İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA VEKALETNAME

İsim Değişikliği Davasında Vekaletname konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

İsim Değişikliği Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle isim değişikliği davasının avukat aracılığı ile açılabilmesi için, Noterden Avukata verilecek vekaletnamede özel yetki olması gerekmektedir. İsim değişikliği davası avukata verilen genel vekaletname ile açılmış dava ise, asil davacının duruşmaya katılıp davaya ve yapılan işlere onay vermesi gerekmektedir. Aksi durumunda dava red olunur.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA VEKALETNAME YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2010/11236 Karar: 2010/15315 Karar Tarihi: 30.11.2010

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI – DAVACININ KÜÇÜK OĞLUNUN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEMESİ – KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAK – VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ OLMASI GEREKTİĞİ – ÖZEL YETKİSİ BULUNMAYAN VEKİLİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVAYA İCAZETİN OLUP OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan isim değişikliği davasının vekil aracılığı ile açılabilmesi için vekile verilen vekaletnamede özel yetki olması gerektiği halde, genel vekaletname ile açılmış davada, avukata dava konusu işle ilgili özel yetkiyi içeren vekaletnamesini ibraz etmesi için belli bir süre tanınması, bu süre içerisinde vekil vekaletnamesini getirmediği ya da asil bir dilekçe ile veya bizzat duruşmaya gelerek özel yetkisi bulunmayan vekilin açmış olduğu davaya ve yapılan işlere icazet verdiğini bildirmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekir.

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan isim değişikliği davasının vekil aracılığı ile açılabilmesi için vekile verilen vekaletnamede özel yetki olması gerektiği halde, genel vekaletname ile açılmış davada, avukata dava konusu işle ilgili özel yetkiyi içeren vekaletnamesini ibraz etmesi için belli bir süre tanınması, bu süre içerisinde vekil vekaletnamesini getirmediği ya da asil bir dilekçe ile veya bizzat duruşmaya gelerek özel yetkisi bulunmayan vekilin açmış olduğu davaya ve yapılan işlere icazet verdiğini bildirmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, bundan zühul ile davaya bakılıp esas hakkında hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, Ankara avukat