Atla

İş Akdinin Haksız Feshi İşçi Alacakları Davası


İş Akdinin Haksız Feshi İşçi Alacakları Davası

İş Akdinin Haksız Feshi İşçi Alacakları Davası

İş Akdinin Haksız Feshi İşçi Alacakları Davası

İşçi Alacakları konusunda örnek yargı kararları

1. Feshin kıdem tazminatı ödenmeyecek şekilde yapıldığının ispat yükü davalı verendedir. Davalı veren tarafından bu yönden bir kayıt sunulmadığı, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı adı altında ödeme yapıldığı göz önüne alındığında davalı veren tarafından feshin haklı nedenle yapıldığı ispatlanamadığı anlaşılmıştır.

2. Islah dilekçesi verm görüldüğünden ilgili maddede düzenlenen iki haftalık hak düşürücü sürenin itiraz yapılmadan geçtiğinin kabulü gerekir. Davalı vekilinin ise süresinde rapora itiraz ettiği ortadadır bu durumda raporda fazla çalışma ile ilgili hesap davalı açısından usulü kazanılmış hak yaratır.

3. Belirsiz alacak davası olarak açılmış ve  verence sunulan belgeler ve yargılama sırasında alınan hesap raporuna göre alacak miktarları belirlendikten sonra davacı vekili ıslah dilekçesi vermtir. Ücretin miktarı da taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Bu nedenle HMK' nın 107. maddesi kapsamında davanın açılabileceği ancak davacının talep artırım dilekçesi yerine ıslah dilekçesi sunması sebebiyle davanın kısmi dava olarak yürütüldüğü bu nedenle bu husustaki istinaf sebebinin yerinde olmadığı kabul edilmtir.

4.İşçi ayrı arayarak izin talebinde bulunduğu, kaldı ki dosya kapsamı itibariyle talep ettiği dönemde bakiye kullanabileceği Altı günlük izinin bulunduğu, buna rağmen izin verilmediği, davacının babasının ağır hastalığının ve sonrasında vefat ettiği de anlaşıldığı üzere devamsızlık için haklı bir neden oluşturduğu, kaldı ki devamsızlığın ikinci günü feshedilmesi karşısında İşKanunundaki koşulların gerçekleşmediği, veren feshinin haklı nedene dayanmadığı,  yerinde sekiz yılın üzerinde kıdemi bulunan davacının, makul bir sebep olmaksızın, geçimini sağladığı e, tazminat haklarını sona erdirecek şekilde sebepsiz yere devam etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, mahkemenin kıdem tazminatının kabulüne yönelik kararının sonuç itibariyle doğru olduğu anlaşılmıştır

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11174 Karar: 2016/18231 Karar Tarihi: 16.06.2016

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN FESHEDİLDİĞİ İDDİASI - ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPATININ İŞVERENE AİT OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının ücreti talep gibi …. TL net olarak kabul edilmiş ise de, bu kabul dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Dosya içeriğine ve Dairece incelemesi yapılan emsal dosyadaki kabule göre, davacının ücretinin … TL olarak kabul edilmesi ve alacakların buna göre hesaplanması gerekir. 

YARGITAY KARARI: 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/5609 Karar: 2011/5045 Karar Tarihi: 25.02.2011

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI : HAKSIZ FESİH

ÖZET: Temyize konu karar gerekçesinde dava konusu yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatı alacaklarına temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerektiği belirtilmesine karşı hüküm fıkrasında adı geçen isteklere dava ve ıslah tarihinden faize hükmedilerek gerekçe ile hüküm fıkrası arasında çelişki yaratılması ve karar gerekçesinde bilirkişinin 10.04.2008 tarihli raporu özetlenmesine rağmen gerekçenin son kısmında özetlenen rapordan ayrı olarak davacının …. TL ihbar tazminatı, ….. TL yıllık izin alacağı olduğunu kabul edilerek söz konusu miktarlara hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak