İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz, İstihkak iddiasına itiraz davası 2004 sayılı olan İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre, borçlu olan kişinin elinde bulunan mal ya da mülklerini ya da rehin olarak gösterdiği malların üçüncü şahıslar tarafından hak iddia edilmesi durumunda meydana gelmektedir.

İstihkak iddiası istihkak iddiasına itiraz kapsamında icra dairesi ve bununla beraber istihkak iddiasına karşı itirazların olup olmadığını bildirmek gerekmektedir. Bu aşamada alacaklı ve borçluya yaklaşık olarak 3 günlük süre vermektedir.

Malların haczedilmesine muttali olan borçlu kişi ve 3. Kişiler ıttıla tarihinden itibaren bir hafta içerisinde istihkak iddiasında bulunmalıdır. Aksi halde bu hak kaybedilecektir.

İstihkak İddiasına İtiraz Dilekçesi Örneği

İstihkak iddiasına itiraz için dilekçe hazırlarken mutlaka uzman bir avukattan yardım almak gerekir. Bu anlamda avukat tüm delil ve durumu usulüne en uygun şekilde hazırlayacaktır.

Bu sayede de dava daha kısa sürede ve istenen neticeler ile sonuçlanabilecektir. İstihkak iddiaları İflas ve İcra Kanunu kapsamında 96 ve 99. Maddelerinde düzenlenmektedir. Bu davalar sadede taşınmaz hacizleri için geçerli olmamaktadır.

Taşınmazların üzerine konulmuş olan haczin üçüncü kişiler tarafından kaldırılması durumlarında İcra ve İflas Kanunu’nun 16. Maddesi dikkate alınmaktadır.

Haciz edilen mallar; şayet borçlu olan kişi tarafından ya da üçüncü şahıslar tarafından başka birine ait olduğu iddia ediliyorsa, bu iddialar tutanaklara geçirilmektedir. Bu iddialara istihkak iddiası adı verilir.

İstihkak İddiasına İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?

İstihkak haciz talebi ve itiraz süresi işlemler başladıktan sonraki üç gün içinde yapılmalıdır.  İstihkak iddiası 7 gün içerisinde yazılı ya da sözlü şekilde icra dairelerine yapılmalıdır.

  • Bu süreden itibaren tarafların 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunur.
  • Alacaklı ya da borçlu olan kişiler, bu 3 günlük süreçte itirazlarını bildirmezse, iddiayı kabul etmiş olarak görünmektedir.

İstihkak hakkın niteliğine göre haciz kalkabilir ya da farklı sonuçlar elde edilebilir. Davanın üçüncü şahısların lehine sonuçlanması durumunda, bu kararın kesinleşmesi ile haciz kalkacak ve mal istihkak iddia edene teslim edilecektir. Davanın reddedilmesi durumunda ise haciz kesinleşecektir.

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz, Menfi tespit davası nedir? Menfi tespit davası borcu bulunmadığı halde kendisine borcu olduğu yönünde icra takibi başlatılan ya da başlatılacak olan kişinin, borcu bulunmadığını kanıtlamak üzere açtığı davadır.

Menfi tespit davasında görevli mahkeme davanın açıldığı yere göre değişmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesi ya da Sulh Hukuk Mahkemesinde açılabilir.

Menfi tespit davası açma süresi yapılan ikinci haciz ihbarnamesinden sonra 15 gündür. Bu sürenin içinde, dava açılmaz ise davacının hakkı düşer. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası sonrasında dava sonuçlanana kadar davacının üzerindeki icra takibi durdurulur.

Menfi tespit davası açmak üzere yazılacak dilekçe için, bir menfi tespit davası dilekçe örneği incelenmelidir. Menfi tespit davası zamanaşımı bulunmamaktadır. Menfi tespit davasında harç belirlenen miktarda istenilmektedir.

İstirdat davası ise kesinleşmiş icra takibi sonrasında olmayan bir borcu ödemek zorunda kalan kişilerin, ödedikleri miktarı geri almak üzere başvurabilecekleri davadır. Ancak borçlu olmadığı halde kendi isteği ile bir şeyler veren kimse bu davayı açamaz. (İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz)

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz Yargı Kararı

ÖZET: Borçlu şirketin de faaliyet alanının yedek parça otomotiv imalat ve ithalat olup faaliyet konularının benzer mahiyette olduğu, tarafların akraba olması, hisse devri yapılması ve faaliyet konularının aynı olması nedeniyle her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu,

Bu işlemlerin alacaklıların alacağının tahsilini engellemeye yönelik muvazaalı işlemler olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle davacının istihkak isteminin isabetli olmadığı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalı/alacaklının istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davalı/alacaklının istinaf başvurusunun kabulü ile B. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkiline ait işyerine hacze gelindiğini, işyerinin borçla ilgisinin bulunmadığını belirterek istihkak iddialarının kabulü ile hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine davalı/alacaklı tarafından taraflar arasında organik bağ bulunulduğundan bahisle istinaf isteminde bulunulmuştur.

Tüm dosya kapsamı, mahkememizce yazılan müzekkere cevabı ve istinaf sebeplerine bağlı olarak yapılan incelemede; davacı şirket ile borçlu şirket ortak ve yetkililerinin baba-oğul oldukları, her ne kadar mahkemece her iki şirket arasında organik bağ olmadığı edilmiş ise de, davacı şirket ortağı ve yetkilisi A. G. ile davalı borçlu şirket ortağı ve yetkilisi H. G.’in baba-oğul oldukları, her iki şahsın da her iki şirketin ortağı ve yetkilisi oldukları, ancak 27/07/2012 tarihinde davacı şirket yönünden davalı şirket ortağının tüm paylarını davacı şirket ortağına devrettiği,

borçlu şikayet yönünden de davacı şirket ortağının aynı tarihte tüm payların, borçlu şirket ortağına devrettiği, taraflar arasında hisse devri söz konusu olup, davacı şirketin tüzüğünde faaliyet konusunun otomotiv ticareti ve mukavelesinde belirtilen işler şeklinde belirtildiği,

Borçlu şirketin de faaliyet alanının yedek parça otomotiv imalat ve ithalat olup faaliyet konularının benzer mahiyette olduğu, tarafların akraba olması, hisse devri yapılması ve faaliyet konularının aynı olması nedeniyle her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu, bu işlemlerin alacaklıların alacağının tahsilini engellemeye yönelik muvazaalı işlemler olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle davacının istihkak isteminin isabetli olmadığı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalı/alacaklının istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Makalemizde İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

638 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri