Atla

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu


İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu Eşit davranma ilkesi genel olarak mevcut bulunan bütün hukuk alanlarında geçerli olup İş Hukuku bakımından işverene iş yerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir.

Eşitlik ilkesinin 4857 sayılı İş Kanununda hüküm belirtilmesi üzerine kısmen de olsa işverenin yönetim hakkı hem Anayasa hem de kanunlar ile sınırlandırılmıştır.

Bu konuyu daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, işverenin çalıştırdığı işçiler arasında keyfiyetten doğan bir ayırım yapması yasal olarak yasaklanmış durumdadır.

Bahsedilen eşitlik ilkesi hem Anayasal olarak koruma altına alınmıştır, hem de 4857 sayılı İş Kanunda yasal olarak ifade edilmiştir. İş Kanunun 5'inci maddesinde yukarıda açıklanan gibi eşit davranma ilkesinden bahsedilmektedir.

Aynı maddenin devamında İş Kanunun 20. Maddesinde bahsedilen yapılacak fesih bildirimine itiraz usulü başlığı altında olan maddede hükümleri saklı kalmak üzere işverenin İş Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hükümlere aykırı davrandığını işçinin ispat etmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

Bunun yanında işçinin konu hakkında bir ihlalin varlığının ihtimalini güçlü bir şekilde gösteren durumları ortaya koyması ile işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmek zorunda kalacaktır. Bu gibi davalarda konusunda uzman olan bir ankara avukat veya hukuk bürolarından yardım alınması ile sonuca daha kolay ulaşılması mümkündür.

İşçinin Kavga Etmesi

İşçinin yapacağı kavganın işyeri sınırları içerisinde aynı işverenin başka işçisi ile olması durumunda ikisinin de direkt olarak işten çıkartılması mümkündür.

İşçinin kavgası yine işverenin bir başka işçisi ile olması ancak işyeri dışında olması durumunda işten çıkartmanın mümkün olması için mevcut kavganın işyerinde olumsuz etkiler yaratması gerekmektedir. İşçinin kavga etmesi nedeniyle işverenin iş sözleşmesi feshi edebilme imkanı vardır.  

Ancak işçinin kavga etmesi durumunda işverenin kavga eden işçilerden dolayı İşverenin Eşit Davranma Borcu bulunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacının da aralarında bulunduğu işçilerin iş yeri içerisindeki birbirlerine karşı yönelen haksız eylemlerinden. Ötürü yalnızca davacının iş akdine son verilerek, işverence eşit işlem borcuna aykırı davranılmış olmakla işveren feshi haksız fesih niteliği taşımakta olup,

Kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir. Dosya içerisindeki CD kayıtlarında da Mahkeme gerekçesini destekleyecek görüntüler yer almamaktadır.

ÖZET: Dava, İ.İ.K.'nun 170/b maddesinin göndermesi ile aynı Kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayalı olarak takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde zamanaşımının gerçekleşmesi nedeniyle icranın geri bırakılması talebine ilişkindir.

Somut olayda, takip alacaklısı ...'ün, ....yevmiye nolu alacağın devri sözleşmesi ile takip dosyasındaki alacağını tüm ferileri ile birlikte ... isimli kişiye temlik ettiği görülmektedir. Bu durumda, ... şikayet tarihi itibariyle takip alacaklısı olmadığından yasal hasım olarak gösterilmesi yanlış olup, mahkemece duruşma açılıp karar verildiğine göre, şikayet dilekçesi ve duruşma davetiyesi doğru hasım olan ...'a tebliğ edilerek temlik alan ... hakkında hüküm kurulmalıdır.

O halde mahkemece, şikayet dilekçesi ve duruşma davetiyesi doğru hasım olan ...'a tebliğ edilerek ... hakkında hüküm kurulması ve ... yönünden şikayetin pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

ÖZET: 4857 sayılı yasadaki asıl işverenin, kanundan, iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf olduğu TİS'den doğan yükümlülüklerden sorumlu tutulması şeklindeki düzenleme asıl işverenin sorumluluğunun genişletilmesi olarak değerlendirilmelidir.

Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımdan işverene işyerinde çalışan işçileri arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Davacının mesaisinin bir kısmını asıl işverenin işinde geçirdiğinden asıl işveren işçilerinin ücret düzeyine göre işverenin eşitlik ilkesine aykırı davrandığının kabulü gerekmektedir.

Keza asıl işveren asıl işveren ilişkisinde muvazaa bulunmamakta ise de; davalı işveren asıl işin bir kısmını alt işverene vererek alt işveren işçileri ile kendi işçileri arasında farklı ücret ödemesi yoluna gitmiştir.

Davacının mesaisinin bir kısmını asıl işverenin işinde geçirdiğinden asıl işveren işçilerinin ücret düzeyine göre işverenin eşitlik ilkesine aykırı davrandığının kabulü gerektiği ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve yasa yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak