İş Davası Temyiz Süresi

Madde 8 –
İş mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri bin lirayı geçmeyen davalar hakkındaki nihai kararlar kesindir.

İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.

Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri beşbin lirayı geçen davalar hakkındaki nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’ca iki ay içinde karara bağlanır.

Yargıtay’ın kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.

İş Davası Temyiz Süresi – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/2504 Karar: 2016/3369 Karar Tarihi: 03.03.2016

TESPİT DAVASI – İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLMİŞ BULUNAN NİHAİ KARARLARIN SEKİZ GÜN İÇİNDE TEMYİZ OLUNMASI GEREKTİĞİ – DAVADA SEKİZ GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİNİN GEÇMİŞ BULUNDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: ilgili kanun maddesi hükmüne göre ise İş Mahkemelerinden verilmiş bulunan nihai kararların 8 gün içinde temyiz olunması gerekir. Olayda hüküm …tarihinde temyiz eden davalı S. vekiline tebliğ edilmiş, temyiz ise ….tarihinde gerçekleşmiştir. Şu duruma göre davada 8 günlük temyiz süresi fazlası ile geçmiştir. Temyizine yönelik temyiz talebinin reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir.

 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. maddesi hükmüne göre ise İş Mahkemelerinden verilmiş bulunan nihai kararların 8 gün içinde temyiz olunması gerekir.

Olayda hüküm 25/11/2015 tarihinde temyiz eden davalı S. vekiline tebliğ edilmiş, temyiz ise 07/12/2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Şu duruma göre davada 8 günlük temyiz süresi fazlası ile geçmiştir.

Mahkemece davalı S vekilinin temyiz talebinin süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin 2014/14 Esas ve 2015/178 Karar sayılı ve 30/12/2015 tarihli ek kararı usul ve yasaya uygun bulunmakla davalı S vekilinin bu kararın temyizine yönelik temyiz talebinin reddi ile ek kararın ONANMASINA,

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, hüküm fıkrasında davacının 18 yaşın altında kaldığı süre yönünden hizmet tespitine karar verilmiş ise de 506 sayılı yasanın 60/G maddesinin hükmün infazında Kurum tarafından dikkate alınması mümkün olduğundan davalı işveren şirketlerin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle, sonucu itibari ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,.

İş Davası Temyiz Süresi

İş Davası Temyiz Süresi

 

İş Davası , Avukat