İşe İade Kararının Sonuçları İcrası | Ankara Avukat

İşe İade Kararının Sonuçları İcrası

İşe İade Kararının Sonuçları İcrası

İşe İade Kararının Sonuçları İcrası Nedir? İşe iade davalarının sonuçlanması kapsamında işçi tarafından açılan işe iade davası neticesinde davalının kabulüne karar verilmiş ise bu aşamada mahkeme kararların nasıl icra edileceğini de açıklar.

İşe iade kararının sonuçları icrası ifadesi bunu kapsar. Bu aşamada:

  • İşe iade davasının kabul edilmesi durumunda, mahkeme tarafından işçinin en az 4 ay boşta geçen süresine ilişkin ödemelerini de ekleyerek tazminata hüküm verir. Bu aşamada ödenmesine karar verilen boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatları il avukatlık ücretleri farklıdır.
  • İşe iade davası tespit davası niteliğindedir ve karara hükmedilen tazminatlar ilamlı takip konusuna girmez. Bu noktada işçinin alacakları mahkeme tarafından hesaplanır.

İşçinin Mahkeme Süresince Boşta Geçirdiği Zaman için Ücretleri Nasıl Verilir?

İşe iade ilamsız icra ücretleri işe başlatmama tazminatı eda hükmü içermemektedir. Söz konusu olan ilamın tespit niteliğinde olması sebebiyle bu alacaklar ilamlı icra takibine konu edilen alacaklar değildir.

Bu alacakların gerçekleşmesi için izlenmesi gereken yol ise ilamsız icra takibi olmaktadır. İşe iade davalarının sonuçlarında verilen hüküm ve kararda bulunan yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin olan bölümleri, ilamlı takibe alınmaktadır.

Bu konuyla ilgili tüm kararlar 4857 Sayılı olan İş Kanunu’nun 21. Maddesine göre ele alınmaktadır. Dava süresinde işçi için işveren tarafından karşılanacak olan masrafları ise:

  • İşçinin minimum 4 aylık boşa geçen zamanı için ödeme,
  • Maksimum 8 aylık masrafları göz önünde bulundurularak tazminat alması halinde bu masraflar da eklenir.

İşverenin İşe Başlatma Daveti Ne Anlama Gelir?

İşe iade davası şartları 2019 için öncelikli olarak davanın seyri belirlenmelidir. İşverenin işe başlatma daveti de bu aşamada en önemli unsurların başında gelir. İşverenin işçiyi işe alma kararında herhangi bir kötü niyet bulunmaması gerekir.

Bu aşamada tazminatı ödememek için yaptığı davetler kabul edilmeyen unsurlar arasındadır. Bu noktada işvereni işe başlatmaya karar vermiş ise iş sözleşmesi hiç feshedilmemiş gibi işçiyi işe almalıdır.

Ücretlerinin belirlenmesi durumunda ücret artışlarını hesaba katmalı ve sonraki işten ayrılma durumlarında eski sözleşmesinde çalıştığı süreye göre tazminat vermesi gerekir.

İşe İade Kararının Sonuçları İcrası

İş sözleşmesinin herhangi bir neden gösterilmeden işveren tarafından feshedilmesi  ya da işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi için gösterilmiş olan nedenin geçerlilik taşımadığı iddiası ile iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçi tarafından açılabilen işe iade davası neticesinde, iş sözleşmesi feshinin geçersizliğine karar verilmesi durumunda,

Mahkeme tarafından, geçersiz fesih tarihinden başlayarak, söz konusu davanın neticelenmesine kadar devam eden ve ‘boşta’ olarak adlandırılan süreç ile ilgili olarak işveren tarafından işçiye en fazla 4 ay olacak biçimde ortaya çıkan ücret ve diğer sosyal haklarının ödemesini yapması gerekliliğine hüküm altına alır.

Aynı zamanda da mahkeme tarafından işe iade kararının alınması durumunda işveren tarafından işçinin işe başlatılmaması halinde işverenin ödemekle yükümlü olacağı tazminat miktarı da yine aynı karar içerisinde belirlenmektedir.

