Atla

İş Davaları Fazla Çalışma - Tanık -Hesaplama


İş Davaları Fazla Çalışma - Tanık -Hesaplama

İş Davaları Fazla Çalışma - Tanık -Hesaplama

İş Davaları Fazla Çalışma - Tanık -Hesaplama

İş davalarında Fazla çalışma ücretlerinin hesaplanması, ve hakkaniyet indirimini açıklayan karar aşağıda verilmiştir.

Somut olayda, davacının müdür olduğunu, çalışma gün ve saatlerini kendisinin ayarlamadığını, davacının amirinin genel müdür olduğunu beyan etmişlerdir.

Davacının yetki ve sorumluluklarının sınırlı olduğu, davacı işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceği, davacının yasal sınırlamaları aşan çalışmaları için fazla çalışma ücreti talep etme hakkının bulunduğu,

İş davalarında İşçinin Çalışma Saatleri

Dinlenen tanık beyanlarından davacının normal çalışma saatlerinin haftanın 5 günü 09.00-18.00 saatleri arasında,

cumartesi günü ise 09.00-14.00 saatleri arasında olduğu ancak tanık beyanlarından davacının haftada bir gün organizasyon veya nöbet sebebi ile ortalama saat 23.00 e kadar çalıştığı bu durumda davacının haftanın 4 günü 09.00-18.00 saatleri arasında, haftanın 1 günü ise 09.00-23.00 saatleri arasında cumartesi günleri ise 09.00-14.00 saatleri arasında çalıştığı anlaşılmıştır.

 Davacının dinlenme süreleri düşüldüğünde haftalık çalışma saatinin 49 saat olduğu, bu durumda haftalık 4 saat fazla mesaisinin bulunduğu, ayrıca 1 Ocak Yılbaşı tatilinde de çalıştığı anlaşılmıştır. Davacının bu çalışmalarının karşılığının ödendiği davalı tarafça ispatlanamamıştır. Ayrıca davacı tanıkları ilk başlarda nöbetin 23.30 kadar sürdüğünü beyan etmişler ve bu nedenle nöbet sebebi ile ortalama saat 23.00 e kadar çalışıldığı kabul edilmiştir.

Her ne kadar davalı tarafça davacının yaptığı fazla mesailer karşılığı serbest zaman olarak kullandırıldığı savunulmuş ise de, davalı tarafça dosya ibraz edilen işyeri kayıtlarına göre 29 Ekim Nöbeti ve 07.10.2014 bayram nöbeti yerine serbest zaman kullandırıldığı diğer izin formlarının yıllık izin formları olduğu ve fazla mesai karşılığı serbest zaman kullandırıldığı savunmasının ispata yarar başka bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmış olup davacının bu savunması yerinde görülmemiştir. Söz konusu serbest zaman karşılığı Ubgt çalışmalarının karşılığı olarak da kabul edilemez.

Emsal 9. Hukuk Dairesi-2015/26859 -2018/84 E-K 15.01.2018 tarihli ilamı da "4857 sayılı İş Kanunu’nda serbest zaman, fazla mesai çalışması için öngörülmüştür.

İşçi tatil günleri çalışmış ise bunun karşılığı ücretin ödenmesi gerekir. Bu çalışma sonrası karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir. " şeklindedir.

Davalı vekili davacının 02.03.2015 tarihinde dava dışı BK Bağımsız Denetim A.Ş. ile nasıl tam zamanlı belirsiz süreli iş sözleşmesi imzaladığını beyan etmiş ise de dosya kapsamından davacının Sgk hizmet dökümümde BK Bağımsız Denetim A.Ş de çalışması görülmediği gibi davalı iş yerinde fiili çalışması olmadığı hususu da işveren tarafından da ispat edilemediği anlaşılmıştır.

Fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin yazılı belgelere dayanmaksızın ve uzun bir süre için hesaplanması halinde Yargıtay’ca hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Anılan işçilik alacaklarının tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.

Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan anılan işçilik alacaklarının miktarına göre taktir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir.

iş davaları nasıl açılır

Bir işçinin günlük normal çalışma süresinin üzerine sürekli olarak fazla çalışma yapması ve, hafta tatili ve UBGT günlerinde sürekli çalışması yaşamın olağan akışına aykırı olup hastalık, mazeret, izin gibi nedenlerle belirtilen şekilde çalışılamayan günlerin olması kaçınılmaz olduğundan,

Tanık anlatımlarına göre belirlenen ücret alacakları için bilirkişi raporuna göre hesaplanan miktardan işçinin raporlu, mazeretli, izinli olduğu günler ile çalışılmayan günler göz önünde bulundurularak Türk Borçlar Yasası’nın 51 ve 52. maddeleri gereğince takdiren % 30 oranında makul hakkaniyet indirimi yapılması gerekir.

Bu nedenle Türk Borçlar Yasası’nın 51 ve 52. maddeleri gereğince takdiren % 30 oranında hakkaniyet indirimi dosya kapsamına uygun ve makul orandır. Daha fazla bilgi için iş hukuku avukatı makaleyi okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Hafta tatili talep eden kişinin iddiasını ispatla yükümlü olduğu, davacının çalışma saatlerine ilişkin tanık ifadeleri mevcut olduğu, davalı tarafından ise iş yeri giriş çıkış kayıtları tutulmadığı bu durum karşısında tanık beyanlarına itibar edilmesi gerektiği,

Tanık anlatımlarına göre haftanın 6 günü çalışıldığı buna ek olarak ayda iki pazar çalışıldığı, çalışılan pazarlarda aynı yevmiyelerinin alındığını, farklı bir ücret alınmadığını beyan etmişlerdir. Bu durumda davacı yanın hafta tatili talebinin yerinde olduğu ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatları uyarınca %30 hakkaniyet indirimi de yapıldığı anlaşılmakla buna ilişkin davalının istinaf talebi yerinde değildir.

ÖZET: Hafta tatil ücreti ile ulusal bayram genel tatil ücreti hesaplaması da aynı fazla mesai ücreti gibi bu günlerde çalışma yapıldığının ispat yükü işçide olup çalışma yapıldığında karşılığının ödendiğinin ispat yükü işverendedir.

Davacı tanıkları davacının idari amir olarak pazar günleri çalışmasının olduğunu bu pazar çalışmasının ayda bir kereye karşılık geldiğini, ayrıca ulusal bayramlarda çalışma olduğunun söylenmesi ve davalının bu çalışılan günlerde davacı işçiye ücret ödemesi yapıldığını ispatlayamaması karşısında bilirkişi tarafından yapılan hesaplama usul ve yasaya uygun olduğundan istinaf başvurusunun bu yönden kabulüne karar verilmiştir.

ÖZET: Somut olayda davacının kendisinden fesih sebebiyle ilgili yazılı veya sözlü savunması istenmemiş ya da istendiğine ilişkin tutanak ve delil ibraz edilmemiştir.

Hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan onun davranışları yahut verimiyle ilgili sebeplerle iş akdinin feshedilemeyeceğini düzenleyen İş Kanunu 19. maddenin bu açık hükmü karşısında işçiye savunma hakkı verildiğinin kanıtlanamaması başka yönler incelenmeksizin işe iade davasının kabulünü gerekli kılacaktır.

İlk derece mahkemesinin de aynı yöndeki değerlendirmeyle davayı kabulü karşısında aksini iddia eden davalı taraf istinaf itirazlarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Davaları Fazla Çalışma - Tanık -Hesaplama - Yorum
  CEMİLE GÖLEN -
  24 Ekim 2016

  İş Davaları Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • İş Davaları Fazla Çalışma - Tanık -Hesaplama - Yorum
  Karakaplan -
  31 Aralık 2016

  İş Davaları Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak