Mahkemenin gerekçesinde 4857 Sayılı Yasanın 21/5.maddesi yanlış yorumlanarak iş akdinin fesih tarih olarak 07/06/2016 tarihi kabul edilip, hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatına 4 aylık süre de eklenerek yeniden hesaplama yapılması yasaya aykırıdır.

Davacının davalı işveren tarafından iş akdinin 02/05/2014 tarihi itibariyle geçerli fesih nedeniyle ıslah dilekçesinde belirtilen ve hesaplanan 6177,63 TL brüt kıdem, 3098,67 TL brüt ihbar tazminatı alacağı bulunmaktadır.

Davalının istinaf talebinin kabulü ile 6100 sayılı HMK.’nun 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin kararı kaldırılmasına karar verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor