İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz, Menfi tespit davası nedir? Menfi tespit davası borcu bulunmadığı halde kendisine borcu olduğu yönünde icra takibi başlatılan ya da başlatılacak olan kişinin, borcu bulunmadığını kanıtlamak üzere açtığı davadır.

Menfi tespit davasında görevli mahkeme davanın açıldığı yere göre değişmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesi ya da Sulh Hukuk Mahkemesinde açılabilir.

Menfi tespit davası açma süresi yapılan ikinci haciz ihbarnamesinden sonra 15 gündür. Bu sürenin içinde, dava açılmaz ise davacının hakkı düşer. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası sonrasında dava sonuçlanana kadar davacının üzerindeki icra takibi durdurulur.

Menfi tespit davası açmak üzere yazılacak dilekçe için, bir menfi tespit davası dilekçe örneği incelenmelidir. Menfi tespit davası zamanaşımı bulunmamaktadır. Menfi tespit davasında harç belirlenen miktarda istenilmektedir.

İstirdat davası ise kesinleşmiş icra takibi sonrasında olmayan bir borcu ödemek zorunda kalan kişilerin, ödedikleri miktarı geri almak üzere başvurabilecekleri davadır. Ancak borçlu olmadığı halde kendi isteği ile bir şeyler veren kimse bu davayı açamaz. (İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz)

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz Yargı Kararı

ÖZET: Borçlu şirketin de faaliyet alanının yedek parça otomotiv imalat ve ithalat olup faaliyet konularının benzer mahiyette olduğu, tarafların akraba olması, hisse devri yapılması ve faaliyet konularının aynı olması nedeniyle her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu,

Bu işlemlerin alacaklıların alacağının tahsilini engellemeye yönelik muvazaalı işlemler olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle davacının istihkak isteminin isabetli olmadığı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalı/alacaklının istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davalı/alacaklının istinaf başvurusunun kabulü ile B. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkiline ait işyerine hacze gelindiğini, işyerinin borçla ilgisinin bulunmadığını belirterek istihkak iddialarının kabulü ile hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine davalı/alacaklı tarafından taraflar arasında organik bağ bulunulduğundan bahisle istinaf isteminde bulunulmuştur.

Tüm dosya kapsamı, mahkememizce yazılan müzekkere cevabı ve istinaf sebeplerine bağlı olarak yapılan incelemede; davacı şirket ile borçlu şirket ortak ve yetkililerinin baba-oğul oldukları, her ne kadar mahkemece her iki şirket arasında organik bağ olmadığı edilmiş ise de, davacı şirket ortağı ve yetkilisi A. G. ile davalı borçlu şirket ortağı ve yetkilisi H. G.’in baba-oğul oldukları, her iki şahsın da her iki şirketin ortağı ve yetkilisi oldukları, ancak 27/07/2012 tarihinde davacı şirket yönünden davalı şirket ortağının tüm paylarını davacı şirket ortağına devrettiği,

borçlu şikayet yönünden de davacı şirket ortağının aynı tarihte tüm payların, borçlu şirket ortağına devrettiği, taraflar arasında hisse devri söz konusu olup, davacı şirketin tüzüğünde faaliyet konusunun otomotiv ticareti ve mukavelesinde belirtilen işler şeklinde belirtildiği,

Borçlu şirketin de faaliyet alanının yedek parça otomotiv imalat ve ithalat olup faaliyet konularının benzer mahiyette olduğu, tarafların akraba olması, hisse devri yapılması ve faaliyet konularının aynı olması nedeniyle her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu, bu işlemlerin alacaklıların alacağının tahsilini engellemeye yönelik muvazaalı işlemler olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle davacının istihkak isteminin isabetli olmadığı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalı/alacaklının istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. (İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor