Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak Davası Nasıl Açılır?
Alacak Davası Nasıl Açılır? | Alacak Davalarında zamanaşımı, Alacak Davalarında yetkili mahkeme, Alacak Davalarında faiz, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir konuda dilekçe veya avukatlar aracılığı ile mahkemeye başvurarak hak talep etmektir. Alacak davası açmak için de dilekçe yazmanız gerekmektedir. Öncelikle...
Alacak Davası Nasıl Açılır? Alacak davasının açılabilmesi için bir kimseyle borç ilişkisinin bulunması ve alacaklının borcunu tahsil edememesi gerekmektedir. Alacağın borçlu kişi ya da kişilerden hukuki yollar kullanılarak tahsil edilmeye çalışılması süreci alacak davasının konusunu oluşturmaktadır. Alacak davası nasıl açılır hakkında belki de en dikkat çeken konu alacak davası açılırken ödenecek nispi harç miktarının dava açılırken ödenmesidir. Alacak davası açabilmek için borç tutarı üzerinden hesaplanacak nispi harç miktarının yatırılması gerektiğinden bu davaların alacaklılar tarafından açılması zorlaşmaktadır. https://youtu.be/fMoqZs1Kj-I  

Alacak Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir?

Alacak davasının açılabilmesi için belli şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle bir kimsenin alacağının olması dava açmak için yeterli değildir. Alacak davası açabilmek için;
  • Borcun muaccel yani talep edilir durumda olması,
  • Borcun ödenmesi gereken günün geçmiş olması,
  • Borcun daha önce borçlu tarafından alacaklıya ödenmemiş olması,
  • Alacağın dava aşamasında net olarak belirtilmesi
Şeklinde bazı şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Bazı alacaklar ise belgesiz alacak davası şeklinde olmakta ve alacak miktarı net olarak bilinmemektedir. Böyle durumlarda talep edilen miktarın belirlenmesi ve davanın lehinize sonuçlanması için delilleri mahkemeye sunmamıza yardımcı olacak hızlı ve etkili sonuç alacak deneyimli avukatlardan yardım almanızda fayda vardır.

Alacak Davası Nasıl Açılır Dilekçesi

Davanızın çeşidine göre hangi mahkemede alacak davasının açılacağı belirlenmekte ve dilekçe ile mahkemeye başvurulmaktadır. Alacağınızın niteliğine göre alacak davası;
  • İş mahkemesi,
  • Asliye hukuk mahkemesi,
  • Ticaret mahkemesi,
  • Tüketici mahkemesi
Gibi farklı yerlerde açılabilmektedir. Alacağın belirlenmesinde alacak davası ispat yöntemleri oldukça önemlidir. Alacaklı ve borçlu arasında imzalanan senet, sözleşme gibi resmi belgeler ile tanıklar veya diğer değerli evraklar davanın lehine sonuçlanmasında fayda sağlayan başlıca unsurlardır ve bu bilgilerin dava dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Dava dilekçesi hazırlarken talepleri ve olayı net ve yalın bir dille anlatarak mahkemeye başvurmak istenilen sonucu elde edilmesine katkı sağlayacaktır.

Alacak Davasını Ne Zaman Sonuçlanır?

Alacak davasının ne kadar sürede sonuçlanacağını tahmin etmek mümkün değildir. Açılan dava dosyasının durumu, mahkemenin iş yükü gibi genel durumlar davanın süresinin hesaplanmasında etkilidir. Örneğin iş mahkemesinin görev alanına giren alacak davalarının 540 içinde sonuçlanması için 2019 yılında hedef süreler öngörülmüşse de bu süreç yalnızca ilk derece mahkemesi için geçerli olan süredir. İstinaf ve temyiz kanun yoluna başvurulması halinde bu süreç daha da uzayacaktır. Davanın hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanması için usul işlemlerini takip edecek uzman avukatlık ofislerinden yardım almanız davanızın sürecini hızlandıracaktır.

Alacak Davalarında Zamanaşımı İşler Mi?

Alacak davasının açılmasında zamanaşımı süreleri işlemekte ve süresi içinde açılmayan alacak davaları zaman aşımına uğramaktadır. Alacağın ve sözleşmenin türüne göre alacağın zamanaşımı süresi 10 yıl olmakla birlikte bazı özel kanunlarla belirlenmiş alacaklarda zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu kanuna göre borçların niteliğine göre borçlar, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıla kadar süre zarfında tahsil edilmezse zaman aşımına uğrayacağı belirtilmiştir. Örneğin beş yıllık zaman aşımı ile ilgili maddede günlük hayatta en çok karşılaşabileceğiniz durumlar belirtilmiştir. Bu kanuna göre, gittiğiniz otel, motel vs. gibi kaldığınız yerdeki konaklama bedelleri, oturduğunuz evlerdeki kira bedelleri, yeme içme hizmeti sağlayan restoran, lokanta gibi müesseselerin hizmet bedelleri 5 yıllık zaman aşımı süresine girmektedir. Aynı zamanda bu kanun, bir işyerinin ortaklığında, ortaklık sözleşmesine dahil olan herkesin, müdür, ortaklar, denetleyenler ve temsilcilerin alacaklarını, vekâlet ve komisyon sözleşmesinden doğan ücretleri, anapara faizleri ve küçük çapta sanat işlerinden doğan ücretleri de kapsamaktadır. Kanunlarda öngörülen bu zaman aşımı süreleri dolsa da, bu borcun ortadan kalktığı anlamına gelmez. Borçlu kişi hala borçlu sayılır. Zaman aşımı süresinin dolması demek, alacaklı kişinin alacağı hakkında hukuki yollara başvurma hakkının ortadan kalkması demektir. Yani alacaklı kişi, eğer zaman aşımı dolarsa, ona borçlu olan kişiye dava açamaz, icra ve haciz gibi yollara başvuramaz.

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak davası açmak için de dilekçe yazmanız gerekmektedir. Öncelikle, alacak, hakkınız olan ancak henüz geri alınmamış para, mal vs. gibi şeylerdir. Bir ticaret, iş, ya da alış-veriş sonucu hak ettiğiniz, ama elinize geçmeyen para veya mallar, size karşıdakinden bunu talep etme hakkını verir. Bu hakka sahip olan kişiye "alacaklı" denmektedir. Alacak davası, alacaklı kişinin hakkı olan para, mal vs. gibi varlıkları, ona borcu olan kişiden mahkeme yoluyla talep etmesi demektir. İlk olarak, alacak davası için alacağın kaynağına göre bir mahkemede dava açılmalıdır. Bunlar iş mahkemesi, ticaret mahkemesi, tüketici mahkemesi ya da asliye hukuk mahkemesi olabilir. Davanızın hangi mahkemede görüleceği, davanın niteliğine ve dava açan ile davalının ilişkisine göre değişmektedir. Alacak davası, dava alanı oldukça geniş olan bir durum olduğundan, avukat yardımı ile dava açılması önerilir. Davanın erken ve doğru şekilde sonuçlanması için, avukatlarla birlikte, gerekli delillerin mahkemeye iletilmesi gerekmektedir. Alacak Davası Nasıl Açılır sorusu ile Alacak davası açmak istiyorsanız, alacağınızı zaman aşımına uğramadan tahsil etmeniz gerekmektedir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmiştir. Bu da demektir ki zaman aşımı, borcu olan kişinin borçlarının silinmesi değil, sadece bu hususta hukuksal müdahale hakkının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Borçlu kişilerin borçlarını kabul etmesi, yani ikrar etmesi durumunda, zamanaşımı süresi kesilir. Örneğin, bir alışveriş sırasında satıcının kusurlu olduğu bir durumda, satıcı kusurunu kabul eder ve gereğini yapacağı sözünü verirse, artık zaman aşımı 2 yıl değil, 10 yıl olur.

Yargı Kararları İle Alacak Davası Nasıl Açılır?  

ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR- İDARE MAHKEMESİNCE SÜRE YÖNÜNDEN RED KARARININ HUKUK MAHKEMESİNİ BAĞLAMAYACAĞI. HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVANIN ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇERİSİNDE AÇILDIĞI - DAVANIN ESASINA GİRİLİP KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ ÖZET: Dava, hatalı yersiz ödeme iddiasıyla açılmış bir alacak davasıdır. Davacı idare alacağını isterse idari taleple dava açmadan davalıdan isteyebileceği gibi bu yola başvurmadan da her zaman Borçlar Kanunu gereği sebepsiz zenginleşme kurallarına dayanarak hukuk mahkemelerinde dava edebilir. İdare mahkemesince süre yönünden redde dair verilen karar hukuk mahkemesini bağlamadığı gibi davacı alacaklının hukuk mahkemesinde dava açmasına da engel değildir. Dosya içeriğine göre, dava Türk Borçlar Kanununun ilgili maddesi gereği zamanaşımı süresi içerisinde açılmış olup, mahkemece davanın esasına girilip deliller tam olarak toplanıp konusunda uzman (sağlık mevzuatında ehil) bilirkişi vasıtasıyla yersiz fazla ödeme bulunup bulunmadığının tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunması nedeniyle hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir. ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR - DAİRELERİN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ - TAAHHÜTNAMENİN KAMPANYALI SATIŞA DAVET NİTELİĞİNDE OLDUĞU - TESLİM TARİHİNİN GERÇEKLEŞMEMESİ. DAİRENİN ALICI DAVACIYA GEÇ TESLİMİNDEN SÖZ EDİLEMEMESİ - DAVANIN REDDİ GEREĞİ. Taraflar arasında düzenlenen başvuru ve satın alma taahhütnamesi, davalı tarafından düzenlenen kampanyalı satışa davet niteliğinde olup dairenin teslim tarihine ilişkin bir kararlaştırma yapılmamıştır. Daha sonradan düzenlenen sözleşmede ise dairenin 24 ay içerisinde teslim edileceği kararlaştırılmıştır. | Alacak Davası Nasıl Açılır? Dava tarihi itibariyle sözleşmede kararlaştırılan 24 aylık teslim süresi henüz gerçekleşmemiştir. Davalının bankaya yazdığı yazıda teslimin tarihi belirtilmiş ise de bunun bir iç yazışma olduğu, dolayısı ile bu iç yazışma nedeniyle davalıyı davacıya karşı geç teslim nedeniyle sorumlu tutmaya olanak yoktur. Kaldı ki taraflar arasında düzenlenen başvuru ve satın alma taahhütnamesi, daha sonra düzenlenen satış sözleşmesi ve tüm dosya kapsamından taraflar arasındaki satışın kampanyalı satış olup dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak amacına yönelik olduğu, taksitlerin de dairelerin tesliminden itibaren başlayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda dairenin alıcı davacıya geç tesliminden söz edilemez. ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR - KİRALANAN MAĞAZADAKİ MALLARA EL KOYULDUĞU İDDİASI - İDDİANIN FİİLİ VE MADDİ BİR OLGUYA DAYANDIĞI. HAKSIZ FİİL İÇERİKLİ TALEBİN KANITLANMASININ TANIK DAHİL HER TÜRLÜ DELİLLE MÜMKÜN OLUŞU. Davacı işbu dava ile bu aşamadan sonra kira alacağını tahsil edemediği gerekçesi ile davalıların kiralanan mağazadaki mallarına el koyduklarını iddia ederek bedellerinin tahsilini istemiştir. Her ne kadar davanın tarafları tacir olup aralarındaki sözleşmeden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda yazılı delil ile ispat hususu esas olsa da, davacının bu davadaki iddiası mallarına el konulduğu şeklinde fiili ve maddi bir olguya dayanmaktadır. İleri sürülen haksız fiil içerikli talebin kanıtlanması tanık dahil her türlü delille mümkündür. ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR - DAVACININ YAPTIĞI PEŞİN ÖDEMENİN MALİYET HESABINA GÖRE BORÇLANDIĞI ANLAŞILAN DAVACI BORCUNDAN MAHSUP EDİLİP EDİLMEDİĞİ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK BULUNDUĞU. DAVACININ ÖDEDİĞİ BEDELİN MALİYET HESABININ ALTINDA KALDIĞI. ÖZET: Uyuşmazlık, davacının yaptığı peşin ödemenin maliyet hesabına göre borçlandığı anlaşılan davacı borcundan mahsup edilip edilmediği hususundadır. Davacının ödediği bedelin söz konusu maliyet hesabının altında kaldığı ve bu durumda borçlandırma işleminin başlangıcında mahsuplaşmanın yapıldığının kabulü gerektiği, Hal böyle olunca bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, farklı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekir. Makalede Alacak Davası Nasıl Açılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara