İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi

İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi

İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi Nedir? İş akdinin işveren tarafından feshinin ihbarı, iki şekilde mümkün olmaktadır;

 • İş akdinin haklı feshi,
 • İş akdinin haksız feshi

İş akdinin haksız feshi durumlarında, İş Kanunu’nda işverenin haklarının korunması üzerine hükümler yer alır. İş akdinin haksız feshi olarak ifade edilecek durumlar şu şekildedir;

 • Genel hükümlere göre fesih;

İşverenin yetkisi dahilinde olmayan, kişinin genel haklarını ihlal ederek sözleşmeyi feshetmesi durumudur.

 • Haksız fesih;

İşçinin kurallara uyulmadan belli bir ihbar süresi veya herhangi bir hak tanınmadan işten çıkarılmasıdır.

 • Kötü niyetli fesih;

İşveren, işçiyi sözleşmeyi feshetme haklarını kötüye kullanarak işten çıkarmıştır.

Söz konusu şekillerde işten çıkarılma durumlarında işçi farklı yasal yollarla hakkını arayabilecektir.

İş Akdinin Haksız Feshinde İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçi, işveren tarafından fesih ihbarnamesi ile karşılaştığında, bu durum kendisine bildirilmeden haksız bir şekilde yapılmışsa, bir takım haklara sahiptir. Bu haklar;

 • İşe iade davası,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları

Şeklindedir.

İşe İade Davası Süreci Nasıl İlerler?

İşe iade davası için işçinin haksız yere işte çıkarılmış olması gerekir. Bu şekilde işten çıkarılan işçi, 1 ay içerisinde işe iade davası açmalıdır. İşe iade davası için gereken süreç şu şekilde açıklanır;

 • İşçi işe iadesini talep ettiği bir dava açar.
 • Davayı kazanması sonrasında 10 gün içerisinde işverene başvurarak işe tekrar alınmak istediğini talep eder.

Bu süre zarfında, işveren işçiye 4 aylık ücreti ödemek durumundadır.

İş Akdinin Haklı Fesih Durumları – İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi

İşveren kimi zaman iş akdini bir takım haklı sebeplere dayandırarak feshedebilir. Bu durumlarda, işçinin hak talep etme durumu söz konusu olmaz. İş akdinin haklı olarak fesih edilebileceği durumlar İş Kanunu Madde 24’te düzenlenmiştir. Buna göre haklı fesih gerekçeleri şöyledir;

 • Sağlık sebepleri,

İşçinin söz konusu sağlık durumunun, işyerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı bozulmuş olması ve işçinin çalışamayacak dereceye gelmesi ya da uzun süre raporlu kalınması, işverene iş akdini feshetme hakkı verir.

 • Zorlayıcı sebepler,

İşçi çeşitli sebeplerden dolayı, 1 haftadan daha uzun bir süre, işyerindeki işlerin aksamasına sebebiyet vermişse, işveren tarafından fesih bildirimi haklı olarak yapılabilir.

 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bazı haller

İşçi, işyerinde diğer kişileri rahatsız edecek, cinsel taciz, cinsiyetçilik, ırkçılık, rasizm gibi davranışlarda bulunuyorsa işverenin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunur.

İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi, Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının müvekkili şirketle çalışmadığını, … Tic. Ltd. Şti.’de çalıştığını, herhangi bir iş akdinin bulunmadığını, işe alanın ve maaşını ödemesi gerekenin müvekkili şirket olmadığını, ….Tic. Ltd. Şti ile alt-üst işverenlik taşeron ilişkinin bulunmadığını, davacının maaşının asgari ücret olduğunu, maaşlarını kayıt koymadan aldığını, davacının fazla çalışma yapmadığını hafta tatili, bayram ve genel tatil alacakları bakımından son 5 yılın zaman aşımına uğradığını, davanın reddini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi kararının özeti: “davacının davasının kısmen kabulü ile, davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü ile net 29.643,69 TL’nin işten çıkarılma tarihi olan 30.06.2010 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yıllık izin ücreti alacağı talebinin kısmen kabulü ile net 13.485,34 TL’nin 08/07/2015 dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine” karar verilmiştir.

Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; davacının bir kısım alacaklarının zamanaşımına uğradığını, bilirkişi tarafından davacının tanık anlatımlarına göre ücret tespiti yapılıp rapor hazırlandığını, emsal ücret araştırması yapılmadığını, tanıkların müvekkili şirkete karşı açılmış davaların bulunduğunu, davacının emeklilik nedeniyle iş akdini kendisinin sonlandırması nedeniyle kıdem tazminatı alamayacağını, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davacı, beton işiyle iştigal eden davalıya ait işyerinde 01/09/1988-31/01/1993 ve 01/08/1993-30/06/2010 tarihleri arasında 21 yıl 4 ay çalışması bulunduğu, iş akdinin davacı tarafından emeklilik nedeniyle haklı sebeple feshedildiği, davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, iş akdinin fesih tarihi ve dava tarihi dikkate alındığında dosyada zamanaşımı sorunu olmadığı, dosyada emsal ücret araştırması yapıldığı işin niteliğine göre hesaplamaya esas alınan brüt ücretin dosya kapsamına uygun tespit edildiği, ilk derece mahkemesi kararı isabetli olup davalı vekilinin istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, kamu düzenine aykırılık da tespit edilmediği anlaşılmakla HMK’nun 353/1-b-l maddesi gereği esastan reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Dosya kapsamı, delil durumu itibariyle, Mersin 5. İş Mahkemesi 2015/333 Esas 2017/245 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

Sarf ettiği istinaf masrafının davalı üzerinde bırakılmasına, (İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi)

Makalemizde İşveren Tarafından Fesih İhbarnamesi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

239 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri