İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık 

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık  beyanları ile ilgili olarak Yargıtay 9.Hukuk Dairesi işyerinde çalışmadıklarından ve davacının akrabası olduklarından davacının hafta tatillerinde çalıştığı yönündeki beyanları dikkate alınamaz. Bu nedenle hafta tatil alacağı talebinin reddi gerekir, şeklinde karar verilmiştir.

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık  – Yargıtay Kararları

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi  ESAS: 2014/21294  KARAR: 2015/34203 

Davacı 23.05.2005-13.06.2011 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığını iddia etmiştir. Davalı ise davacının sigorta kayıtlarında göründüğü üzere 24.03.2008-14.06.2011 tarihleri arasında çalıştığını savunmuştur.

Davacı tanıkları davalı işyerinde çalışan kişiler olmayıp davacının akrabaları olup beyanlarına itibar edilemez. Bu nedenle davacının alacakları hesaplanırken kurum kayıtlarındaki çalışma süresi dikkate alınması gerekir. Soyut tanık beyanlarına itibar edilerek hizmet süresinin hatalı belirlenmesi hatalıdır.

İş Davalarında İşçinin Çıkarılma Kodunda Çelişki

Davacı iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı ise davacının en son 13.06.2011 günü alkollü olarak işyerine geldiğini bu konuda tutanak tutulduğunu buna rağmen davacının iş sözleşmesinin kendilerince feshedilmediğini, davacının kendiliğinden işe gelmemeye başladığını davacıya kıdem tazminatını da ödemek istediklerini beyan ettiği görülmektedir.

Keza davacının işten ayrılış bildirgesinde çıkış kodu 29 olarak (davacının iş sözleşmesinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle işverence feshi) gösterilmiştir. Davacının işyerini terk ettiği, bir daha gelmediği ve iş sözleşmesini davacının feshettiği beyan edilmesine rağmen işten ayrılış bildirgesinde iş sözleşmesinin işverence feshedildiğinin gösterilmesi ayrıca kıdem tazminatının ödenmek istenmesi çelişki olup davacının iş sözleşmesinin davalı tarafından feshedildiği, feshin haklı nedene dayandığının ispatlanmadığı anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığının kabulü gerekir. Bu isteklerin reddi isabetsizdir.

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık 

Davacı tanıkları davalı işyerinde çalışmadıklarından ve davacının akrabası olduklarından davacının hafta tatillerinde çalıştığı yönündeki beyanları dikkate alınamaz. Bu nedenle hafta tatil alacağı talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir. Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA.

Diğer makaleler için Ankara Avukat  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık | Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - AYNI İŞVERENE KARŞI DAVALARININ OLMASI DURUMUNUN BAŞLI BAŞINA TANIKLIĞI GEÇERSİZ KILMAYACAĞI - AKSİNE CİDDİ VE İNANDIRICI DELİL VE OLAYLAR BULUNMADIKÇA ASIL OLANIN TANIKLARIN GERÇEĞİ SÖYLEMİŞ OLDUKLARININ KABULÜ - DAVACI TANIK BEYANINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ DAVALI VEKİLİNİN İSTİNAF İTİRAZLARININ YERİNDE OLMADIĞI - İSTİNAF BAŞVURULARININ KISMEN YERİNDE OLDUĞU

ÖZET: Aynı işverene karşı davalarının dahi olması başlı başına tanıklığı geçersiz kılmayacağı gibi tanık anlatımlarını değerden düşürücü bir sebepte sayılamayacağı, ilgili kanun maddesi uyarınca aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olanın tanıkların gerçeği söylemiş olduklarının kabulü gerekecektir.

Davacı tanığının davalıya karşı davası olmadığı gibi hakkında gerçek dışı beyanda bulunduğu yönünde ciddi ve inandırıcı delil ileriye sürülüp ispatlanmamış olmakla davacı tanık beyanına itibar edilemeyeceği yönündeki davalı vekilinin istinaf itirazlarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Davacı tanık beyanına göre bilirkişi hesap raporuyla belirlenen miktar üzerinden hakkaniyet indirimi de yapılmak suretiyle bulunan tutarın davacı lehine karar altına alınmasında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır.

Davalı vekilinin istinaf başvurularının kısmen yerinde olduğu, mahkeme kararının kısmen usul ve yasaya aykırı olduğu ancak delillerin toplanmış olmasına göre karardaki hata ve eksikliklerin yerel mahkemesine gönderilmeksizin dosya üzerinden değerlendirilebileceği sonucuna varıldığından davanın kısmen reddi kısmen kabulüne karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak