Atla

İş Akdinin Haksız Feshi İşçi Alacakları Davası


İş Akdinin Haksız Feshi İşçi Alacakları Davası

İş Akdinin Haksız Feshi İşçi Alacakları Davası

İş Akdinin Haksız Feshi İşçi Alacakları Davası

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11174 Karar: 2016/18231 Karar Tarihi: 16.06.2016

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN FESHEDİLDİĞİ İDDİASI - ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPATININ İŞVERENE AİT OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının ücreti talep gibi …. TL net olarak kabul edilmiş ise de, bu kabul dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Dosya içeriğine ve Dairece incelemesi yapılan emsal dosyadaki kabule göre, davacının ücretinin … TL olarak kabul edilmesi ve alacakların buna göre hesaplanması gerekir. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17, 32, 41, 46, 47, 57)

Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı sebep olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-4857 sayılı İş Kanunu' nun 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.

Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir. Uygulamada çoğunlukla “ücret bordrosu” adı altında belgeler düzenlenmekte ve periyodik ödemelerde işçinin imzası alınmaktadır. Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde banka kayıtları da ödemeyi gösteren belge niteliğindedir.

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının ücreti talep gibi 1.700,00 TL net olarak kabul edilmiş ise de, bu kabul dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Dosya içeriğine ve Dairemizce incelemesi yapılan emsal dosyadaki (..../.... esas ...../.... karar sayılı ilam) kabule göre, davacının ücretinin 1.040,00 TL olarak kabul edilmesi ve alacakların buna göre hesaplanması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.

3-Hafta tatili gününde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Hafta tatillerinde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

Somut olayda, mahkemece, davacının hafta tatili alacağı talebi hüküm altına alınmış ise de, karar, bu yönü itibariyle de dosya içeriğine, çalışma şartlarına ve emsal nitelikte bulunan davacı tanığının dosyasındaki hafta tatili talebinin reddine dair kabule (...../....... esas ...../...... karar sayılı ilam) uygun düşmemektedir. Şu halde, davacının hafta tatili alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

YARGITAY KARARI: 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/5609 Karar: 2011/5045 Karar Tarihi: 25.02.2011

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI : HAKSIZ FESİH

ÖZET: Temyize konu karar gerekçesinde dava konusu yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatı alacaklarına temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerektiği belirtilmesine karşı hüküm fıkrasında adı geçen isteklere dava ve ıslah tarihinden faize hükmedilerek gerekçe ile hüküm fıkrası arasında çelişki yaratılması ve karar gerekçesinde bilirkişinin 10.04.2008 tarihli raporu özetlenmesine rağmen gerekçenin son kısmında özetlenen rapordan ayrı olarak davacının …. TL ihbar tazminatı, ….. TL yıllık izin alacağı olduğunu kabul edilerek söz konusu miktarlara hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki, Anayasanın 141. maddesinde, yargı kararlarının gerekçeli olarak yazılacağı açıklanmış, aynı zorunluluk HUMK.nun 388. maddesinde de düzenleme altına alınmıştır. Anılan yasal düzenlemede yargıcın, uyuşmazlık konusu olan olay hakkında tüm kanıtları toplaması, tartışması, bu kanıtlardan hangilerine değer vermediğinin nedeni, hangilerini üstün tuttuğunun dayanaklarını değerlendirdikten sonra bir sonuca varmasının zorunlu ve gerekli olduğu vurgulanmıştır.

Böyle bir yöntemin izlenmesi durumunda ancak kararın gerekçeli olduğunun kabul edilebileceği sonucuna varılabilir. Hükmü kuran yargıcın böyle bir yöntemi izlemesi halinde maddi olgularla hüküm fıkrası arasında bir bağlantı kurulmuş olabilecektir. Ayrıca gerekçe sayesinde kararın doğruluğu denetlenmiş ve davanın yanları tatmin ve inandırılmış olacaktır. Tüm bunlardan başka ve en önemlisi adil bir yargılamanın yapıldığı sonucuna varılacaktır. (Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/20517 Esas, 2008/12483 Karar sayılı ilamı)

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak