İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

İSTİNAF SEBEPLERİ: Karara karşı taraflardan davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş, istinaf dilekçesinde özetle; davacı ile davalı şirket arasında imzalanan ve yerel mahkeme dosyası kapsamında bulunan sözleşme içerikleri incelendiğinde sözleşmelerin tanzim ve bit tarihleri belli olduğunu, bu nedenle belirsiz süreli  sözleşmesi olduğunun kabulünün mümkün olmadığını, davacının sözleşme bitim tarihinde ve sözleşme yenilenme tarihinde okula gelmeyerek  sözleşmesinin kendisi tarafından feshedildiğinin belli olduğunu, müvekkili şirketin iyi niyetli olarak üç defa davacıyı sözleşme yenilemek üzere davet ettiğini, kendi iradesi ile istifa eden çiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılamayacağını belirtmtir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: HMK’nın 355. maddesi gereğince dairemizce kamu düzenini ilgilendiren ve re’sen istinaf nedeni yapılmasını gerektirecek başkaca bir hata bulunmadığı anlaşılmakla, istinaf sebeplerine hasren yapılan inceleme sonunda:

Somut uyuşmazlıkta taraflar arasındaki  sözleşmesinin niteliği,  akdinin sonlanış şekli ve feshin gerçekleşme biçimine göre davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

4857 Sayılı Yasanın 11. ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9. maddesine göre taraflar arasında akdedilen  sözleşmesi “asgari süreli sözleşme” niteliğinde olup, asgari süreli sözleşmeler, tarafların bildirimli fesih haklarını asgari bir süre için ortadan kaldırdıkları belirsiz süreli sözleşmelerdir. Tarafların öngördükleri asgari sürenin bitimi ile sözleşme kendiliğinden sona ermemekte, sözleşme belirsiz süreli olarak devam etmektedir. Bu özelliği nedeniyle de asgari süreli sözleşmeler belirli süreli olarak kabul edilmemektedir.

Belirsiz süreli olarak kabul edilmelerinin nedeni tarafların sözleşmenin sona erme zamanını belirlemem olmalarıdır.Bu değerlendirmeler karşısında taraflar arasındaki  sözleşmesinin asgari süreli ve belirsiz süreli  sözleşmesi niteliğinde olduğu, davacının  akdine davalı veren tarafından haklı neden gösterilmeksizin 11.09.2014 tarihinde son verildiği, SGK çıkış kodu (5) ile ten ve sigortadan çıkışının yapıldığı anlaşılmakla ilk derece mahkemesinin davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazandığına ilkin saptaması ve mahkeme gerekçesi yerinde olup davalının sözleşmenin niteliğine ve feshin gerçekleşme biçimine ilkin istinaf başvurusu yerinde bulunmamıştır.

HMK’nın 353/1-b maddesinin 1. alt bendi gereğince ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekm ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

İşveren iş sözleşmesi kounusuna göz atabilirsiniz.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor