Atla

İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur


İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur

İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur

İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur

İş Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür Nasıl Başvurulur

Hukuk sisteminin kusursuz bir biçimde işleyebilmesi adına dava türlerine göre davaların görüleceği mahkemeler de farklılaştırılmıştır. İş Kanunu'nda belirtilen esaslar ve maddelere göre işçiler ve işverenler ya da bunların temsilcileri arasındaki tüm uyuşmazlıkların iş mahkemelerin de görülmesi sağlanıyor.

İş mahkemelerinde en çok işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri ya da iş kanunu ile tarafların sahip olduğu haklar üzerine çıkan anlaşmazlıklar konusunda davalar açılmaktadır.

İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur Dava Açma Süreci Nasıl İşler

İş Kanunu'na göre işçilerin ve işverenlerin haklarının korunması adına her iki taraf da dava açabilmektedir. Bu konuda görevli olan mahkemeler iş mahkemeleri oluyor. İş mahkemelerinde açılacak olan her davanın Türkiye'de bulunan hangi iş mahkemesinde açılacağının belirlenmesinde iki temel durum geçerlidir. Bunun için işverenlerin ikametleri ya da işyerlerinin bulunduğu yerler esas alınarak mahkemeler belirlenebiliyor.

İş mahkemelerinde hukuk sistemi içerisinde şifahi yargılama olarak adlandırılan usul uygulanmaktadır. Buna göre mahkeme tarafından tarafların karşılıklı olarak anlaşılması üzerine karar verilmeye eğilimli davranış sergilenir. Ancak taraflar bu konular hakkında bir uzlaşma noktası bulamazlarsa yargılama sürecine devam edilmektedir. İş mahkemeler tarafından verilen son kararlara karşı kişiler istinaf yoluna gidebilirler. Özellikle paranın dikkate alınmadığı davalarda verilen kararlar hariç olmak üzere, miktar bakımından bin liranın altı söz konusu olan davalarda kararlar kesin olmaktadır.

İstinaf yoluna başvurmak isteyen kişilerin bazı zamanaşımı sürelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için kişilerin tefhim ya da tebliğ sürelerinden itibaren sekiz gün içinde istinaf yoluna gitmeleri gerekmektedir. Bunların yanı sıra iş mahkemelerinde görülen davalardaki tanımlara dikkat edilmesi de gerekmektedir. Buna göre işçi ücret karşılığı emek ortaya koyan kişi, işveren işçileri çalıştıran kişi ve işyeri de işin yapıldığı yer olmaktadır.

İş Mahkemeleri Kanunu açıklık ilkesi bulunmayan durumların ortaya çıkması halinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanması kuralı benimsenmektedir. Bunların dışında küçük istisnaların olmasının yanında tüm işyerlerinde işveren ve işçiler arasındaki hakların belirlenmesi için İş Kanunu uygulamalarına bakılmalıdır.

 

iş mahkemesine nasıl başvuru yapılır

İş Kanunu içerisine dahil olan ve iş mahkemesi tarafından görülen davaların en sık karşılaşılan durumları ise işçi ve işveren arasında ortaya çıkan iş sözleşmesinden yana uyuşmazlıklar olmaktadır. İş mahkemeleri tek bir hakim tarafından idare edilen mahkemelerdir. İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde Bağımsız İş Mahkemeleri bulunuyor olsa da bu mahkemelerin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapmaktadır.

İşçiler kendi haklarının korunmadığı durumların ortaya çıkması halinde haklarını ancak iş mahkemeleri aracılığıyla temin edebiliyorlar. Bu sebeple işçinin mahkemeden haklılığını ortaya koyarak çıkması için mutlaka davalar konusundaki tüm detayları bilerek hareket etmesi gerekmektedir.

 

İş Mahkemesine İşe İade Davası İçin Nasıl Başvurulur İşe İade 

Haksız bir gerekçeyle iş sözleşmesi feshedilerek işten çıkarılan bir işçinin bu gerekçenin asıl olmadığını ya da farklı bir gerekçeyle sözleşmesinin ispatını gerçekleştirdiği takdirde işe iade davası ile hakkını alabilmesi mümkün olmaktadır.

Bu dava sonucunda kişiler 12 aya kadar çıkabilen maaş karşılığı ücretlerini tazminat olarak alabiliyorlar. Bu tazminata aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı gibi rakamlar da eklenmektedir.

 

İşe İade Davası Zamanaşımı Süreleri

İşe iade davalarında çıkan kararlara göre zamanaşımı süreleri farklılık gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak eğer tazminat ödenmesi söz konusu ise 10 yıl içinde eğer ücretlerin ödenmesi söz konusu ise bu durumda 5 yıl içinde hakların iade edilmesi gerekmektedir. Bu sürelerin başlangıç noktası olarak işçilerin işten ayrılmaları kabul ediliyor.

Ücretlerin hesaplanmasında da zamanaşımı sürelerinin tamamlanmasının ardından süre işlemeye başlıyor. Ancak yıllık izinlerin ücretleri söz konusu olduğunda bazı detaylar bulunmaktadır. Bunun için işçinin işten ayrılması başlangıç noktası olarak kabul edilir.

 

iş mahkemesi nasıl başvuru yapılır

İhtarname Hangi Durumlarda Gereklidir?

İş Hukuku içerisindeki en önemli kavramlardan biri de ihtarnameler olmaktadır. Buna göre işten ayrılan ve alacaklarının bir kısmı ya da tamamını alamayan kişilerin ihtarname ile durumu bildirmeleri gerekmektedir.

Bunun için kullanılan aracı kurumlar noterler olmaktadır. İhtarname içinde işçi tarafından istenilen alacakların miktar ve nitelik açısından hangi özelliklere sahip olduğunun belirtilmesi aynı zamanda işveren tarafından ödemelerin yapılmasında da büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

 

İş Mahkemesine Kim Tarafından Nasıl Başvurulur?

İş mahkemesinde dava açmaya karar veren kişiler için bilinmesi gereken en önemli husus diğer davaların aksine kişilerin kendi başlarına çok kolay bir şekilde davaları açmaları olmaktadır. Dava dilekçesinin hazırlanması ve bu dilekçenin İş ya da bunun yerine yetki sahibi olan Asliye Hukuk Mahkemesine teslim edilmesi halinde davaların açılması mümkün olabiliyor.

İş Mahkemesine Avukat İle Nasıl Başvurulur 

Her ne kadar iş mahkemesine açılacak olan davalarda kişilerin kendi başlarına davaları açabilmesi mümkün olsa da özellikle dava dilekçesi ya da hangi mahkemeye başvurulması gibi önemli teknik hukuki detaylar göz önüne alındığında sürecin bir avukat yardımı ile sürdürülmesi daha anlamlı olacaktır. Böylece işçilerin ya da işverenlerin haklarını en kısa sürede alması adına davalar mümkün olduğu kadar erken sonuçlanabiliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacı vekili, müvekkilinin davalı ile bir proje çizimi konusunda anlaşmaları neticesinde çizimi gerçekleştirip faturasını karşı tarafa göndermesine rağmen ödeme yapılmadığını, Eskehir .. İcra Müdürlüğü'nün ... sayılı dosyası ile girilen takibe itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptaline, takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmtir.

Davalı vekili, taraflar arasında hiç bir akdi ilki bulunmadığını, müvekkili için bir  yapılmadığını, salt fatura düzenlenmesinin borç doğurucu nitelikte bulunmadığını, sözleşme veya projenin onayına dair bir teyit bulunmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemtir.

 

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; davalının, davacı şirkette çalışırken edindiği bilgi, portföy ve know-how bilgilerini kullanarak, davacının  yaptığı birçok bayiden sipar alarak bu siparleri  yerinden ayrılmadan önce ortak olduğu şirkete yönlendirmek suretiyle taraflar arasında akdedilen sözleşmenin 10.maddesinde yazılı rekabet yasağına aykırı davranıp davranmadığı; buna göre, davacının, davalıdan cezai şart talep etme koşullarının oluşup oluşmadığı; noktalarında toplanmaktadır.

Davalı vekili cevabında;  davayı kabul etmediklerini, davacının çilerin hak ve alacaklarını aldıklarına ilkin ibranameleri, teknik şartnamenin 3. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olarak sunmadığı, ayrıca verilen teminat mektuplarının geçerlilik süresi dolduğu için, çi hak ve alacakları ile ilgili bir teminat olmak üzere hak ed ödemelerinin yapılmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmtir.  

 akdinin haksız olarak feshedildiği iddiası ile davada ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, haftalık tatil ücreti, genel tatil alacağı ve Asgari Geçim İndirimi alacağı talepli dava açtığı davanın halen derdest olduğu, TBK 447/2 maddesi gereğince feshin haksız olduğu söz konusu mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde rekabet yasağının sona ereceği ve cezai şart talep etme imkanı ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, ilk derece mahkemesince feshin haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığı iddiası ile davalı tarafından İş Mahkemesi'nde açılan ve görülmekte olan dava sonucunun beklenmesi; söz konusu davada feshin haksız olduğu sonucuna varıldığı taktirde davacının TBK'nın 447/2 madde ve fıkrası uyarınca tazminattalebinde bulunamayacağı.

Her ne kadar İlk derece mahkemesince anılan dosyanın bekletici mesele yapılmasına gerek bulunmadığına dair ara karar verilm ise de; sözleşmenin feshine veren sebebiyet verm ise rekabet yasağının ortadan kalkacağı gözetilerek bu davanın neticesini etkiler mahiyette bulunduğu hususu gözden kaçırılarak karar verilmesi yerinde görülmediğinden hükmün kaldırılarak Bakırköy 24. İş Mahkemesinde görülmekte olan davanın huzurdaki dava yönünden bekletici mesele yapılması için dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine karar verilmesi gerekmtir.

 İş Mahkemesine yansıyan delil durumu ve dosya içeriği müfett raporunun iptalini sağlayamadığını ve kararın kesinleştiğini, ancak huzurdaki davada asıl veren-alt veren ilkisinin önemli olmayıp taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiğini, davalı tarafın İstanbul 1.İş mahkemesi kararını ileri sürerek mahkemeyi ve bilirkiyi yanıltmaya, imzaladığı sözleşme şartlarından kurtulmaya çalıştığını, İş Mahkemesinde yeterli savunma yapılmadığı hasebiyle davanın kaybedildiği ve müvekkil şirketin kötüniyetli olduğu belirtm ise de davalı tarafın bu isnadında haksız olduğunu,  bahse konu davada davalı şirketin ihbar olunan değil taraf sıfatına sahip olduğunu,  savunmalarını mahkemeye bizzat sunduğunu, bu nedenlerle istinaf talebinin reddine karar verilmesi istenm, HMK.nun 348.maddesine göre katılma yoluyla istinaf talebinde bulunulmadığı görülmüştür.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur - Yorum
  NURETTİN İNCESULU -
  7 Ağustos 2016

  İş Mahkemesine başvuru yapılırken avukat ile beraber mi başvuru yapmam lazım, İş davalarında avukat şart mı sayın yetkili..

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  8 Kasım 2016

  Her ne kadar iş mahkemesine açılacak olan davalarda kişilerin kendi başlarına davaları açabilmesi mümkün olsa da özellikle dava dilekçesi yazılması, dava dilekçesinde hangi tazminat kalemlerini hangi miktarda talep edileceği, davayı hangi mahkemeye başvurulması gibi önemli teknik hukuki detaylar göz önüne alındığında sürecin bir avukat yardımı ile sürdürülmesi daha anlamlı olacaktır. Böylece işçilerin ya da işverenlerin haklarını en kısa sürede alması adına davalar mümkün olduğu kadar erken sonuçlanabiliyor.

  Cevapla
 • İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur - Yorum
  ILGIN BAYAV -
  13 Ağustos 2016

  İşçi alacaklarımı talep etmek için ihtarname çekmek istiyorum. İhtarnamenin geçerliliği nedir. teşekkürler.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  8 Kasım 2016

  İş Hukuku içerisindeki en önemli kavramlardan biri de ihtarnameler olmaktadır. Buna göre işten ayrılan ve alacaklarının bir kısmı ya da tamamını alamayan kişilerin ihtarname ile durumu bildirmeleri gerekmektedir. Bunun için kullanılan aracı kurumlar noterler olmaktadır.

  Cevapla
 • İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur - Yorum
  SENA ARSLANOĞLU -
  13 Ağustos 2016

  merhabalar çalıştığım işyerinde maaşlerımız her ayın 10 da hesabımıza yatıyordu. Ama son 6 aydır maaşlerımız düzensiz yatmaktadır. Hatta bazı maaşlarımızı diğer ay almaktayız. Ben bu iş yerinde yaklaşık 8 yıldır çalışıyorum, ev kredi borcum var ödemektede zorlanıyorum. Bu iş yerinde bu sebepten dolayı ayrılabilirmiyim. Bu Süreç Hakkında bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  8 Kasım 2016

  Merhabalar, İşveren tarafından, işçinin maaşlarının ödenmemesi, veya düzensiz ödenmesi işçi yönünden sözleşmenin haklı olarak sonlandırma sebebidir. Bu durumunda işyerinde ayrılmanız durumunda tazminat haklarınız alabilirsiniz. Bu davada maaş bodroları veya banka kayıtları yeterlidir.

  Cevapla
 • İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur - Yorum
  GÖKTUĞ ŞARE -
  15 Ağustos 2016

  Merhabalar ben 6 senedir bir markette kasiyer olarak calisiyordum. tüm alacaklarım için ihtarname cektirdim bayram mesaileri resmi tatil mesaileri almak için. Bu davayı açarsam iki tane sahidim var kazanma ihtimalim nedir?

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  8 Kasım 2016

  Merhabalar, İşveren tarafından, işçinin fazla mesailerin ödenmemesi, resmi ve tatil günlerde çalıştırıp ücretinin verilmemesi işçi yönünden sözleşmenin haklı olarak sonlandırma sebebidir. İş mahkemesine başvuru yaparak dava açmanız durumunda belirtmiş olduğunuz 2 şahit ile bu durumu ispatlamanız durumunda tüm işçi tazminat haklarınız alabilirsiniz. Bu konuda bir avukat desteği almanızı tavsiye ediyorum.

  Cevapla
 • İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur - Yorum
  SONER BÜYÜKMİRZA -
  27 Ağustos 2016

  Eşim ismini veremiyeceğim bir yerde sekreter olarak çalışıyordu haber vermeden işten çıkardılar ne yapmamız gerekiyor

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  8 Kasım 2016

  Soner bey merhabalar, öncelikle sizin sorunuza şu soruları sormam gerekiyor. Eşiniz bu iş yerinde kaç yıl çalıştı, çünkü 1 yılı geçmesi durumunda kıdem tazminatı alabilirsiniz. Eşiniz çalıştığı iş yerinde ücret alacağı var mı veya yıllık izin alacağı varmı, fazla mesai yapıyormuydu, bu soruların karşılığı evet ise bulunduğunuz yerde iş mahkemesine başvuru yaparak tüm işçi alacakları ile birlikte ihbar tazminat talebinde bulunarak dava açabilirsiniz.

  Cevapla
 • İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur - Yorum
  SAADET SOLAK -
  18 Eylül 2016

  İş yerimden tazminatları almak için İş Mahkemesine Başvuru yapmak istiyorum. Yanlız işyerimin değişik şubelerinde çalıştım, ankara dışında da şubeleri var. Ben hangi yer mahkemesinde dava mı açmalıyım, ilginiz için teşekkürler.

  Cevapla
 • İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur - Yorum
  SARP PEYK -
  2 Kasım 2016

  Bir şirkette çalışıyorum 10 sendir şu şekilde çalışıyoruz 24 çaliş 24 yat olarak bize verdiği askeri üçret bize ne resmi tatil parası nede mesai üçreti vermiyor bu şartlar agır geliyor işten kendi istegim den çıksam butun haklarımızı siz benim avukatım olarak haklarımı alabilirmizin size uygun sa görüşelim iyi günler bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  8 Kasım 2016

  İş mahkemelerinde açılacak davalarda, genel olarak ödenmesi gereken harç ve ücretler şahit sayısı ve talep edilecek hususlara göre değişmektedir. İş mahkemesine açılacak harç ve masraflar değişiklilik göstermek kaydıyla ortalama 600- 700 TL civarındadır. Harç ve masrafları peşin olarak mahkeme veznesine peşin yatırmak kaydıyla İş Mahkemesine, iş mahkemesi bulunmayan yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemelerine bu davaları açabilirler. harç ve masrafları ile ilgili avukat ile yada geliriniz yoksa bağlı bulunduğunuz barodan yardım alabilirsiniz.

  Cevapla
 • İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur - Yorum
  Anonim1 -
  31 Mart 2017

  Şirket sistemi üzerinden kendi aile ve akrabalarimin arac sigortalarini kendim yapmaktayim ve bu kisilere verilen ödulleri kendim kullandim. Bu islemi sirkette 7 aydir tum calisan personel yapmaktadir benim yaptigim islemle ilgili bir sikayet olustu bundan dolayi 25/2 maddesi geregi benim is akdimi fesh ettiler ama diger arkadaslara sikayet olmadigi icin islerine devam ediyorlar bunun icin is mahkemesinden bir sonuc alabilirmiyim

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  28 Mayıs 2017

  Sizin belirtiğiniz konu çerçevesinde iki durum olabilir, birincisi iş yerinizi zarara uğratmış olabilirsiniz, ikincisi iş yerinizin çıkarlarını koruduğunuzdur. Sizin konu içerisinde değerlendirdiğimizde şirketin çıkarı ve kazancı söz konusudur. Eğer diğer çalışanların aynı işlemi yapıyorlarsa işverenin eşit davranma yükümlülüğü çevresinde aynı işlemi tüm çalışanlara uygulaması gerekmektedir. Dava açmanız durumunda haklarınızı alabilirsiniz.

  Cevapla
 • İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur - Yorum
  Anonim -
  29 Mayıs 2017

  Merhaba İlkay Hanım: ben 300 kişilik özel bir sektörde çalışmaktayım 10 senedir ve Hale'n devam etmekteyim bu işyerinde sendika Yok biz 5 arkadaş sendikaya yazıldık bizi işten kovacak olursa şirket bu sendikanın herhangi bir yararı olurmu ilgileriniz için teşekkürler.

  Cevapla
Yorum Bırak