İşe İade Arabuluculuk

İşe İade Arabuluculuk
İşe İade Arabuluculuk | Yeni kanuni düzenlemelerle işveren ve işçi ilişkisi, işçilerin alacakları ve işe iade davaları açısından yeni büyük değişiklikleri meydana getirmiştir. Bu yeni kanuni düzenlemeler 01.01.2018 tarihi ile yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren iş kanununda ki değişiklikler sebebiyle işe iade ve arabuluculuk konusunda bilgi sahibi...
İşe İade Arabuluculuk ve Başvuru Yeni kanuni düzenlemelerle işveren ve işçi ilişkisi, işçilerin alacakları ve işe iade davaları açısından yeni büyük değişiklikleri meydana getirmiştir. Bu yeni kanuni düzenlemeler 01.01.2018 tarihi ile yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren iş kanununda ki değişiklikler sebebiyle işe iade ve arabuluculuk konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. https://youtu.be/yoppj_f8c6U

İş Davalarında İşe İade Talebinde Arabuluculuk Zorunlu Mudur?

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra şahsi veya toplu iş sözleşmesine göre işveren yahut işçi alacakları ve tazminatlarıyla, işçilerin işe iade istemleriyle açılan davalarda, arabuluculuk kurumuna başvuru yapmış olması, dava açmak için ön şartı olarak kabul edilmektedir. Yani işçilerin ve işverenlerin arasında meydana gelen alacak uyuşmazlığı, işe iade davası ve tazminat davası açabilmek için öncelikli olarak iş davalarında arabulucuya başvuru zorunluluğu kuraldır.  Yoksa bu davaları açamaz.

İşe İade Talebinizde Arabuluculuk Zorunlu Dava Şartıdır

İşveren veya işçi aralarındaki anlaşmazlık olduğu da arabuluculuk müessesine başvurmadan direk mahkemede dava açar ise; mahkeme arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle açılmış olan dava, dava şartı yerine getirilmediği nedeniyle usulden davayı reddedilecektir. Bu durumda işe iade ya da işçi alacağı davası açmak için, davayı açmadan önce arabuluculuk kurumuna başvuru yapılması zorunlu ön koşul haline gelmiştir. İşe iade davası, işçi alacakları davası, işçi ve işveren tazminat davalarını açmadan önce arabuluculuk kurumuna başvurulması mecburi bir şarttır. Ancak işçi ve işverenle yapılan anlaşama görüşmelerinde sorunu çözüme kavuşturmak zorunda değildirler. Bu kanuni düzenlemenin amacı işveren ve işçinin dava açmalarına engel olmak değildir, aksine tarafların aralarında bulunan sorunun çözümünü hızlandırmak ve meydana gelen zararları kısa yoldan çözüme kavuşturmaktır. Ancak meslek hastalığı veya iş kazasından dolayı meydana gelen zararlar için maddi ve manevi tazminat davası ve bu durumla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarını, işçi, direk dava açabilir. Bu tür uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurma ön şart bulunmamaktadır. Ancak taraflar isterlerse arabulucuya başvuru yapabilirler. [caption id="attachment_12501" align="aligncenter" width="500"]İşe İade Arabuluculuk Ücreti Ne Kadar İşe İade Arabuluculuk[/caption]

