İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. 5953 sayılı Basın İş Kanununun 14 üncü maddesinin aksine, 4857 sayılı Yasada ücretin peşin ödeneceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Buna göre, aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sora ödenmelidir.

4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır.

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 sayılı Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır.

Kıdem ve ihbar tazminatının giydirilmiş ücretten, diğer işçilik alacaklarının ise çıplak ücretten hesaplanması gerekir. İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi yasa ile getirilmiş olup, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle ücretin eki değildir. Ücret olarak nitelendirilemez ve tazminat ve işçilik alacaklarının hesaplanmasına esas ücrete dahil edilemez.

İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/3954 Karar: 2012/15155 Karar Tarihi: 02.05.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İNCELEME SONUCUNDA KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİNİN KARARLAŞTIRILDIĞI – İŞVERENCE İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞININ KABUL EDİLDİĞİ – KIDEM TAZMİNATININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Olayda mevcut apartman karar defterlerinin incelenmesinde davacıya kıdem tazminatının taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı dikkate alındığında davalı işverence de davacının kıdem tazminatını hak kazandığının kabul edildiği açıktır. Bu durumda davacının iş akdini haklı olarak feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken reddi hatalıdır.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2011/11945 Karar: 2013/14577 Karar Tarihi: 15.05.2013

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ – İBRANAME METNİNİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞKİ TAŞIDIĞI – İBRANAMEYE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, manevi tazminat, ikramiye alacağı, fazla mesai ücreti ve genel tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. İbraname içeriğinden de anlaşıldığı üzere bir taraftan kendi rızası ile istifa ederek ayrıldığından bahsedilmişken, diğer taraftan kıdem ve ihbar tazminatının da alındığından bahsedilmektedir. Bu durumda anılan belge kendi içerisinde de çelişki taşımaktadır. Bu nedenle ibranameye değer verilemez. Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmiştir.

İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır

İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır

Ankara avukat