İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali | Ankara Avukat

Ankara Avukat

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali Nasıl Olur? İş sözleşmesi akdinin işçi tarafında feshedilmesi çeşitli durumlarda mümkün olmaktadır. İş sözleşmesinin işçi tarafından feshi iptali de ilgili yasalara göre değerlendirilir.

İş sözleşmeleri genel olarak taraflara belirli yükümlülükler ve borçlar yükler. Özel bir hukuk anlaşması olan işçi sözleşmesinde taraflardan birinin sözleşmeyi sona erdirmesi için irade beyanında bulunması iş sözleşmesinin feshi olarak ifade edilir.

Fesih işlemleri bazı şartlara göre yapılır. İlk olarak işçinin fesih hakkı bulunmaktadır. Ancak bu haklar ancak ihbar öneline uymak koşuluyla geçerli olmaktadır. İşveren ise iş kanuna göre hareket etmek durumundadır. Bu koşullara göre iki taraf da iş akdinin fesh edilmesi mümkündür.

İş Sözleşmesi Ne Zaman Feshedilir?

İşçi ve işveren için iş akdi feshi hakkı çeşitli durumlarda saklı tutulur. Öncelikli olarak iş sözleşmesinin son bulduğu durumlar:

 • İşçinin kendi iradesi ile istifa etmesi,
 • Haklı nedenlerle tazminatlı fesih,
 • Kadın işçinin evlilik kurumuna adım atmasıyla bir sene içinde geçerli olan nedenli feshi,
 • İşverenin geçerli sebeplerle işten çıkarması,
 • Emeklilik durumları,
 • Vefat,
 • Askerlik,
 • Tarafların anlaşması ile fesih,
 • Belirli süreli sözleşmelerde tarihlerin dolması.

İş akdinin sonlanması için bunun sözlü ya da yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda ihbar öneline uyulması oldukça önemlidir. İşçinin kendi isteği doğrultusunda iş araması halinde işte hali hazırda çalışıyorken günlük 2 saat iş arama izni vardır. Bu arama izninin kullanılması engellenemez.

İş Sözleşmesi Feshi için geçerli Sebepler Nelerdir?

İş sözleşmesi feshi şartları kanunun ilgili maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Bu nedenler arasında:

 • İşçinin yeterliliği ön plana çıkmaktadır. Ortalama benzer işi gören kişilerin daha az verimli çalışma ve öğrenme gibi durumlarda haklı fesih kabul edilmektedir.
 • İşçinin davranışları da geçerli sebepler arasındadır. Yapmaması gereken davranışları bilerek yapması halinde fesih geçerli olmaktadır.
 • Ekonomik kriz gibi işletme gerekleri de bu sebepler arasında bulunmaktadır. Taleplerin daralması ya da dış Pazar kaybı gibi durumlarda da fesih sebepleri geçerli kabul edilir.

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali Yargıtay Kararları

İSTİNAF SEBEPLERİ: Karara karşı taraflardan davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş, istinaf dilekçesinde özetle; davacı ile davalı şirket arasında imzalanan ve yerel mahkeme dosyası kapsamında bulunan sözleşme içerikleri incelendiğinde sözleşmelerin tanzim ve bitiş tarihleri belli olduğunu, bu nedenle belirsiz süreli iş sözleşmesi olduğunun kabulünün mümkün olmadığını, davacının sözleşme bitim tarihinde ve sözleşme yenilenme tarihinde okula gelmeyerek iş sözleşmesinin kendisi tarafından feshedildiğinin belli olduğunu,

Müvekkili şirketin iyi niyetli olarak üç defa davacıyı sözleşme yenilemek üzere davet ettiğini, kendi iradesi ile istifa eden işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılamayacağını belirtmiştir. | İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: HMK’nın 355. maddesi gereğince dairemizce kamu düzenini ilgilendiren ve re’sen istinaf nedeni yapılmasını gerektirecek başkaca bir hata bulunmadığı anlaşılmakla, istinaf sebeplerine hasren yapılan inceleme sonunda:

Somut uyuşmazlıkta taraflar arasındaki iş sözleşmesinin niteliği, iş akdinin sonlanış şekli ve feshin gerçekleşme biçimine göre davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

4857 Sayılı Yasanın 11. ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9. maddesine göre taraflar arasında akdedilen iş sözleşmesi “asgari süreli sözleşme” niteliğinde olup, asgari süreli sözleşmeler, tarafların bildirimli fesih haklarını asgari bir süre için ortadan kaldırdıkları belirsiz süreli sözleşmelerdir. Tarafların öngördükleri asgari sürenin bitimi ile sözleşme kendiliğinden sona ermemekte, sözleşme belirsiz süreli olarak devam etmektedir. Bu özelliği nedeniyle de asgari süreli sözleşmeler belirli süreli olarak kabul edilmemektedir.

Belirsiz süreli olarak kabul edilmelerinin nedeni tarafların sözleşmenin sona erme zamanını belirlememiş olmalarıdır.Bu değerlendirmeler karşısında taraflar arasındaki iş sözleşmesinin asgari süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi niteliğinde olduğu, davacının iş akdine davalı işveren tarafından haklı neden gösterilmeksizin 11.09.2014 tarihinde son verildiği, SGK çıkış kodu (5) ile işten ve sigortadan çıkışının yapıldığı anlaşılmakla ilk derece mahkemesinin davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazandığına ilişkin saptaması ve mahkeme gerekçesi yerinde olup davalının sözleşmenin niteliğine ve feshin gerçekleşme biçimine ilişkin istinaf başvurusu yerinde bulunmamıştır.

HMK’nın 353/1-b maddesinin 1. alt bendi gereğince ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

İşveren iş sözleşmesi konusuna göz atabilirsiniz. | İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

210 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
Telefon WhatsApp