İşçinin Raporlu İken İşten Çıkarılması

 

A. RAPORLU İKEN İŞTEN ÇIKARMA, B. İŞÇİNİN RAPOR SÜRESİ, C. İŞTEN ÇIKARILMA KIDEM İHBAR TAZMİNAT HAKKI

YARGITAY KARARI : 9.Hukuk Dairesi Esas:  1995/10819 Karar: 1995/20518 Karar Tarihi: 13.06.1995 ÖZET: Davacının iş akti hastalığı nedeniyle rapor alması ve öteki işçilere kötü örnek olması gerekçesiyle feshedildiğine göre, olayda toplu iş sözleşmesinin 15. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının uygulanacak maddede öngörülen tazminata karar verilmesi gerekir.

‘……..İşyerinde uygulanmakta olan 1993-1995 yürürlük süreli TİS’nin 15. maddesinde, ibarelerine yer verildikten sonra denilmektedir. Bu kuralın yaptırımı aynı maddenin 3. fıkrasında biçiminde gösterilmiştir. Davacının iş akti hastalığı nedeniyle rapor alması ve öteki işçilere kötü örnek olması gerekçesiyle feshedildiğine göre, olayda toplu iş sözleşmesinin 15. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının uygulanacak maddede öngörülen tazminata karar verilmesi gerekir. Aksine düşünce ile yazılı şekilde bu isteğin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…….’İşçinin Raporlu İken İşten Çıkarılması.

Yargıtay Kararı – İşçinin Raporlu İken İşten Çıkarılması

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2013/21437 Karar: 2013/26781 Karar Tarihi: 26.11.2013

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞVERENİN ÇALIŞMA TALEBİNE UYMAMASI SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ – FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI – KÖTÜNİYET TAZMİNATI ŞARTLARININ OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN TALEBİN REDDİ YERİNE KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Somut olayda, iş sözleşmesinin raporlu süre içinde davacının işe çağrıldığı ve gitmediği için feshedildiğinin ispatlanamadığı gibi, işverenin fesih hakkını kullanırken davacıya zarar verme kastı, kusuru, menfaatler arasında aşırı dengesizlik getirmesi, fesih hakkını meşru bir menfaat bulunmaksızın veya sosyal amacından saptırarak kullanması gibi objektif iyi niyet kurallarından ayrıldığının da davacı tarafından ispat edilemediği, feshin raporlu olan süre içinde feshedildiğinin kabul edilmesi halinde dahi bunun işverenin kötüniyetli olduğunu göstermeyeceği, buna göre kötüniyet tazminatı şartlarının oluşmadığı gözetilmeden bu talebin reddi yerine kabulüne dair hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır. (4857 S. K. m. 17, 41, 46, 47) (4721 S. K. m. 2)Avukat