İş Davasında Yetkili Mahkeme

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Davasında Yetkili Mahkeme

İş Davasında Yetkili Mahkeme

İş Davasında Yetkili Mahkeme

İş Davasında Yetkili Mahkeme

İş davasında yetki konusunda örnek karar

Davalı…..vekili, gider avansı yatırılmış olmasına rağmen tanıkları dinlenmeden dosyanın bilirkiye gönderildiğini, tanıklar dinlendikten sonra da ek rapor alınmadığını, bu suretle savunma haklarının kısıtlandığını, davanın Yetkisiz Mahkemede görüldüğünü, yetkili mahkemenin Viranşehir mahkemeleri olduğunu,

SGK kayıtlarında davacının davalı şirket yanında çalışmasının çok kısa süreli olduğunun sabit olduğunu, buna göre talep edilen alacakların davalı aleyhine doğmayacağını, davalı aleyhine kötü niyetli olarak açılan davanın husumet nedeniyle reddi gerektiğini, esas alman ücretlerin ve fazla çalışma sürelerinin fah olduğunu,

Dosya kapsamındaki talepleri hakkında mahkemece olumlu ya da olumsuz karar verilmediğini, zamanaşımı itirazlarının değerlendirilmediğini, duruşmalardaki itirazları hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediğini, diğer çalışma olgularının da sabit olmadığını savunmuş, Mahkeme hükmünü kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmtir.

Davalı vekilin yetki itirazları incelendiğinde. İş Sözleşmesi ödenmeyen çilik alacaklarının varlığı bilirki raporu ile de belirlendiği üzere ödenmeyen ücretler nedeniyle haklı nedenle fesih edilmtir. Tanık beyanlarına göre fazla çalışma ve UBGT alacağı hesaplanmış, UBGT alacağında mahkeme için seçenekli rapor düzenlenmtir.

Esas alman temel ücret ve hesaplanan fazla çalışma ve UBGT alacağı 2. rapordan hüküm altına alınmakla davacının yaptığı  ve dosya kapsamındaki belirlemelere uygundur.

Bu nedenle davalının bunlara yönelik istinaf başvurusu yerinde değildir. Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında; Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da görülmediği anlaşıldığından davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK.’nun maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Davalının istinaf başvurusunun HMK’nun maddesi gereğince esastan reddine karar verilmtir

İş Mahkemeleri – İş Davasında Yetkili Mahkeme

İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır.

İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir.

Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz. İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor