İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

MADDE 21 – İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti ( maaş) tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. Konuyla bağlantılı olan işe iade davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/32255 Karar: 2016/87 Karar Tarihi: 11.01.2016

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI – TAZMİNATIN BELİRTİLEN SINIRLAR ARASINDA İŞÇİNİN KIDEMİ FESİH SEBEBİ GİBİ OLGULAR DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ GEREĞİ – TAZMİNATIN DAVACININ YEDİ AYLIK ÜCRETİ TUTARI OLARAK BELİRLENMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olduğundan, davalının temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup söz konusu tazminatın belirtilen sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerekir. Dosya içeriğine göre söz konusu tazminatın davacının yedi aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesi hatalıdır. Fesih sebebine ve davacının kıdemine göre davacının altı aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/23270 Karar: 2015/34215 Karar Tarihi: 03.12.2015

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI – DAVACI İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞI İSPATLANMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut uyuşmazlık davacı işçinin iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayandığı ispatlanmadığından feshin geçersizliğine karar verilmesi yerindedir. Ancak davacı …-… tarihleri arasında çalışmıştır. Kıdem süresi ve fesih sebebine göre işe başlatmama tazminatının 8 ay yerine 6 ay olarak belirlenmesi dosya içeriğine uygun olacaktır. Hüküm bozulmuştur.

İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir

İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir

Makalede İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir bilgi amaçlı verilmiştir. Diğer makaleler için Ankara avukat sayfasına göz atınız.