Söz konusu olan işe iade kararına uygunsuzluk kapsamında ortaya çıkan tazminat hakkındaki tazminat tutarı, işçinin işyerindeki kıdemi ve feshi nedeni göz önünde bulundurularak, işçinin en az 4 aylık ve en fazla 8 aylık ücreti tutarı üzerinden belirlenmektedir.

İşe İade Davası Sonuçları

Yargıtay tarafından alınan yerleşik kararlar kapsamında, işe başlatmama tazminatı miktarı, yıllık ücreti izinle ilgili 53. Madde içerisinde belirtilen kıdem süreleri göz önünde bulundurularak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi bulunan işçilere yönelik 4 aylık,  5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi bulunan işçiler için 5 aylık, 15 yıldan fazla kıdemi bulunan işçi için 6 aylık ücreti tutarında belirlenirken, fesih nedeni çerçevesinde bu miktarların da azami sınırı 8 ay olarak belirlenmektedir.

İşe iade davası sonuçları kesinleşmesinin ardından işçi tarafından 10 günlük süre içerisinde işe başlamak üzere işverene başvuru gerçekleştirme yükümlülüğüne sahiptir.

İşçinin söz konusu işe iade talebini içermekte olan başvurusu için yasa içerisinde herhangi bir biçim koşulu belirlenmemiş olmasına karşın kanıt niteliği yönünden bu işlem genel olarak noter aracılığı ile gönderilen bir ihtarname ile gerçekleştirilir. (İşe İade Kararının Sonuçları İcrası)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İşe İade Kararının Sonuçları İcrası | Sıkça Sorulan Sorular

İŞE İADE İSTEMLİ TESPİT DAVASI – OLAYDA DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMİŞ İSE DE DAVALI TARAFÇA FESİH ÖNCESİNDE DAVACIDAN BU KONUDA YAZILI OLARAK SAVUNMASININ ALINDIĞININ İSPATLANAMADIĞI

ÖZET: Somut olayda davacının iş sözleşmesi; 4857 S.K’nun 18. maddesi uyarınca feshedilmiş ise de; davalı tarafça fesih öncesinde davacıdan bu konuda yazılı olarak savunmasının alındığı ispatlanamamıştır.

Bu nedenle ilk derece mahkemesinin feshin geçersiz olduğuna ilişkin kabulü dosya kapsamına uygundur.

Davalı tarafça davacının savunmasının sözlü olarak alındığı iddia olunmuş ise de; davalı tarafça yukarıda belirtildiği şekilde davacının savunma vermeye davet edildiğine ilişkin herhangi bir davet yazısı da sunulmamıştır. Fesih salt bu nedenle geçersiz olduğundan tanık dinlenmesi sonuca etkili olmayacağından hukuki dinlenilme hakkının ihlali söz konusu değildir.

Davalı vekilinin istinaf sebepleri yerinde değildir. Bu durum karşısında; HMK’nun 355. maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık teşkil eden bir hususun bulunmaması nedeniyle istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda;

İlk derece mahkemesi kararının, maddi vakıa, usul ve yasaya uygun olduğu, istinaf sebep ve gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmakla davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACI İŞÇİNİN İŞE DAVET BİLDİRİMİNİ KABUL EDEREK DAVALI İŞVERENE BAŞVURMAMASI NEDENİYLE İŞVERENCE YAPILAN FESHİN GEÇERLİ BİR FESHİN SONUÇLARINI DOĞURACAĞI

ÖZET: Davacı işçinin işe davet bildirimini kabul ederek davalı işverene başvurmaması nedeniyle, davalı işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğuracaktır. Bu nedenle dava dilekçesindeki tüm alacak kalemleri yönünden mahkemece yapılacak iş, davanın esasına girerek hizmet süresi ve ücret açısından ilk fesih tarihi dikkate alınarak yargılamanın gerçekleştirilmesi ve sonuca gidilmesidir. Hükmün açıklanan bu nedenle bozulması gerekmiştir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri