İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat

İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır. Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir. Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.

Feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. İrade bozukluğu hallerinde, feragat ve kabulün iptali istenebilir. Taraflar, ilamın kendilerine tebliğinden önce, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemez.

İstinaf Yoluna Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse, dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya, bölge adliye mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise başvuru feragat nedeniyle reddolunur.

İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat Dilekçesi

…  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                      Dosya No:…/…

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN

FERAGAT EDEN (DAVACI/DAVALI)   : 

 ADRES                                                         :

 VEKİLİ                                                        :

 

ADRES                                                         :

 

DAVACI/DAVALI                                        :

 ADRESİ                                                       :

 VEKİLİ                                                        :

 ADRES                                                         :

KONU                                                           : İstinaf hakkımızdan feragat istemimizdir.

AÇIKLAMALAR                                         :

 

SONUÇ VE İSTEM                                     :

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA

HAKKINDAN FERAGAT EDEN                                                                                              

Davalı/Davacı Vekili Av.İlkay UYAR KABA