İşe Dönüş Davası Davaları Tazminat Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşe Dönüş Davası Davaları Tazminat Nasıl Açılır?

İşe Dönüş Davası Davaları Tazminat Nasıl Açılır?

İşe Dönüş Davası Davaları Tazminat Nasıl Açılır?

İşe Dönüş Davası Davaları Tazminat Nasıl Açılır

İşe İade Davası halk arasında diğer adı işe dönüş davası olarak bilinmektedir. İşe davası açma şartlarından bahsedecek olursak, Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.  İŞE İADE DAVALARI TAZMİNAT İşe dönüş yani işe iade davasında, hak düşürücü süre nedir , İşe iade davalarında dava açama süresi 1 aydır. Hak düşürücü sürenin başlama tarihi ise,  Feshin bildirildiği tarihdir. İşe dönüş diğer bir deyişle işe geri dönüş davasında en önemli şartlardan biri sürelerdir. Dava açılırken bu sürelere dikkat edilmesi hak kayıbı yönünden önemlidir. İşe dönüş yani işe iade davasında, ispat Yükü işverene aittir.  Feshin geçerli sebebe dayandığını işveren ispatetmelidir. İşe iade davası sonucunda, işçinin işyerine başvuru süresi,  Kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gündür. Yine  İşe iade davası sonucunda, maaş yani tazminat İşverenin işe başlatmadığı tarihteki brüt emsal işçi ücretidir.  İşe iade davası sonucunda, Faiz başlangıç tarihi  Bir aylık sürenin sona erdiği tarih. Zamanaşımı başlangıç tarihi,  İşe başlatmama tazminatı davasında zamanaşımı başlangıç tarihi işe başlatmama (1 aylık sürenin bitimi) tarihidir.

Yargıtay Kararları – İşe Dönüş İşe İade Davası

YARGITAY KARARI: T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2014/655 Karar: 2014/659 Karar Tarihi: 20.01.2014 FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI – İŞVERENİN EMEKLİLİK NEDENİ İLE FESHE İLİŞKİN İÇ DÜZENLEMESİNİ OBJEKTİF VE GENEL OLARAK UYGULAMADIĞI – FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMADIĞI – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU ÖZET: Dosya içeriğine göre hükme esas bilirkişi raporunda emekli olup da çalışmaya devam eden iki işçinin bulunduğu, ayrıca temyiz incelemesinden geçen 2013/5703 Esas sayılı ve aynı nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçinin açtığı feshin geçersizliği davasında gerekçesi ile davanın kabulüne karar verildiği ve kararın onandığı, bu nedenle işverenin emeklilik nedeni ile feshe ilişkin iç düzenlemesini objektif ve genel olarak uygulamadığı, bu nedenle feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2016/1918 Karar: 2016/9130 Karar Tarihi: 25.04.2016 İŞE İADE DAVASI – AYNI İŞLETMESEL NEDENLE İŞTEN ÇIKARILAN BİR KISIM İŞÇİNİN AÇTIĞI İŞE İADE DAVALARININDA FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞUNUN KABUL EDİLDİĞİ – FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIRILMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Davalı işyerinde fesih süreci ve ayrıca aynı işletmesel nedenle işten çıkarılan bir kısım işçinin açtığı işe iade davalarının temyizi üzerine Dairemizce yapılan inceleme neticesinde feshin geçersiz olduğu kabul edilerek kararların onandığı görülmüştür. Davalı işverenin …. Fabrikası’na nakil için davacı işçiye yapılmış doğrudan bir görev teklifi bulunmaması ve gerekse emsal dosyalar dikkate alınarak davalı işverence yapılan fesih işleminin geçerli nedene dayanmadığı sonucuna varılmıştır. Hal böyle olunca mahkemece yanılgılı değerlendirme ile feshin geçerli nedene dayandığından bahisle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak