İş Akdinin Feshi

ile ilgili diğer konu başlıkları, iş akdinin işveren tarafından feshi, iş akdinin işçi tarafından feshi, iş akdinin feshi dilekçe örneği, iş akdinin feshi örneği, 4857 sayılı iş kanunu, iş akdinin feshi ihtarname örneği, iş kanunu, iş akdinin feshi ne demek.

İŞ AKDİNİN FESHİ

İş Akdinin Feshi konusu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

İş Kanununun 25/II-d Maddesine Göre İş Akdinin Feshi

A. iş Akdinin Feshi, B. İş Kanununun 25/II-d maddesine göre iş akdinin feshi

 • İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH AHKKI- MADDE 25
 • MADDE 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
 1. Sağlık sebepleri:
 • a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
 • b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
 • (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

 • a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 • b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
 • c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 • d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.
 • e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 • f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 • g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
 • h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 • ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

      III- Zorlayıcı sebepler:

 • İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

      IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

 • İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

İŞ AKDİNİN FESHİ YARGITAY KARARI

 • 9. HUKUK DAİRESİ E. 2004/27599 K. 2005/1413 T. 24.1.2005
 • İŞE İADE TALEBİ ( İş Sözleşmesinin Davacının İşyerinde Başka Bir İşçiyle Tartışmasından Dolayı Feshedilmesinin Geçerli Fesih Niteliği/Haklı Fesih Oluşturmayacağı – Davanın Reddi Gereği ) -GEÇERLİ FESİH NİTELİĞİ ( Davacının İşyerinde Başka Bir İşçiyle Tartışarak İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olmasından Dolayı İş Akdinin Feshi – İşe İade Talebinin Reddi Gereği )- İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacının İşyerinde Başka Bir İşçiyle Tartışması – Geçerli Fesih Niteliği ve İşe İade Talebinin Reddi Gereği )

  4857/m.18,25 maddesi

 • ÖZET : İşçinin çalışmasını ve işyerinin normal işleyişini olumsuz etkileyen haller, iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden oluşturur. İş Kanunu’nun 18. maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanununun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir.
 • Davacı işçinin iş sözleşmesinin feshi, davalının diğer bir işçisi ile tartışmasından kaynaklanmaktadır. Şu durumda haklı değil geçerli bir fesihten söz edilebilir. Çünkü burada işçinin davranışı işyerinde olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu nedenle de işe iade talebinin reddi gerekir.
 • İş Kanununun 25/II-d maddesine göre iş akdinin feshinde iŞVERENİN İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAKTADIR.

Ankara avukat