İşçi İşe İadesinde Arabuluculuk Başvuru Süreci

Arabuluculuk müessesine yapılan başvuru ve yapılan görüşmelerde işçi ve işverenin anlaşamamaları durumda dava yoluna gitmeleri mümkündür. Dava yoluna giden davacı, dava dilekçesiyle birlikte arabuluculuk görüşmeleri neticesinde anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslını veya arabulucu onayladığı bir nüshayı dava dilekçesine ek yapmak mecburiyetindedir. Son tutanak dava dilekçesine ek yapılmadan dava açılırsa, hakim tarafından davacı işçi veya işverenin bu tutanağı bir haftalık kesin süre içerisinde mahkemeye vermesi için mühlet verir. Verilen bir haftalık süre içerisinde de bu tutanak mahkemeye verilmez ise dava şartlar yerine getirilmediğinden usulden ret edilir. Arabulucuya başvuru yapılması zorunlu bir ön şart olduğu gibi, anlaşma görüşmelerinde düzenlenen arabulucu tutanağının da dava dilekçesine eklenmesi bir şart olduğunu unutmamak gerekir. İşe iade davası, işçi alacakları ve tazminat davalarında bu iki şartın yerine getirilmesi zorunludur.

Zorunlu Arabuluculuk  Ve İhtiyari Arabulucuk Nedir?

Zorunlu Arabuluculuk İşe iade işçinin seçme hakkı bulunmamaktadır. Arabulucu, arabuluculuk bürosu tarafından görevlendirilmektedir. Ancak işçi ve işveren arabuluculuk listede bulunan herhangi bir arabulucu üzerinde mutabık kalmaları durumda bu arabulucu atanmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

İşe İade İçin Arabuluculuk İçin Nereye Başvuru Yapmalıdır?

İşe iadelerinde işçi, işverenin veya işveren taraf birden fazla ise işverenlerden birisinin yerleşim yerindeki ya da işçinin çalıştığı yer alanında yetkili olan arabuluculuk bürosuna başvuru yapabilir. Arabuluculuk bürosu bulunmayan yerlerde sulh hukuk mahkemeleri bu konuda yetkilidir.

İşe İade Kararı İçin Arabuluculuk Ne Kadar Sürer?

İşe iadesi için arabuluculuk bürosuna başvuru yapılmasından sonra atanan arabulucu işçi ve işverene irtibata geçer ve işçi ve işvereni veya temsilcilerini ilk görüşmeye davet eder. Arabuluculuk görevlendirilmesinden sonraki üç hafta içinde, arabulucu anlaşmayla veya anlaşma olmadan sonuçlandırmak zorundadır. Bu üç haftalık süre ancak zorunlu durumlarda, arabulucu bir defaya mahsus en fazla bir hafta uzatılabilir. İşe iadesinde arabuluculuk; arabulucu görevlendirilmesinden sonra en fazla 4 hafta içerisinde sonuçlandırılır. [caption id="attachment_12500" align="aligncenter" width="500"]İşe İade Arabuluculuk Dava Açma Süresi İşe İade Arabuluculuk[/caption]

İşe İade Arabuluculuk Görüşmelerine Tarafların Katılmaması Durumunda Ne Olur?

Geçerli bir nedeni olmadan arabuluculuk görüşmelerine katılmayan işçi veya işveren ağır bir yaptırıma maruz kalacaktır. Arabuluculuk görüşmeleri sonrasında işe iade davası açılması durumda görüşmeye katılmayan işçi veya işveren dava neticesinde kısmen veya tamamen haklı çıksa bile mahkeme masrafları tamamının ödenmesinden yükümlü tutulur. Ayrıca arabuluculuk görüşmesine katılmayan tarafın vekili olan avukata vekalet ücretine hükmedilmez. Arabuluculuk görüşmelerine katılmayan işçi veya işveren dava neticesinde haklılığını ispat edilse bile bütün mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalacaktır. Ve davayı kaybeden taraf, arabuluculuk görüşmesine katılmadığınızdan dolayı, işe iade avukatı olan vekilinize vekalet ücreti ödemeyeceğinden daha yüksek vekalet ücreti ödemek zorunda kalacaksınız. Bu yaptırımların meydana gelmesi için geçerli bir mazereti olmadan arabuluculuk görüşmesinde bulunulmaması sonunda olur. Ancak geçerli mazeret hakkında bir düzenleme yapılmadığından diğer kanunlarda atıf yapılan; ağır hastalık, doğal afet, yasal kısıtlılık hali gibi durumlar olması geçerli mazeret sayılır. Mazeretin geçerli olduğunu hakimin kararı belirler. Eğer işveren ve işçi; işe iadesi için arabuluculuk ilk görüşmesine katılamaz ise, arabuluculuk görüşmeleri sonrasında açılacak işe iade davalarında tarafların yaptıkları mahkeme masrafları kendi üzerin de kalacaktır.

İşe İade Arabulucuk Toplantısına Kimler Katılabilir?

İşverenin birden fazla dosyası veya birden fazla görüşmesi veya mazereti olabilir. İşte bu hususta kanun toplantıya katılabilecek kişiler açısından oldukça kapsamlı bir maddeye yer vermiştir. Arabuluculuk görüşmelerine işçi ve işveren bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla bulunabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği bir çalışanı da bu toplantıda işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

İşe İade Arabuluculuk Uygulaması

Yeni kanuni düzenlemelere göre; işçi sözleşmesinin iptal edilmesinden sonra; iptal gerekçesinin bildiriminde neden gösterilmediğini veya gösterilen nedenin makul ve geçerli olmadığını iddia ediyorsa işçi, sözleşme fesih bildiriminin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işe iade istemiyle arabuluculuk bürosuna başvurmak zorundadır. Bu sebeple 01.01.2018 tarihinden sonra iş sözleşmesi iptaliyle işçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bir aylık süre içerisinde arabulucuya başvurmaları gerekmektedir. İşe iade istemiyle yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde işçi ve işveren bir uzlaşmaya varamamaları durumda arabulucu tarafından son tutanağı düzenlenecek ve bütün taraflar imzalayıp birer örneğini alacaklar. Arabuluculuk tutanağı düzenlenme tarihinden sonraki iki hafta içerisinde işçi veya vekili avukatı, iş mahkemelerinde işe iade davası açabilecektir. İşçi işe iade gerekçesiyle arabuluculuk bürosuna başvurmadan işe iade davası açar ise, mahkeme işe iade davasını usulden reddedilecektir. Mahkemenin ret kararı işçi ve işverene tebliğ edilir. Kesinleşen işe iade davası ret kararının tebliğinden sonraki 2 hafta içerisinde işçi, arabuluculuk bürosuna başvurma hakkına sahip olacaktır. İşe iade davasında; iş mahkemelerinin verdiği kararın Yargıtay da temyiz edilmesi mümkün değildir. Fakat mahkeme kararının istinafa götürülebilir. İstinaf yoluna başvurulması durumda, bölge adliye mahkemesi hızlı ve kesin kararı verecektir. [caption id="attachment_12499" align="aligncenter" width="500"]İşe İade Arabuluculuk Başvurusu İşe İade Arabuluculuk[/caption]

İsçi Alacakları İçin Zamanaşımı Süresi Nedir?

İş akdinden doğmak kaydıyla hangi yasaya tabi olursa olsun; yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim koşuluna uyulmadan iptal edilmesinden meydana gelen tazminatlar, işçi veya işveren kötü niyet tazminatı, iş akdinin eşit davranma uyulmadan iptal edilmesinden doğan tazminatlar için zamanaşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.

İşe İade Arabuluculuk

İşe iade sürecini iki başlık altın bilgilendirme ile mümkündür. Bunun birincisi işe iade için arabuluculuk diğeri ise arabulucu ile anlaşmanın olmaması halinde işe iade davası süreçleridir. İşe iade işçinin haksız olarak iş sözleşmesinin feshi edilmesi üzere işe dönüş davası olarak da bilinen başvuru ve dava çeşididir. İşe iade davası şartları içerisinde yapılan iş kanunda ki düzenleme ile en önemli kısmı arabulucuya başvuru şartı getirilmiştir. Bunun yanında diğer işe iade şartları incelediğimizde, işçinin en az altı ay çalışmış olması, iş yerinde en az 30 çalışının olması en önemli şartlardandır. İşe iade davası arabuluculuk işçinin işe iade talebi için başvuru yapması gereken ilk işlemdir. İş sözleşmesinin feshi edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde arabulucuya başvuru yapması gereken kesin süredir. İşe iade arabuluculuk başvurusu, arabuluculuk işe iade anlaşma tutanağı ile anlaşmaya varabilecekleri gibi, anlaşmamanın olmaması halinde işe iade arabuluculuk son tutanak yazılarak dava açılmasıdır.

İşe İade Arabuluculuk Sonrası İş Davası Süreci

İşe iade davası arabuluculuk dava şartı olması nedeniyle arabuluculuk süreci tamamlanması gerekmektedir. Tamamlanan bu süreç sonrası işe iade için arabuluculuk dava açma süresi içerisinde de iş mahkemesine başvuru yapılarak işe iade davası açılır. İşe iade davası süre içerisinde açılması halinde dava şartları da tamamlanmış ise dava görülür.

İşe İade Arabuluculuk Sonrası İş Dava Açma Süresi

İşe iade davası ne zaman açılır sorusu arabuluculuk süreci ile bağlantılı olması nedeniyle, arabuluculuk son tutanak tarihinden sonra arabuluculuk işe iade 2 hafta içerisinde dava açması gerekmektedir. İki hafta içinde işe iade davası iş mahkemesine açıldıktan sonra, iş sözleşmesinin haklı fesih olup olmadığı ispatı gerekmektedir. İşveren iş sözleşmesinin haklı olduğunu, işçi ise iş sözleşmesinin haksız olarak feshi edildiğini ispat etmekle yükümlüdür. İşe iade davalarında performans düşüklüğü, fesih bildiriminin yazılı ve açık yapılmaması işçinin işe iade sebeplerinde önemli unsurlardır. [caption id="attachment_11884" align="aligncenter" width="500"] İşe İade Arabuluculuk[/caption]

İşe İade Davası Sonuçları Nelerdir

İşe iade davası tanık beyanları ve dosya kapsamına göre karar verilmektedir. İşe iade davası kazanılması durumunda işe iade davası tazminatı ile işe iade davası sonuçları ortaya çıkmaktadır. İşe iade davası kazandıktan sonraki süreç işe iade istinaf süreci başlamaktadır. İşe iade davası kararı verilmesi halinde, 14 gün içerisinde işe iade davalarında istinaf süresi bulunmaktadır. Bu arada işe iade ile işe başlatmama ve boşata geçen süreler nedeniyle dört maaş artı dört maaş tazminatına karar verilmektedir.

İşe İade Davası İstinaf Süreci

İşe iade istinaf ne kadar sürer veya işe iade istinaf mahkemesi ne kadar sürer sorusunun cevabı ise 3 ay içinde karar vermektedir. Bu süre dosya yoğunluğuna göre uzayabilmektedir. Burada önemli bir soruda işe iade istinaf kararı kesin mi sorusuna ise kesin olduğunu söylememiz gerekmektedir. İşçinin iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini düşünüyorsa işe iade hakkında haklarınızın doğru öğrenilmesi adına işe iade avukat ve işe iade arabulucu avukatları ile görüşerek konu hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile süreci takip etmeniz faydalı olacaktır. İşe iade nedeniyle arabulucuya başvuru yapılırken merak edilen sorular arasında, işe iade arabuluculuk ücreti ne kadar, işe iade arabuluculuk başvuru dilekçesi, arabuluculuk dava açma süresi, arabuluculuk başvurusu, işe iade arabuluculuk başvuru dilekçesi nasıl doldurulur, sonrası olumlu ve olumsuz olması halinde ne yapılmalıdır. İlkay Hukuk Blog İşe iade için arabuluculuk toplantısında asıl işveren toplantıya katılır mı, işe iadesi arabuluculuk son tutanak neden önemli yada işe iade davalarında arabulucu ile başvuru yapılır mı gibi cevapları merak edilen sorular mevcuttur. Bu nedenle İşe İade arabuluculuk başvurusu hakkında avukatlık ve danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye ediyoruz.

