İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi

İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi

İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi

İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi, Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının müvekkili şirketle çalışmadığını, … Tic. Ltd. Şti.’de çalıştığını, herhangi bir iş akdinin bulunmadığını, işe alanın ve maaşını ödemesi gerekenin müvekkili şirket olmadığını, ….Tic. Ltd. Şti ile alt-üst işverenlik taşeron ilişkinin bulunmadığını, davacının maaşının asgari ücret olduğunu, maaşlarını kayıt koymadan aldığını, davacının fazla çalışma yapmadığını hafta tatili, bayram ve genel tatil alacakları bakımından son 5 yılın zaman aşımına uğradığını, davanın reddini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi kararının özeti: “davacının davasının kısmen kabulü ile, davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü ile net 29.643,69 TL’nin işten çıkarılma tarihi olan 30.06.2010 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yıllık izin ücreti alacağı talebinin kısmen kabulü ile net 13.485,34 TL’nin 08/07/2015 dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine” karar verilmiştir.

Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; davacının bir kısım alacaklarının zamanaşımına uğradığını, bilirkişi tarafından davacının tanık anlatımlarına göre ücret tespiti yapılıp rapor hazırlandığını, emsal ücret araştırması yapılmadığını, tanıkların müvekkili şirkete karşı açılmış davaların bulunduğunu, davacının emeklilik nedeniyle iş akdini kendisinin sonlandırması nedeniyle kıdem tazminatı alamayacağını, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davacı, beton işiyle iştigal eden davalıya ait işyerinde 01/09/1988-31/01/1993 ve 01/08/1993-30/06/2010 tarihleri arasında 21 yıl 4 ay çalışması bulunduğu, iş akdinin davacı tarafından emeklilik nedeniyle haklı sebeple feshedildiği, davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, iş akdinin fesih tarihi ve dava tarihi dikkate alındığında dosyada zamanaşımı sorunu olmadığı, dosyada emsal ücret araştırması yapıldığı işin niteliğine göre hesaplamaya esas alınan brüt ücretin dosya kapsamına uygun tespit edildiği, ilk derece mahkemesi kararı isabetli olup davalı vekilinin istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, kamu düzenine aykırılık da tespit edilmediği anlaşılmakla HMK’nun 353/1-b-l maddesi gereği esastan reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Dosya kapsamı, delil durumu itibariyle, Mersin 5. İş Mahkemesi 2015/333 Esas 2017/245 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

Sarf ettiği istinaf masrafının davalı üzerinde bırakılmasına, (İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor