İNTERNET BANKACILIK ŞİFRESİNİN KULLANILMASI

A. BİLİŞİM SUÇLARI, B. İNTERNET DOLANDIRICILIĞI

İnternet Bankacılık Şifresinin Kullanılması ile ilgili yargıtay kararına yer verilmiştir.

YARGITAY KARARI: Ceza Genel Kurulu Esas:  2009/11-193 Karar: 2009/268 Karar Tarihi: 17.11.2009

  • ÖZET: Somut olayda, sanığın işlediği bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş bir sistemi kullanarak hukuka aykırı yarar sağlamak suçundan, 2 yıl hapis ve .. YTL adli para cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 8 ay hapis ve .. YTL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, adli para cezasının, .. TL ağır para cezası olarak saptanıp, müteakip indirimlerin bu miktar üzerinden yapılması suretiyle fazla para cezasına hükmedilmesi isabetsiz ise de hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmedir.
  • Bilişim suçları, öğretide ve uygulamada öncelikle;a) Doğrudan bilişim suçu (gerçek bilişim suçları) b) Dolayısıyla bilişim suçu (bilişim bağlantılı suçlar) biçiminde tasnife tabi tutulmuştur. Türk Ceza Kanunu’nda da bu sistem kabul edilmiştir.
  • Şöyle ki: Bilişim sisteminden amaç, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işleme tabi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Bilişim alanı ise, bilgileri depo ettikten sonra bunları otomatik olarak işleme tabi tutan sistemlerden oluşan alanlardır. Ceza Yasası’nın 2. Kitap, 3. Kısım, 10. Bölümünde başlığında 243. maddede , 244. maddede 245. Maddede düzenlenmiştir.
  • Dolayısıyla bilişim suçları ise, klasik suçların bilişim sistemlerinden yararlanılarak işlenmesi olup, bu suçların nitelikli şekli olarak o suçla ilgili bölümlerde yer almaktadır. TCK’nın 112, 113, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 142/2-e, 158/1-f, 213-218, 226, 228 vs maddelerinde yazılı suçların bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi mümkündür. Bu suçlardan davayı ilgilendiren ve sanığın eylemine uygun bulunan suç, TCK’nın 142/2-e maddesinde öngörülen suçu olup, bu suç üzerinde durulacaktır.
  • İnternet Bankacılık Şifresinin Kullanılması

Ankara avukat