Atla

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama


İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13. Maddesinde iş kazası tanımlanmıştır. Kanunun ilgili maddesinde iş kazası şu şekilde tanımlanmıştır: İş kazası;

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,İşveren tarafı ndan yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş kazasını yanımlayan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası iş kazasına uğrayan işçinin işverenden talep edebileceği hakları da 5 kalem şeklinde düzenleyerek işveren ile işçi arasında sürecek olan tazminat davalarının sınırlarını da belirleyerek belirsizliğe yer vermemiştir.

Bu haklar ilgili kanunda yine şu şekilde ele alınmıştır: İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

 

   İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir

    

   İş kazaları günümüzde karşılaştığımız büyük sorunlardan biri olup işçinin yaralanması sonucunda iş gücü kaybına uğramasına neden olan olaylardandır. İşçi iş kazası nedeni ile bedensel bütünlüğüne gelen zarardan dolayı bazen geçici olarak iş göremez hale gelmektedir. Bazen bütün ömrü boyunca bir daha çalışamayacak bir duruma düşebilir bazen de çalışma gücünde büyük oranda azalma meydana gelir. İş gücü oldukça olumsuz etkileyen bu iş kazaları sonucunda işçinin ve ailesinin de hayatını aynı şekilde idame ettirebilmesini sağlamak için işveren tarafından iş göremezlik ödeneği iş kazasına uğrayan işçiye ödenmektedir. Geçici ya da sürekli olarak ödenen iş göremezlik ödeneklerini daha yakından, daha ayrıntılı inceleyerek bu konuya açıklık getirme çabası içerisindeyiz.

    

   Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir

   İşçinin başına bir olay geldiği zaman örneğin işçi iş sırasında merdivenlerden düşüp yaralandıysa bunun bir iş kazası olup olmadığını ne işçi ne de işveren karar verebilmektedir. Bir olay meydana geldiğinde yetkili kurumlara bu olay bildirilir. Bir iş kazası mahiyetinde olay meydana geldiğinde işveren veya ilgili, sorumlu diğer kişiler önce ilk müdahalenin yapılması için ve sağlık kurumuna acilen işçinin yetiştirilebilmesi için 112 acil servisi ararlar.

   Ardından gerekli kolluk kuvvetine de haber verilmesi gerekir. Daha sonra gerçekleşen olayın iş kazası mı yoksa kötü ama sıradan bir kaza olup olmadığını anlamak için ve zorunlu olarak Sigorta Genel Müdürlüğüne olay bildirilir. Ve müdürlük müfettişlerini yollayarak rapor hazırlanmasını talep eder. Müfettişlerin hazırladığı rapora göre olayın kaza mı yoksa iş kazası mı olduğu ortaya çıkmaktadır.

    

    

   İş kazası nedeni ile bedensel bütünlüğüne zarar gelmiş olan işçi eğer bir süreliğine götürülmüş olduğu sağlık kurumundaki kendisine bakan hekim tarafından istirahat raporu verilmişse bu durumda geçici iş göremezlik ödeneğini almaya hak kazanır. Buna Türk Borçlar Kanunu geçici iş göremezlik ödeneğine kazanç kaybı denmektedir.

   Kazanç kaybının giderilmesi için ya da geçici iş göremezli ödeneğinin verilmesi için kanun koyucu işçinin bir süreliğine iş göremeyeceğinin bir sağlık kurumunca bildirilmesi gerektiğine inanmıştır.

   İş kazası geçiren işçiye iş kazasında bir zarar gelmemiş yani istirahat raporu verilmemişse bu durumda rahatlıkla iş devam edebileceğinden geçici iş görmezlik ödeneğinin ödenmesine gerek yoktur. İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız

    

   İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplama

   Geçici iş göremezlik ödeneğinin nasıl hesaplanacağını da kanun oyucu 5510 sayılı sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kanununda hüküm altına almıştır. Kanundaki madde şu şekildedir: İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80. maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

   On iki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:

   a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.

   b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.

   Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır. İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır.

    

    Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir

   İş kazası nedeni ile işçinin iş gücü kaybı bazı durumlarda geçici i göremezlik durumdan daha ağır olabilmektedir ve işçinin iş gücündeki ciddi azalma onu sürekli iş göremez bir hale getirebilmektedir. Sürekli iş göremezliğin meydana gelmesi için en az %10 oranında bir iş gücü kaybının meydana gelmesi gerekmektedir. %100 oranında iş gücü kaybı meydana geldiğinde bu durumda işçi bir daha çalışamaz pozisyona düşmektedir.

   %10'luk en az bir iş gücü kaybının meydana geldiğini tedavi gördüğü sağlık kurumundaki heyetteki rapor belgelemekle beraber sürekli iş göremezlik ödeneğine sahip olmak için rapor yeterli bir koşul değildir.

   Ayrıca işçinin her türlü prim ve sigorta borcunun ödenmesi gerekir. Yani işçinin sosyal güvenlik kurumuna karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Bulunduğu takdirde işçinin iş gücü kaynı %10'dan fazla dahi olsa sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanmayacaktır. Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz

   5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 19. Maddesinde kanun koyucu herhangi bir karmaşıklığa mahal vermemek adına sürekli iş göremezlik ödeneğini düzenleyerek hüküm altına almıştır.

   Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Başlangıcı Ne Zamandır?

   5510 sayılı kanununda 19. Maddede başlangıç tarihi şu şekilde ifade edilmektedir: Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri;

   1. a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi,
   2. b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait sağlık kurulu raporu tarihini, takip eden aybaşından başlar.
   3. Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

   Tazminat Hesaplama Araçları

   İş Kazası ve Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama


   Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

   SIKÇA SORULAN SORULAR

   BİZE YAZIN

   Av. İlkay Uyar Kaba
   Av. İlkay Uyar Kaba

   İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

   İLGİLİ KONULAR
   YORUMLAR
   Yorum Bırak