İŞE İADE ARABULUCUYA BAŞVURU YAPILMADAN İŞ MAHKEMESİNE DAVA AÇILIR MI?

Arabulucuya Başvurmadan İşe İade İçin Dava Açılamayacak

İş akdi feshedilen işçi, arabulucuya başvuru gerçekleştirmeden, doğrudan İş Mahkemesi’ ne işe iade davası açamayacak. Böyle bir durumda İş Mahkemesi tarafından işe iade davası başvurusu usulden reddedilecek. İş Mahkemesi tarafından alınan ret kararı taraflara tebliğ edilecek ve kesinleşen ret kararının resen tebliğ edilmesinden sonra 2 hafta içerisinde arabulucuya başvuru gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilecek. Taraflar, söz konusu anlaşmazlık ile ilgili olarak kendi aralarında karar vermeleri durumunda, arabuluculuk faaliyetleri sonrasında anlaşma sağlanmışsa beraber çalışmaya devam edebilmektedirler.

İŞE İADE İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURU SÜRESİ NEDİR

İşe İade İçin Arabulucu Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş akdi ‘haksız’ nedenler ile fesih edilen işçi, fesih bildirimine ilişkin olarak haklı bir neden gösterilmemesi ya da hiçbir sebep gösterilmemesi iddiası ile işe iadesinin gerçekleştirilmesi için fesih bildiriminin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 1 aylık süreç içerisinde arabulucuya başvuru gerçekleştirebilecek.

ARABULUCULUK BAŞVURUSUNDA İŞE İADE NE KADAR SÜRER

İşe iade davalarında özellikle mahkemelerdeki yoğunlukta göz önünde bulundurulduğunda hem işverenin hem de işçinin 2 ile 3 yılı bulunan bir sürece yayılacak zorlu ve yorucu bir mahkeme süreci ile uğraşmak durumunda kalmadan işe iade anlaşmazlıklarının en hızlı ve en kolay şekilde çözümü arabuluculuk faaliyetleri çerçevesinde mümkün olabilecek. İş Mahkemeleri Kanunun eklenen madde çerçevesinde arabulucuya yapılan işe iade başvurusuna ilişkin olarak, arabulucu tarafından 3 hafta içerisinde uyuşmazlığın giderilmesi gerekiyor. Özel durumlar halinde arabulucu tarafından 1 haftalık süre uzatımı da gerçekleştirilebilmektedir.

ARABULUCULUK SONUCU İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİ NEDİR

Arabuluculuk uygulamaları neticesinde arabulucu tarafından, taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren geçerli olacak şekilde 2 hafta içerisinde işe iade için başvuruyu gerçekleştiren işçi, davacı olarak İş Mahkemeleri’ ne işe iade davası çerçevesinde başvurabiliyor.

İŞE İADE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ARABULUCULUK VE ŞARTLARI NELERDİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ‘İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’ çalışma dünyasında önemli yenilikler yaratıyor. Tasarının çalışma dünyasını etkileyen en önemli konularından birisi de işten çıkartılan işçilerin, işe iadelerinin talebi doğrultusunda mahkemeye başvuru gerçekleştirmeden önce arabulucuya başvuru gerçekleştirme zorunluluğu geldi. İş davalarında İşe iade dava açılmadan arabulucuya zorunlu olarak başvuru 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Daha önce işçi ve işveren uyuşmazlıklarına ilişkin olarak açılacak davalar öncesinde arabulucuya başvurulması serbest yani zorunlu değildi. Ancak yeni tasarı ile birlikte bu alanda dava açabilmek için arabulucuya başvurulması dava şartı olarak getirildi.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara