İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

 

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası – İpoteğin Kaldırılması Davası Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2012/12901 Karar: 2012/14273 Karar Tarihi: 10.12.2012

İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ – FAİZSİZ VE İKİ YIL SÜRELİ OLMAK ÜZERE İPOTEK TESİS EDİLDİĞİ – BİLİRKİŞİ VASITASIYLA İPOTEK BEDELİ GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENEN İPOTEK BEDELİNİN DAVALIYA ÖDENMESİ VE İPOTEĞİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; dava konusu daire üzerine davalı lehine … tarihinde … TL bedelli, ikinci derecede, faizsiz ve iki yıl süreli olmak üzere ipotek tesis edilmiştir. Davacı borcun ödendiğini ispatlayamamış ve ipotek bedeli olarak … TL.yi depo etmiştir. Mahkemece, bilirkişi vasıtasıyla ipotek bedeli güncelleştirilmiş ve güncellenen ipotek bedelinin davalıya ödenmesi ve ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiştir. Uyuşmazlık … tarihinde konulan ve ödenmeyen … TL ipotek bedelinin hangi miktarda ödetilmesi gerektiği konusunda toplanmaktadır. Bu durumda mahkemece … TL ipotek bedelinin herhangi bir güncelleme yapılmadan, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda ipotek akit tablosunda ödeme tarihi olarak belirtilen … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ulaşacağı değerin uzman bilirkişiye hesaplattırılması gerekir. Belirlenen bu değer davalıya ödenmek üzere davacı tarafından depo edilir ise davanın kabulüne, aksi takdirde reddine karar verilmelidir. Değinilen yönler gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2012/10026 Karar: 2012/11552 Karar Tarihi: 11.10.2012

İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ – İPOTEĞİN GERÇEKLEŞEN BİR ALACAĞIN TEMİNATI OLARAK TESİS EDİLDİĞİ – İPOTEĞİN BİR TEMİNAT İPOTEĞİ OLDUĞU – TİCARİ DEFTER VE KAYITLARI ÜZERİNDE MALİ MÜŞAVİR BİLİRKİŞİYE İNCELEME YAPTIRILMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, ipotek şerhinin kaldırılması istemine ilişkindir. İncelenen ve ipotek akdinin çerçevesini tayin eden resmi akit tablosu içeriğinden ipoteğin gerçekleşen bir alacağın teminatı olarak tesis edildiği görülmektedir. Bu haliyle ipotek bir teminat ipoteğidir. Teminatın üst sınırı ise, … TL’dir. Taşınmaz, bu miktar kadar alacaklının alacağının teminatını teşkil ettiğinden ve davacı tarafından ipotek sebebiyle borçlu olunmadığı ileri sürüldüğünden bu savunmanın incelenmesi gerekir. İpotek …. TL için ve davacı A. A.’ın davalı şirketten yapacağı alış-verişten doğacak borçların teminatı olarak kurulduğundan, davalı şirketin ticari defter ve kayıtları üzerinde mali müşavir bilirkişiye inceleme yaptırılması gerekir.

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2012/14600 Karar: 2013/1145 Karar Tarihi: 23.01.2013

İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI – DAVANIN KONUSUZ KALMASI – DAVALI YANIN İPOTEĞİ KALDIRMAYARAK DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERDİĞİ – DAVALININ YARGILAMA GİDERLERİNDEN VE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davanın konusuz kalması halinde dava tarihindeki haklılık durumunun tespit edilerek yargılama masraflarına hükmedilmesi gerekir. Davacı yan, dava tarihinden önce davalıya gönderdiği 25.05.2010 ve 12.07.2010 tarihli ihtarnameler ile borcun ödenerek tasfiye edildiğini bildirip taşınmaz üzerindeki ipoteğin fekkini istemiştir. Buna rağmen davalı yan ipoteği kaldırmayarak davanın açılmasına sebebiyet vermiş ve yargılama sırasında da ilk celseye gelerek davanın kabulüne ilişkin bir beyanda bulunmamıştır. Bu durumda davalının yargılama giderlerinden ve vekalet ücretinden sorumlu tutulması gerekirken aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

 

Ankara avukat