İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması

İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması

İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması, İşveren kanıt yükünü adına getirirken, ilk olarak feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, ardından, muhteva istikametinden fesih nedenlerinin geçerli ( ya da haklı ) olduğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda, işveren fesihle alakalı hüküm aldığını, bu hükmünistihdam çoğu ortaya getirdiğini, meblağlı şekilde tatbik ettiğini ve feshin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır.

İSTİNAF SEBEPLERİ:

Başka taraflardan davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş, istinaf dilekçesinde özetle; davacı ile davalı şirket arasında imzalanan ve ilk karar mahkeme dosyası kapsamında tespit edilen kontrat muhtevaları ele alındığında sözleşmelerin tanzim ve bitiş tarihleri belli olduğunu, bu nedenden dolayı belirsiz zamanlı iş sözleşmesi olduğunun kabulünün olası olmadığını,

Davacının kontrat bitim tarihinde ve kontrat yenilenme tarihinde okula gelmeyerek iş sözleşmesinin kendi doğrulusunda feshedildiğinin belli olduğunu, müvekkili şirketin iyi niyetli olarak üç kez davacıyı kontrat güncellemek üzere çağrı ettiğini, kendisi iradesi ile istifa eden işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılamayacağını belirtmiştir. (İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması)

İstinaf Kararı İş Kazası Raporlu işçinin İşten Çıkarılması

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI:

Mahkemece kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı isteminin kabulüne hüküm verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Başka taraflardan davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş, istinaf dilekçesinde özetle; davacı ile davalı şirket arasında imzalanan ve ilk karar mahkeme dosyası kapsamında tespit edilen akit ele alındığında sözleşmelerin tanzim ve bitiş tarihleri belli olduğunu,

Bu nedenden dolayı belirsiz zamanlı iş sözleşmesi olduğunun kabulünün olası olmadığını, davacının akit tarihinde ve kontrat yenilenme tarihinde okula gelmeyerek iş sözleşmesinin kendi doğrulusunda feshedildiğinin belli olduğunu, müvekkili şirketin iyi niyetli olarak üç kez davacıyı kontrat güncellemeküzere çağrı ettiğini, kendisi iradesi ile istifa eden işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılamayacağını belirtmiştir. (İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması)

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

HMK’nın 355. maddesi gereğince dairemizce kamu düzenini ilgilendiren ve re’sen istinaf sebebi yapılmasını gerektirecek başkaca bir eksiklikleri olmadığıanlaşılmakla, istinaf sebeplerine hasren uygulanan araştırma sonunda:

Somut uyuşmazlıkta taraflar arasındaki iş sözleşmesinin kaliteyi, iş akdinin sonlanış biçimi ve feshin gerçekleşme biçimine göre davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında kendisi konusudur.

4857 Sayılı Yasanın 11. ve 5580 Sayılı Kalifiye Öğretim Kurumları Kanununun 9. maddesine göre taraflar arasında akdedilen iş sözleşmesi “asgari zamanlı sözleşme” niteliğinde çoğu, en az zamanlı sözleşmeler, tarafların bildirimli fesih haklarını en az bir müddet içersinde ortadan kaldırdıkları belirsiz zamanlı sözleşmelerdir.

Tarafların öngördükleri en az zamanın bitimi ile kontrat kendi kendinesona ermemekte, kontrat belirsiz zamanlı olarak devam etmektedir.

Bu özelliği hasebiyle de en az zamanlı sözleşmeler belirli zamanlı olarak kabul edilmemektedir. Belirsiz zamanlı olarak kabul edilmelerinin sebebi tarafların sözleşmenin sona erme süresini belirlememiş olmalarıdır.

Belirsiz zamanlı kabul edildikleri içersinde en az zamanlı sözleşmenin işveren doğrulusunda sona erdirilmesi durumunda işçi şartları varsa işgarantisi hükümlerinden yararlanabilecektir.

Bu değerlendirmeler karşısında taraflar arasındaki iş sözleşmesinin en azzamanlı ve belirsiz zamanlı iş sözleşmesi niteliğinde bulunduğu, davacının iş akdine davalı işveren doğrulusunda haklı sebepgösterilmeksizin 11.09.2014 tarihinde nihai verildiği,

SGK çıkış kodu (5) ile işten ve sigortadan çıkışının yapıldığı anlaşılmakla ilk derece mahkemesinin davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazandığına ait saptaması ve mahkeme gerekçesi yerinde çoğu davalının sözleşmenin niteliğine ve feshin gerçekleşme biçimine ait istinafmüracaatı yerinde bulunmamıştır. (İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması)

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri