İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı

İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı

İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı

İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN DAVALI İŞVERENLİK TARAFINDAN HAKLI NEDENE DAYALI OLARAK FESHEDİLDİĞİNİN İSPATLANAMADIĞI – DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ.

ÖZET: Dava konusu alacaklar değerlendirildiğinde; 01/06/2016 tarihli bilirkişi raporundaki birinci seçeneğin dosya kapsamına uygun olduğu anlaşılmakla, davacının yıllık izin ücreti alacağının bulunmadığı, kayıtlarda görünen çalışma süresi içerisinde ise fazla mesai yaptığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını ispatlayamadığı, yine bu döneme ilişkin asgari geçim indiriminin ödendiği anlaşılmaktadır.

Davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebi yönünden ise; iş sözleşmesinin davalı işverenlik tarafından haklı nedene dayalı olarak feshedildiği ispatlanamadığından, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile; ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretiyle asgari geçim indirim alacağının reddine,

SGK kayıtları esas alınarak hesaplama yapılan bilirkişi raporunda belirtildiği üzere kıdem tazminatı talebinin ….TL, ihbar tazminatının ise …. TL üzerinden kabulüne karar vermek gerekmiştir.

İhbar Tazminatı Şartları Hakkında İstinaf Kararı

İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA – FAZLA MESAİ ALACAĞININ ÖDENMEDİĞİ – ÇOĞU BODROLARDA FAZLA MESAİ SÜTUNUN SIFIR GÖRÜNDÜĞÜ.

DAVACININ İŞ AKDİNİ FAZLA MESAİNİN TAM OLARAK ÖDENMEDİĞİ VE BU YÖNDE ALACAĞI ÇIKMIŞ OLMASI NEDENİYLE KENDİSİNİN HAKLI OLARAK AYRILDIĞI.

KENDİSİNİN HAKLI OLARAK AYRILDIĞI BU NEDENLE KIDEM TAZMİNATI HAKKINI YİTİRMEDİĞİ – İHBAR TAZMİNATI HAKKI DOĞMADIĞI SONUCUNA VARILARAK KARARIN KALDIRILMASI VE YENİDEN HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ

ÖZET: İleri sürülen istinaf itirazları doğrultusunda ve dosya üzerinden yapılan incelemede; davacının işten ayrılma dilekçesi geçerli olmakla birlikte, fazla mesai alacağının ödenmediği, çoğu bordrolarda fazla mesai sütunun sıfır göründüğü,

Bordrolara yansıyan fazla mesailerin ise hesaplamada dışlandığı, davacının iş akdini fazla mesainin tam olarak ödenmediği ve bu yönde alacağı çıkmış olması nedeniyle kendisinin haklı olarak ayrıldığı bu nedenle kıdem tazminatı hakkını yitirmediği kanaatine varılmıştır.

Ancak kendisi ayrılması nedeniyle ihbar tazminatı hakkı doğmadığı sonucuna varılarak kararın kaldırılması ve yeniden hüküm kurulması gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak