İş Mahkemesi Dava Masrafları Ücretleri

İş Mahkemesi Dava Masrafları Ücretleri ile ilgili açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İş Mahkemesi Dava açılması esnasında ödenecek miktarlar, avukat ücretleri ve dava masrafları olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak dava açılması esnasında iki kalem maktu ve nisbi harçlar bulunmaktadır. İş Mahkemesi Davasın da nisbi harçlara tabidir. 2011 yılında yürürlüğe giren Hmk gereği dava masraf ve harçların tamamı peşin olarak mahkeme veznelerine avans olarak yatırılması davanın açılmış sayılması için ön şarttır. Dava açılırken bu masrafların tamamı peşin olarak vezneye yatırılır.

İŞ MAHKEMESİ DAVA MASRAFLARI

İş Mahkemesi Dava masrafları yukarıda açıkladığımız üzere harçlar nisbi harç’dır. Nisbi Harç, Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalar olarak talep edilen miktar üzerinden harçlandırılır. Nisbi harçlar ne olduğunu açıklayacak olursak, Başvuru Harcı, Peşin Harç, Vekalet harcı olarak karşımıza çıkmaktadır. İş Mahkemesi Dava masrafları olarak da Dosya gideri, Bilirkişi Ücreti, Diğer İş ve İşlemler, Taraf tebligat gideri, Tanık Ücreti, Tanık tebligat ücret kalemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. İş Mahkemesi Dava harç ve masraflar dava dilekçesinde ki talep ve tazminat miktarı, diğer isteklere göre yatırılacak miktarlar değişmektedir. İş Mahkemesi Dava 2016 yılı Masraf ve Harç toplamı ortalama 600 Tl tutmaktadır.

İŞ MAHKEMESİ DAVA ÜCRETLERİ

İş Mahkemesi Dava avukatlık ücretleri, avukat ile müvekkil arasında anlaşarak belirlenir. Avukat fiyat tarifesi de  bağlı bulunduğu baro tarafından her yıl Ocak ayında tüm davaların avukatlık ücretleri yayınlayarak belirlemektedir.

Avukatlık asgari ücret tarifesi MADDE 3 :   (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur. (2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar  ekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.12.2014 gün ve 11/21 sayılı kararı ile kabul edilen ve  Tavsiye Edilen Asgari Ücretler başlığında  2015 yılı İş mahkemelerinde görülen dava ve işler ile ilgili tavsiye ettiği ücret tarifesi aşağıdadır.

Manevi tazminat davalarında ücret MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. (3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur. (4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İş Mahkemesi Dava Masrafları Ücretleri

İş Mahkemesi Dava Masrafları Ücretleri

Ankara avukat