İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu

İşçinin kavga etmesi nedeniyle işverenin iş sözleşmesi feshi edebilme imkanı vardır.  Ancak işçinin kavga etmesi durumunda işverenin kavga eden işçilerden dolayı İşverenin Eşit Davranma Borcu bulunmaktadır. İşçinin Kavga Etmesi – İşverenin Eşit Davranma Borcu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.

İşverenin Eşit Davranma Borcu

Eşit davranma ilkesi – İş Kanunu’nun 5. Maddesi

‘ Madde 5 – İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır. 20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur. ‘

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2009/45107 Karar: 2012/6474 Karar Tarihi: 29.02.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞÇİLERİN İŞYERİNDEKİ BİRBİRLERİNE KARŞI YÖNELEN HAKSIZ EYLEMLERİNDEN ÖTÜRÜ YALNIZCA DAVACININ İŞ AKDİNE SON VERİLDİĞİ – İŞVERENCE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRI DAVRANILDIĞI – HAKSIZ FESİH – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Davacının da aralarında bulunduğu işçilerin işyeri içerisindeki birbirlerine karşı yönelen haksız eylemlerinden ötürü yalnızca davacının iş akdine son verilerek, işverence eşit işlem borcuna aykırı davranılmış olmakla işveren feshi haksız fesih niteliği taşımakta olup, kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

 

Dosya içerisindeki CD kayıtlarında da Mahkeme gerekçesini destekleyecek görüntüler yer almamaktadır. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 17.6.2008 tarih ve 2007/1289-2008/727 E-K. sayılı kararı ile davacıya hakaret suçundan davacının tartıştığı işçiye ise hakaret ve müessir fiil suçuna teşebbüs suçlarından ceza verildiği anlaşılmaktadır. Buna göre ilk haksız hareketin davacıdan kaynaklandığı sonucuna varmak mümkün olmadığı gibi bu konudaki Mahkemenin kabulü bir an için yerinde görülse dahi kendisine yönelen haksız harekete karşılık davalının diğer işçisinin Ceza Mahkemesinin kararı ile sabit görülen eylemlere başvurması gibi bir hak ve yetkisi de bulunmamaktadır. Davacı ile tartıştığı anlaşılan işçilerin halen aynı işyerinde çalışmayı sürdükleri anlaşılmaktadır.

Tüm yapılan tespitler nazara alındığında, davacının da aralarında bulunduğu işçilerin işyeri içerisindeki birbirlerine karşı yönelen haksız eylemlerinden ötürü yalnızca davacının iş akdine son verilerek, işverence eşit işlem borcuna aykırı davranılmış olmakla işveren feshi haksız fesih niteliği taşımakta olup, kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA,

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu

Avukat